Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Pohjois-Karjalan piiri Enon yhdistys

Eno
Navigaatio päälle/pois

21.5.2018 Lausunto Kyyrönlampi-Mäntylampi ranta-ase­ma­kaa­vas­ta

21.5.2018 Lausunto Kyyrönlampi-Mäntylampi ranta-asemakaavasta

Enon luonnonystävät vaativat, että Kyyrönlampi-Mäntylampi ranta-asemakaavan luonto- selvityksiä täydennetään ja tehdään ajantasainen linnustoselvitys. Linnustoselvityksen maastokäynnit on tehty vuonna 2013, kun viimeisin uhanalaisuusluokitus on vuodelta 2016.

Rantakaavoituksessa rakentaminen tulisi ohjata ensisijaisesti jo rakennetuille lammille ja järville. Tämä kaavakokonaisuus on keinotekoinen yhdistelmä toisistaan kaukana ole- via lampia, joista vain yhdellä on aiempia rakennuspaikkoja. Joensuun kaupungin alueel- la on laadittu ja laaditaan paljon ranta-asemakaavoja, niitä tulisi tarkastella kokonai- suuksina aina, kun uusia kaavaluonnoksia valmistellaan. Kaavan pohjoisen osan rannat ovat kaikki tällä hetkellä rakentamattomia, nyt niille on osoitettu yhteensä 18 rakennus- paikkaa. Jos erämaiset järvet jätetään rakentamatta, voidaan sen vastapainona osoittaa mahdollisesti enemmän rakennuspaikkoja jo rakennetuille rannoille.

Yläihantolampi on erämainen lampi soineen ja jokisuistoineen, ja siellä pesii mm. kuik- ka. Yläihantolammelle ei tule osoittaa lainkaan rakennuspaikkoja. Kyläläisten Yläihanto- lammen rannan käyttö on varmistettava mahdollisessa kaavassa. Yläihantolammella on lisäksi kulttuurihistoriaa koskien sota- ja uittohistoriaa, mikä tulisi tutkia paremmin kaa- vassa.

Pyydämme, että entisen Enon kunnan alueen kaikkia kaavoja koskevat mielipide-, muis- tutus- tai lausuntopyynnöt lähetetään Enon luonnonystäville.