Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri Helsingin yhdistys

Helsinki
Navigaatio päälle/pois

Mielipide Laajasalon ratikkakorttelin osallistumis- ja ar­vion­ti­suun­ni­tel­mas­ta sekä vii­te­suun­ni­tel­mas­ta


Helsingin luonnonsuojeluyhdistys on tutustunut päivitettyyn Laajasalon ratikkakorttelin osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan ja siihen liitettyyn viitesuunnitelmaan.

KHO:n päätöksen outoa huomiointia

Korkein hallinto-oikeus piti voimassa Helsingin hallinto-oikeuden päätöksen jättää vahvistamatta Helsingin kaupunkikaavan tietyt kaavaratkaisut sekä Vartiosaaren osayleiskaavan. Vartiosaarta ja Ramsinniemeä koskevat oikeuden ratkaisut vaikuttavat keskeisesti myös Laajasalon raideliikennesuunnitelmaan sekä siihen liittyviin muihin rakentamiskaavailuihin.

Nyt nähtäville tuotu aineisto viittaa siihen, että Helsingin kaupunki ei aio kunnioittaa KHO:n ratkaisua, vaan maankäytön suunnittelua jatketaan siinä hengessä, että myös raideliikenneyhteys Vartiosaaren ja Ramsinniemen suuntaan jossakin vaiheessa toteutetaan. Pidämme ratkaisua huonosti harkittuna.

Kaavahankkeesta syytä luopua kokonaan

Kaupunki on perustellut ratikkahallin sijoittamista Yliskylään ratkaisun edullisuudella. Laskelmissa on syytä huomioida myös ne huomattavat menetykset, joita ratikkahallin sisältävä hybridirakennus sekä hankkeeseen kytketyt lisärakentamishankkeet aiheuttavat luontoarvoille sekä vakiintuneelle ja arvostetulle kulttuuri-, maisema- ja virkistysalueelle.

Hybridirakennuksen suunnittelukilpailun järjestäminen keskellä valitusprosessin oli kaupungilta hätiköityä. Ennenaikaisesti järjestettyä kilpailua ei ole syytä käyttää perusteena KHO:n ratkaisun jälkeen huonosti perusteltavissa olevan suunnitelman eteenpäin viemiselle.

Helsingin luonnonsuojeluyhdistys esittääkin kaavahankkeesta luopumista ja sitä, että ratikkahallille haetaan sopivampi paikka jo rakennetuilta alueilta.

Hankealueen luontoarvoista

Ratikkahallia ja osaa kaavaillusta lisärakentamisesta on esitetty urheilukenttäalueen länsi- ja luoteispuoliselle mäkialueelle. Metsäalueen luontoarvot on tunnistettu Helsingin luontotietojärjestelmässä valitettavan puutteellisesti, mihin tulee kiinnittää mahdollisessa jatkosuunnittelussa (jota emme siis tue) erityistä huomiota.

Alueella on säilynyt merkittävä lehtipuuvaltaisten, osin kallioisten lehto- ja kangasmetsien kokonaisuus. Merkittävien luontoarvojensa takia pääosa alueesta (3 ha) on sisällytetty myös viiden luonnonsuojelujärjestön yhdessä kesäkuussa 2014 julkistamaan Helsingin arvometsät-esitykseen (https://helsinginmetsat.wordpress.com/helsingin-arvometsat/). Alueella sijaitsee mm. Yliskylän alueen merkittävin luontaisesti kehittyneiden vaahteroiden keskittymä. Puumaisia, luontaisesti kehittyneitä vaahteroita kasvaa mäen alueella yli 100 kpl ja kohde edustaakin lehtojen osalta erittäin uhanalaisiksi (EN) luontotyyppien uhanalaisarvioinnissa luokiteltuja vaahteralehtoja. On myös mahdollista, että se täyttää luonnonsuojelulain 29 § suojellun luontotyypin kriteerit (täyttää, jos määrittäminen tehdään ls-asetuksen perusteella). Jalopuiden merkittävän määrän takia mäki täyttää joka tapauksessa lehtojen osalta maakunnallisesti arvokkaan luontoalueen (Uudenmaan liitto 2012) kriteerit.

Mäkialue on malliesimerkki alueesta, jollaiset tulisi sivistyneessä kaupungissa sijoittaa kategorisesti muuttavan maankäytön ulkopuolelle.

Helsingissä 30.11.2018