Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri Helsingin yhdistys

Helsinki
Navigaatio päälle/pois

Mielipide Skatanniementien veneiden tal­vi­te­la­koin­tia­lu­een suun­ni­tel­ma­luon­nok­sis­ta

Helsingin luonnonsuojeluyhdistys on tutustunut huolella nyt mielipiteitä varten nähtävillä olleen katu- ja puistosuunnitelman suunnitelmaluonnoksiin ja tehnyt myös maastokäynnin alueella.

Luontoarvot

Esillä olevissa suunnitelmissa veneiden talvisäilytykseen ehdotettu alue on Uutelan ulkoilualueeseen kuuluvaa luonnoltaan arvokasta ja kaunista vanhaa metsäaluetta, jossa on runsaasti sammaloitunutta iäkästä lahopuuta.

Koko suunnitelmapiirustuksen rajaama venealue on maassamme erittäin uhanalaiseksi luokitellun lehtisammallajin lahokaviosammalen (Buxbaumia viridis) elinympäristöä. Alueella on kaksi lahokaviosammalen kasvupaikkaa ja muu alue on sammallajin ydinaluetta (Manninen Olli: Helsingin lahokaviosammalselvitys 2018, julkaisematon selvitysraportti, Helsingin kaupunki 2018).

Lahokaviosammalen kasvupaikat alueella ovat jo sinänsä yksinään täysin riittävä syy luopua hankkeen jatkosuunnittelusta Uutelassa. Lahokaviosammalen esiintyminen paikassa kertoo kuitenkin myös paljon suunnittelualueen muista runsaista luontoarvoista. Suurin osa lahokaviosammalen esiintymistä sijaitsee suhteellisen häiriintymättömissä ja luonnontilaisissa metsissä, joissa ei ole viime aikoina tehty hakkuita. Virkistyskäytön liiaksi kuluttamista metsistä lajia ei ole löydetty. Oleellinen asia lahokaviosammaleen säilymiselle on lahopuujatkumo, eli jos kohteella on ollut vaikka kaukanakin menneisyydessä voimakas häiriö, laji on voinut hävitä.

Koska lahokaviosammal on ilmeisen hidas leviämään, ei uusille alueille leviäminen tapahdu nopeasti. Helsingissä tehdyt lahokaviosammalkartoitukset ovat siten osaltaan myös tarkentaneet tietoa virkistysalueilla olevien kuusivaltaisten vanhojen metsien suuresta merkityksestä – kuten tässä tapauksessa nyt siis Uutelan tässä nurkassa – muullekin uhanalaiselle metsälajistolle.

Lahokaviosammal on EU:n luontodirektiivin liitteen II mukaan suojeltava laji sekä luonnonsuojeluasetuksen mukaan erityisesti suojeltava laji.

Yhteenvetoja

Veneiden talvitelakointipaikan rakentaminen suunnitelmaluonnoksissa esitetylle alueelle Uutelan ulkoilualueen koilliskulmaan tarkoittaisi käytännössä nykyisen arvokkaan luonnontilankaltaisen metsän poistamista suunnittelualueelta sekä siellä sijaitsevien kallioiden räjäyttämistä ennen koko paikan tasoittamista ja asfaltoimista veneiden talvisäilytysaluetta sekä autojen pysäköintialuetta varten.

Kuten edellä on todettu, nyt esillä oleva suunnitelma on suunnittelualueella olevan lahokaviosammalen ydinalueen vuoksi luonnonsuojelulain vastainen. Suunnitelman edistämisestä pidättymistä sekä tämän Uutelan koilliskulman säilyttämistä nykyisessä tilassaan edellyttävät osaltaan myös nykyisen Uutelan ulkoilualueen lukuisissa viimeaikaisissa luontokartoituksissa todettu arvo yhtenä helsinkiläisen kaupunkiluonnon monimuotoisimpana laajana virkistysalueena. Merkittävä osa näistä selvityksistä on tehty Uutelan nykyisen asemakaavan hyväksymisen jälkeen.