Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri Helsingin yhdistys

Helsinki
Navigaatio päälle/pois

Mielipide Vuosaaren pelastusaseman asemakaavan muutoksen osallistumis- ja ar­vioin­ti­suun­ni­tel­mas­ta

Helsingin luonnonsuojeluyhdistys (Helsy) on tutustunut huolella Vuosaaren pelastusaseman kaavahankkeen materiaaliin ja tehnyt myös maastokäynnin alueella. Helsy lausuu mielipiteenään asemakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta ja muusta valmisteluaineistosta seuraavaa.

Pelastusasemalle ehdotetaan paikkaa nykyiselle luontoalueelle Porslahden puistossa Vuosaaressa. Alue on uudessa yleiskaavassa kokonaisuudessaan merkitty virkistysalueeksi, ja metsällä on myös metsäisen ja puustoisen verkoston runkoyhteyden osana keskeinen asema pienenä metsäalueena viime vuosina maankäytöltään suuresti muuttuneella alueella. Ekologisen yhteyden heikentämiseen ei tulisi alueella enää asemakaavoituksella pyrkiä, vaan rakentamisen sijoittumisen olisi syytä kohdistua luonnontilaltaan jo taantuneille paikoille.

Kaavan valmisteluaineistossa esitellyistä vaihtoehtoisista pelastusaseman sijainneista paras olisi se, joka sijoittuu mahdollisimman vähän luontaisen kaltaiselle metsäalueelle. Osalla aluetta on sijainnut Vuosaaren puhdistamon rakenteita 1970-luvun alusta vuosituhannen vaihteeseen asti. Yli kahdessakymmenessä vuodessa luonto on kuitenkin jo varsin hyvin vallannut takaisin puhdistamorakenteiden paikan, mutta silti se voisi sijaintina olla sopivampi pelastusasemalle aiemman maankäyttöhistoriansa perusteella. Staran tukikohdan pohjoispuolella on huomionarvoisen hieno raitaa kasvava metsikkö, joka voi olla luontaisesti muodostunut tai istutettu. Joka tapauksessa se on harvinaisuutena vaalimisen arvoinen ja tulee säilyttää.

Niinisaarentien puistometsään otimme kantaa jo vuoden 2020 syksyllä mielipiteessämme läheisen Satamakaaren teknisen huollon alueen asemakaavamuutoksesta (https://staging.sll.fi/helsinki/2020/12/07/mielipide-satamakaaren-teknisen-huollon-alueen-asemakaavamuutoksesta/). Kyseisen metsäalueen pääosa on nyt siirretty pelastusaseman kaavan aluerajauksen sisään. Luhtametsä on luontotietojärjestelmässä luokiteltu uhanalaisten luontotyyppien yhteydessä puutteellisesti tunnettuun luokkaan kuuluvana koko laajuudessaan (LTJ Kohdealue: 871/2018). Alueen hoitoluokka uudessa Vuosaaren yleisten alueiden suunnitelmassa on lähes koko alueella arvometsä (Niinisaarentien puistometsä C5), ja samalla metsä on melkein kokonaan jätetty viisaasti hoitotarkastelun ulkopuolelle. Arvometsäksi arvioidun alueen laajuus on uudessa suunnitelmassa lisääntynyt merkittävästi verrattuna aiempaan vuosien 2008–2017 luonnonhoitosuunnitelmaan.

Metsäinen kosteikkoalue on myös uhanalaisen valkoselkätikan monivuotinen ruokailualue, missä laji myös pesii (FT Tapio Solosen tiedonanto Helsingin luonnonsuojeluyhdistykselle toukokuussa 2022). Tarkempaa tietoja asiasta saanee tarvittaessa Luonnontieteelliseltä keskusmuseolta tai BirdLifestä.

Satamakaaren kaavahankkeen yhteydessä Niinisaarentien luontoalueen itäosasta teetettiin Keiron Oy:llä luontoselvitys, mutta metsän länsiosasta selvitys on vielä kokonaan laatimatta. Se tulisikin nyt tehdä. Jo luontotietojärjestelmän tietojen sekä tehdyn maastokäynnin perusteella voidaan kuitenkin todeta alueella olevan merkittävää luonnonsuojelullista arvoa. Koko Niinisaarentien metsän sisällyttämistä kaupungin uuden luonnonsuojeluohjelman tarkastelualueeseen tulisi vakavasti harkita.

Helsingissä 30.5.2022

Antti Halkka

puheenjohtaja, Helsingin luonnonsuojeluyhdistys ry

Emilia Pippola

järjestösihteeri, Helsingin luonnonsuojeluyhdistys ry