Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Varsinais-Suomen piiri Hirvijokilaakson yhdistys

Hirvijokilaakso
Navigaatio päälle/pois

Nousiaisten sikalahankkeen YVA

Nousiaisten sikalahankkeen ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta sai jättää mielipiteensä 23.8.13 mennessä.

Yhdistys esittää ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta seuraavaa:


Riskitilanteet

Nousiaisten ja Maskun luonnonsuojeluyhdistys ry. katsoo, ettei riskitilanteita ole kartoitettu ja arvioitu arvioinnin yhteydessä riittävästi.

Sikalahankkeen vierestä virtaava Hirvijoki johtaa suoraan Oukkulanlahteen, joka on Natura 2000 –aluetta. YVA-arvioinnissa ei ole otettu huomioon sellaista riskitilannetta, jossa esimerkiksi lietettä tai mädätettyä lietettä pääsee Hirvijokeen onnettomuuden, kuten lietesäilien rikkoutumisen, sattuessa. Arvioinnissa oli mainittu lietteen kerääminen maan pinnalta ja lietteen kerääminen Hirvijoesta olisi lähes mahdotonta ja suuren vuodon haittavaikutukset Hirvijoen kautta Oukkulanlahteen olisivat merkittävät. Lietteen keräämiskeinoja pitäisi selostaa tarkemmin YVA-selostuksessa.

Ilmastonmuutoksen edetessä myös tulvariskit lisääntyvät. YVA-arvioinnissakin on mainittu, ettei alueella ole korkeuseroja. Tulvariski tulee 30 vuoden aikana muuttumaan huomattavasti ja tämä olisi tullut ottaa arvioinnissa huomioon.

Rakennusaikaisia riskejä ei ole myöskään riittävästi arvioitu. Esimerkiksi käytössä olevan lietelantasäiliön rikkoutuminen rakentamisen aikana on mahdollista ja otettava huomioon riskienarvioinnissa ja riskienhallintakeinoja pohdittaessa.

Lannan levityksen vaikutukset 

Arvioinnissa ei ole arvioitu syys- ja kevätlevityksen eroja. Arvioinnissa olisi pitänyt ottaa huomioon syyslevityksen suuret haittavaikutukset ja suunnitella sikalahanke sen kokoiseksi, että pelkät kevätlevitykset riittävät. Myös lannanlevityksen vaikutuksia arvioitaessa on tulvariskin lisääntyminen otettava huomioon.

Pelkän pinta-alan määrä ei kerro lietteen ’menekkiä’, vaan peltolohkojen viljavuus ja muu tila vaihtelevat suuresti, eikä tosiasiassa levitettävän lannan määrää ole mahdollista seurata. Tältä osin arvio antaa liian positiivisen kuvan hankkeen vaikutuksista pintavesiin.

Lannan levityspinta-aloja tarkastellessa ei myöskään ole otettu huomioon lihantuotannon keskittymistä Varsinais-Suomessa eli vähän kauemmas lähiseudulle suunnitteilla olevia hankkeita, kuten Mynämäen isoa kanalahanketta, Tarvasjoen sikalahanketta, joiden lanta on myös jotenkin käsiteltävä ja/tai levitettävä.

Muuta huomautettavaa

Toisin kuin arviointiselostuksessa todetaan, yhdistys katsoo, että vaihtoehtojen välillä on merkittäviä eroja. Esimerkiksi pienempien 1a ja 1b hankevaihtoehtojen haju- ja liikennevaikutukset ovat paljon pienempiä ja biokaasulaitoksen vaikutukset eri vaihtoehtojen hiilitaseeseen ovat merkittävät.