Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Lapin piiri Inarin yhdistys

Inari
Navigaatio päälle/pois

Lausunto Saamelaisten kotiseutualueen luon­non­va­ra­suun­ni­tel­man 2022-27 ehdotuksesta

Yleistä:

Inarin Luonnonystävät (myöh. yhdistys) kiittää saamastaan mahdollisuudesta lausua ko. ehdotuksesta.

Yhdistys pitää käytyä prosessia, ja sen myötä esille tulleita ongelmia paremmin käsiteltyinä kuin aiemmissa saman alueen luonnonvarasuunnitelmissa. Yhdistys tervehtii samalla tapaa, jossa ulkopuolinen taho oli valmistelemassa prosessia.

 

Muutos- ja lisäysesityksiä

Yhdistys esittää lvs-ehdotukseen seuraavia muutoksia ja lisäyksiä:

– kohtaan Metsähallituksen esittely (s. 10): poistetaan viimeinen kappale, joka kertoo käyttörajoitusten vaikutuksesta tulontekokykyyn. Perustelu: väittämässä ei näy viitettä mistä laskelma on peräisin, onko se netto- vai bruttotappio, eikä myöskään sitä mitä kansantaloudellista laskettavaa hyötyä rajoituksista on muulle maankäytölle, eikä myöskään mitä muuta hyötyä rajoituksista on esimerkiksi ekosysteemipalveluitten toimimiselle.

Kohta 16: lisätään hakkuumäärän eteen ”maksimissaan 110 000 m3”.

Ilmastonmuutos-kappaleen esipuheeseen lisätään …ylläpitää ja kehittää luonnon monimuotoisuutta, ”ja aktiivisesti torjua vieraslajien leviämistä” maa- ja vesialueilla.

Kohta 28: Tunturiluonnon ja -lajien seuranta tulee saattaa erityistarkkailuun. Kohdassa tulee myös mainita ilmastonmuutoksen torjunta.

Kohta 35: Siinä todetaan, että kaikkien maiden hiilivarastoa kasvatetaan 10 % vuoteen 2035 mennessä. Tavoite on kunnianhimoton, alle 1% vuodessa. Jos huomioon otetaan sekä kasvillisuuteen sitoutuneen ja maaperän hiilivarasto, on luku oltava vähintään 15 %.

Kohta 71: tulee lisätä saamelaiselinkeinojen harjoittamisedellytysten perään maininta ”luonnon- ja lajiensuojelun tarpeet”.

 

Kohtien ulkopuolisia huomioita:

– retkeilyetiketin lisäksi on laadittava vastaavat käytösohjeet metsästys- tai kalastusluvan hankkineille ulkopaikkakuntalaisille, maastopyöräilijöille, maastoajoneuvoilla liikkujille sekä kullanhuuhtojille (mieluummin yhteistyössä Lapin Kullankaivajain liiton kanssa). Sähköpyörillä ajaminen on laskettava maastoliikenteeksi.

– tavoitettavuuden ohella kannattaa vaalia myös tavoittamattomuutta. Erityisesti kullanhuuhdonta-alueille Lemmenjokea lukuunottamatta on ilmestynyt valtava määrä ajouria, jotka tulee estää muuttumasta vakiintuneiksi uriksi. Turhat metsäautotiet tulee metsittää. (Inarin 2100 km metsäteitä tarkoittaa noin 1500 hehtaarin metsäkatoa parhaalla kasvullisella metsämaalla.)

Lopuksi huomio suunnittelualueen karttaan piirretyistä painopistealueista: Retkeily ja matkailu on erotettava toisistaan. Matkailuun tarvitaan yleensä kaupallisia rakenteita ja palveluita, mutta retkeily ei niitä tarvitse, sille riittää luontopalveluitten tarjoamat kaikille vapaat palvelut. Kartta, jossa molemmat on merkitty päällekkäin, mahdollistaa kaupallisen matkailun ulottamisen kartan esittelemille laajoille retkeilyalueille, kuten Inarijärvelle ja Ivalojoen eteläpuolelle.  Se tuskin on tarkoitus, ja jos on, se luo uhkia kaikelle muulle maankäytölle.

 

Inarissa 16.10.2021

 

Ilkka Roininen, puh.joht.                         Vesa Luhta, sihteeri