Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Etelä-Savon piiri Itä-Savon yhdistys

Itä-Savo
Navigaatio päälle/pois

Syyskokouksesta suunnitelmat tulevalle vuodelle

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Marraskuun 16. päivänä pidetyssä Itä-Savon luonnonsuojeluyhdistys ry:n syyskokouksessa linjattiin yhdistyksen tulevaa toimintaa ja päätettiin vuoden 2022 hallituskokoonpanosta. Kokouksessa laadittiin myös kannanotto taajamametsien käsittelystä.

Yhdistyksen puheenjohtajaksi seuraavalle kaksivuotiskaudelle valittiin kaksi aiempaakin vuotta yhdistystä luotsannut Timo Luostarinen.

Varsinaisina jäseninä yhdistyksen hallituksessa toimivat ensi vuonna Elina Enho, Juha Jurvelius, Kimmo Kianto, Irma Kolari, Tiina Pulkkinen ja Petteri Suominen. Varajäseninä päätöksentekoon osallistuvat Mauri Löppönen, Esa Niinivirta ja Yrjö Eeva.

Toiminnantarkastajaksi yhdistykselle valittiin Markku Kuutti ja varatoiminnantarkastajaksi Harri Okkonen.

Yhdistyksen jäsenet kutsutaan ensi vuonna yhdistyksen varsinaisiin kokouksiin sähköpostitse sekä tiedotteilla, jotka julkaistaan Itä-Savo ja Savonmaa -sanomalehtien järjestöpalstalla vähintään viikkoa ennen kokousta.

Vuoden 2022 jäsenmaksuksi määriteltiin 38 euroa yhdistyksen varsinaisilta jäseniltä, 15 euroa perhejäseniltä sekä 28 euroa opiskelijajäseniltä. Summat ovat Suomen luonnonsuojeluliiton suositusten mukaiset. Lisäksi päätettiin yhdistyksen kannatusjäsenmaksuksi 100 euroa.

 

ITÄ-SAVON LUONNONSUOJELUYHDISTYS RY:N TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2022

Yhdistyksen tärkein tehtävä on edistää luonnon- ja ympäristönsuojelua Savonlinnassa, Enonkoskella, Rantasalmella ja Sulkavalla. Vaikutamme toiminta-alueellamme kaavoitukseen ja rakentamiseen sekä edistämme toimia, jotka tukevat kestävää kehitystä, mm. kierrätyksen, energiansäästön ja ilmastonmuutoksen jarruttamisen keinoin.

Edistämme uhanalaisten ja suojeltavien lajien, arvokkaiden elinympäristöjen ja alkuperäisluonnon säilymistä toiminta-alueellamme tukemalla luontoinventointeja ja suojelutyötä lajien ja luontokohteiden säilyttämiseksi ja elvyttämiseksi. Vaikutamme toiminta-alueellamme liikennesuunnitteluun ja -ratkaisuihin tavoilla, jotka tukevat mm. pyöräilyä ja julkisia liikenneyhteyksiä.

Järjestämme yleisötapahtumia, työpajoja ja retkiä lähiluontoon sekä edistämme lasten luonto- ja ympäristökasvatusta. Teemme yhteistyötä luonnonsuojelua ja ympäristönhoitoa edistävien hankkeiden ja järjestötoimijoiden kanssa.

Viestitämme ja pidämme ajantasaisesti yhteyttä jäsenistöömme ja alueen asukkaisiin yhdistyksemme verkkosivun ja Facebook-sivun kautta. Facebookin Roskariihiryhmä keskittyy edistämään roskattomuutta ja Vieraslajivahti seuraa seudun vieraslajitilannetta ja aktivoi asukkaita torjumaan haitallisten vieraslajien leviämistä ja kasvua.

Osallistumme Etelä-Savon luonnonsuojelupiirin toimiston ylläpitämiseen yhdistyksen tulo- ja menoarviosta ilmenevällä tavalla vuonna 2022.

Vaalimme mm. talkootyöpanoksella perinnemaisemien hoitoa sekä edistämme kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden miljöiden suojelua ja ympäristön siisteyttä. Tuemme kansallisen kaupunkipuiston toteutumista.

Otamme kantaa ajankohtaisiin ympäristökysymyksiin ja osallistumme tapahtumiin, joissa on mahdollisuus tehdä tunnetuksi luonnonsuojelutyötä.

 

SYYSKOKOUKSEN KANNANOTTO TAAJAMAMETSIEN KÄSITTELYSTÄ:

 

Taajamametsien käsittelystä on keskusteltava

 

Itä-Savon luonnonsuojeluyhdistykselle tulee säännöllisesti yhteydenottoja taajamissa asuvilta, joiden ulkoilukäytössä olleet lähimetsät on hakattu. Tutun metsän katoaminen tai muuttuminen tunnistamattomaksi on useimmille järkytys. Yleensä kyseessä ovat kuntien omistamat maat.

Esimerkiksi Savonlinnan kaupungin sivuilla todetaan: ” Taajamametsien käsittelyä ohjaavat ensisijaisesti luonnon monimuotoisuuteen, maisemanhoitoon ja kaupunkilaisten virkistäytymiseen liittyvät näkökohdat. Olosuhteiden niin salliessa pyritään mahdollisimman pitkään kiertoaikaan ja metsien uudistumiseen vähitellen luontaisesti.”

Missä siis on vika, jos kaupunkilaisten kokemus on erilainen? Noudatetaanko tavoitteita oikeasti vai onko kyseessä viherpesu? Vai onko talousmetsien raja vedetty liian lähelle asuinalueita?

Niin Savonlinnassa kuin muissakin kunnissa avoin keskustelu taajamametsistä, niiden rajauksesta ja käsittelystä olisi tarpeen. Alueiden asukkaille tulisi hakkuusuunnitelmista tiedottaa hyvissä ajoin ja heillä tulisi olla mahdollisuus lausua mielipiteensä ja tehdä ehdotuksia.

Itä-Savon luonnonsuojeluyhdistys esittää, että avohakkuista taajamametsissä luovutaan kokonaan. Vuotuista hakkuutavoitetta alueille ei tule asettaa vaan on keskityttävä monimuotoisuuden lisäämiseen suosimalla mahdollisuuksien mukaan lehtipuita. Monille lajeille, kuten laululinnuille, tärkeitä pensaikoita tulisi myös säästää ja lahopuun määrää lisätä. Toimenpiteiden oikea ajoitus on myös tärkeä.

Taajamametsistä saatava hyöty ei tule puukuutioiden, vaan asukkaiden virkistyksen, liikunnan ja luontoelämysten kautta. Useiden tutkimusten mukaan metsässä oleskelu lisää sekä fyysistä että henkistä terveyttä. Taajama-alueilla metsistä saatavat luonnonarvo- ja virkistyskäyttöhyödyt voivat selvästi ylittää hakkuista saatavat hyödyt.

 

Itä-Savon luonnonsuojeluyhdistys ry:n syyskokouksen puolesta

Timo Luostarinen

Tiina Pulkkinen

 

 

Kuva: Petteri Suominen