Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Etelä-Savon piiri Itä-Savon yhdistys

Itä-Savo
Navigaatio päälle/pois

Isly otti kantaa Savonniemen ra­ken­ta­mis­suun­ni­tel­miin

Itä-Savon luonnonsuojeluyhdistys ry  otti tammikuun lopulla kantaa Savonlinnan Savonniemeen kohdennettuihin rakentamissuunnitelmiin lähettämällä Savonlinnan kaupungille Savonniemen asemakaavan muutosluonnosta vastustavan lausunnon.

 

Lausunto Savonniemen asemakaavan muutosehdotukseen

 

Kaavamuutosalue sijaitsee Savonlinnan keskustassa, noin kolme sataa metriä Kauppatorilta etelään, kaupunginosassa 2. Alueeseen kuuluu Savonniemen kaakkoisosa rajautuen Puistokatuun, Uimahallinkatuun ja asuinkerrostalokortteliin 22. Alueen pinta-ala on noin 6 ha, mistä maata on noin 3,5 ha.

Itä-Savon luonnonsuojeluyhdistys ry vastustaa kaavamuutosta ehdotetussa muodossaan, koska:

  • Se mahdollistaa massiivisen rakentamisen ja ranta-alueiden muokkaamisen, mikä ei huomioi riittävästi valtakunnallisesti arvokkaalle maisema-alueelle ja valtakunnallisesti merkittävälle rakennetulle kulttuuriympäristölle määriteltyä normistoa ja on osin vastoin Savonlinnan kansallista kaupunkipuistoa koskevia suunnittelumääräyksiä.
  • Vesialueen täyttö enimmillään 30 metrin leveydeltä vaikuttaisi alueen luontoympäristöön ja täytöstä voisi aiheutua haittaa vesiekosysteemille Savonniemen alapuolisilla vesialueilla. Kaavan valmistelussa ei ole selvitetty täytön vesistövaikutuksia ja ehdotuksessa esitetty täyttöalue sijaitsee kansallisen kaupunkipuiston rajauksen sisäpuolella.
  • Alueen luonto tuhoutuisi rakentamisen ja puunkaatojen myötä merkittäviltä osiltaan, mikä heikentäisi alueen maisemakuvaa ja akustista ympäristöä ja olisi myös Savonlinnan kansallisen kaupunkipuiston tavoitteiden vastaista.
  • Kaava-alueen rakentaminen ja tulevat rakenteet estäisivät Savonniemen alueen yleistä virkistyskäyttöä.
  • Kaavamuutoksen toteutumisen myötä Savonniemen kapeille kaduille ohjautuisi merkittävästi nykyistä enemmän edestakaista autoliikennettä, mistä aiheutuisi liikenne- ja paikoitusongelmia sekä lisääntyviä pakokaasupäästöjä ja ilmanlaadun heikkenemistä. Muutosehdotuksessa esitetään lainvoimaisen asemakaavan puistoaluevarauksia muutettavaksi autopaikkojen korttelialueeksi, ja Puistokadun varressa tätä esitetään myös kansallisen kaupunkipuiston rajauksen sisällä.
  • Alueella järjestettävät suuret ja melua tuottavat yleisötapahtumat sekä moottorivetoisen vesiliikenteen lisääntyminen järvellä aiheuttaisivat häiriötä paikallisille asukkaille ja lähiluonnolle.

Itä-Savon luonnonsuojeluyhdistys ry esittää Savonniemen asemakaavan muutosehdotuksen hylkäämistä kokonaisuudessaan, koska Savonniemi on maisemallisesti, kulttuurisesti ja luontonsa puolesta liian arvokas paikka uhrattavaksi yksityisen liike-elämän tarpeisiin.

 

Savonlinnassa 31.1.2022

Itä-Savon luonnonsuojeluyhdistys ry

Timo Luostarinen, puheenjohtaja                    Tiina Pulkkinen, sihteeri