Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Keski-Suomen piiri Jyväskylän seudun yhdistys

Jyväskylä
Navigaatio päälle/pois

Kommentti Jääskelän met­sän­hoi­to­suun­ni­tel­man luonnoksesta

JYSY on jättänyt kommentin Jääskelän metsänhoitosuunnitelman luonnoksesta. Yhdistyksen pyynnöstä suunnitelmaa on kommentoinut Aallokas Oy ja lausunnon voi lukea kokonaisuudessaan tästä. Tärkeitä nostoja ovat huomiot suojelualueiden kytkeytyneisyyden varmistamisesta sekä rantojen suojavyöhykkeen leveyden määrittämisestä.

Aallokas Oy:n laatiman lausunnon lisäksi JYSY haluaa todeta seuraavaa:

Jääskelän virkistysalueen hoitosuunnitelmaluonnoksessa on metsänhoidollisia toimia esitetty ulkoilu- ja virkistysmetsä -hoitoluokkaan luokitelluille alueille. Kaupungin metsäohjelmaan kirjatun mukaisesti ulkoilu- ja virkistysmetsillä ei ole taloudellista tuotto-odotetta (jolla käsitettäneen puuntuotannollista tuotto-odotetta). Kuitenkin luonnoksessa esitetään metsänhoidollisia toimia lähes koko virkistysmetsäalueelle: n. 163 hehtaarista n. 144 hehtaarille: uudistushakkuita 13 hehtaarille; aukkojen koko 0,4 – 0,5 ha; harvennushakkuut n. 103 hehtaarille ja poimintahakkuut n. 28 hehtaarille.

Uudistushakkuista: 0,4 – 0,5 ha:n kokoinen aukko on maastossa aika iso. Mielestämme tällaisten aukkojen tarpeellisuutta tulisi pohtia. Vaikka aukot olisivat 0,3 ha, joka luonnoksen tekstissä mainittu, ovat aukot silti maastossa isoja. Onko pohdittu vaihtoehtoisena toimena valoisuuden lisäämistä kaatamalla puita (määrä paikasta riippuen) ja jättämällä ne maastoon lahopuuta muodostamaan? Aukkoihin on luonnoksessa myös esitetty maanmuokkausta. Olisiko mahdollista määrittää aukkojen koko sellaiseksi, että ne metsittyvät luontaisesti ilman muokkauksia ja istutuksia?

Poimintahakkuista esim.: Kuvissa näkyy kehittyviä sekapuustoisia kuvioita, joihin oli useampaan ehdotettu poimintahakkuuta. Ne olisi tärkeä jättää ekologisesti ajateltuna kokonaan rauhaan tuolla alueella, jotta suojelualueiden kytkeytyneisyys paranee. Poimintahakkuut eivät parantaisi niiden luontoarvoja.

JYSY on Jyväskylän kaupungin metsäohjelman valmistumisen jälkeen esittänyt kaupungille huolen ja myös kritiikkiä siitä, että kaupunki  käsittelee virkistysmetsiä yhdistyksen mielestä puuntuotannollisin näkökulmin. Ulkoilu- ja virkistysmetsien osalta on metsäohjelmaprosessissa kirjattu mm. näin: ”Ulkoilu- ja virkistysmetsien osalta metsien hoidon tavoite on erityisesti tuottaa ns. kulttuurisia  ekosysteemipalveluja. Näitä ovat virkistäytyminen ja terveys, kokemukset ja elämykset, opetus ja tiede, viihtyisyys ja esteettisyys, henkiset arvot ja luonnon itseisarvo.”  Metsäohjelman liitteenä olevaan toimenpideohjelmaan on kirjattu erilaisia mahdollisia metsänhoitotoimia, joiden tulisi olla käytössä vain näitä tavoitteita varten. Toivomme, että Jääskelän alueelle esitetyt toimet käydään vielä läpi tällä ajatuksella.

Suojelualueiden lisääminen alueella on hyvä asia.