Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Keski-Suomen piiri Jyväskylän seudun yhdistys

Jyväskylä
Navigaatio päälle/pois

Yleistä

Laaditun viherosayleiskaavan tavoite on arvokas ja erittäin kannatettava. Kaupunkiympäristössä viher- ja luontoalueet muodostavat asukkaita elvyttäviä ympäristöjä ja äänimaisemia, torjuvat melua ja pölyä sekä takaavat myös jossain määrin luontoon kuuluvien eliöiden elinoloja.

Kaavaluonnokseen mukaan otetut viheralueet ovat pääosin sijoittuneet suhteellisen pirstaleisesti rakennetun ympäristön lomaan, kaupunkiympäristön luonteen mukaisesti. Laajoja, yhtenäisiä viheralueita muodostuu Laajavuoreen sekä Taka-Keljon alueelle. Näitä yhtenäisempiä viheralueita tulisi vaalia jo pelkästään niiden laajuuden ja yhtenäisyyden takia. Vaikka Jyväskylän kaupungin alueelle tuleekin kuntaliitoksen myötä paljon uusia, myös lähes luonnontilaisia alueita, tulee sellaisia olla myös lähellä asukkaita heidän jokapäiväiseen virkistäytymiseensä.

Jotta kaavasuunnitelman yhtenä tavoitteena oleva luonnon monimuotoisuuden säilyttäminen toteutuisi, tulisi huolehtia siitä, että yhteydet näiden erillisten alueiden välillä säilyisivät ja mahdollisuuksien mukaan jopa paranisivat. Kaavasuunnitelmassa viheryhteystarve-merkinnät osoittavat suunnat näille yhteyksille. Näiden yhteyksien säilymiseen ja toteutumiseen tulisi kiinnittää erityistä huomiota alueiden käyttöä suunniteltaessa. Yhteyksiä tulisi mahdollisuuksien mukaan parantaa ja laajentaa entisestään.

Tanhukaari

Muurarintien ja Takkapolun asukkaat Kylmänoron alueelta Jyväskylästä lähestyivät kevättalvella 2008 Jyväskylän seudun luonnonsuojeluyhdistystä Tanhukaaren rakennussuunnitelmasta. Asukkaat vastustavat Tanhukaaren alueelle suunnitellun asuinalueen rakentamista mm. pelosta menettää hyvä ja toimiva lähivirkistysalue. Asukkaat vetoavat myös alueen eliölajistoon ja pelkäävät uhanalaisten lajien, kuten liito-orava, pikkutikka sekä perhoset, elinolosuhteiden vaarantuvan, jos alueelle rakennetaan.

Viherosayleiskaavassa esitellyssä Tanhukaaren kaavaluonnoksessa rakennettavaa aluetta on pienennetty alkuperäisistä suunnitelmista. Suunnitelmissa on otettu huomioon alueella esiintyvät uhanalaiset lajit, joiden tärkeimmät esiintymisalueet jäävät rakennusalueen ulkopuolelle. Mielestämme rakennusalueen sijoittelua voitaisiin vielä harkita siirrettäväksi pohjoiseen, mahdollisimman lähelle Survontietä. Tämä helpottuisi vielä, jos Tanhukaaren varteen suunnitelluista taloryhmistä toinen jätettäisiin rakentamatta Koko rakennusmassan siirrolla saataisiin vielä laajennettua yhtenäistä, rakentamatta jäävää virkistysalueena toimivaa metsäaluetta ja turvattaisiin lajiston säilymistä.

Alueen asukkaat vetoavat myös, että heille ei ole jäänyt riittävää aikaa tutustua alueen rakentamista koskeviin suunnitelmiin. Kaavasuunnitelmia tehtäessä tulisi kyseisten alueiden asukkaita tiedottaa mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.

Haukanniemi

Kaavaluonnoksessa esitellyistä kahdesta vaihtoehtoisesta suunnitelmasta kannatamme ehdottomasti vaihtoehtoa 2, jossa peltoalueille annetaan merkintä ’maisemallisesti arvokas peltoalue’. Vastustamme minkäänlaista rakentamista alueelle, Haukanniemen suunnittelua jatkettaessa olisi kohtuullista, että suunnitelmista käytäisiin mahdollisimman laajaa keskustelua, jolloin kaupunkilaiset voisivat osallistua alueen suunnitteluun ja lausua mielipiteensä. Alueen merkitys on huomattava myös kauempana asuville kaupunkilaisille.

Laajavuori

Kaavaehdotuksessa on huomioitu Laajavuoren alueen Master Plan, jonka mukaan alueelle rakennettaisiin golf-rata. Laajavuori on perinteisesti ollut hyvinkin laajan alueen asukkaiden liikunta- ja virkistäytymisalue, jonka luonnon luonnontilaisuus ja monipuolisuus on ollut vertaansa vailla. Mielestämme alue tulisi ehdottomasti tällaisena säilyttääkin. Matkailutoiminnan voimakas lisääminen ja rakentaminen vie tilaa luonnossa liikkumiselta sekä vaarantaa vielä jokseenkin yhtenäisen metsäluontokokonaisuuden. Jo pelkästään lähialueiden lisääntyvä asujaimisto ja heidän virkistäytymisensä vaatii riittäviä luontoalueita.

 

Jyväskylässä 30.9.2008
Jyväskylän seudun luonnonsuojeluyhdistyksen hallituksen puolesta

Silja Parri
Marja Kupari, puheenjohtaja
Irma Heiskanen, sihteeri