Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Keski-Suomen piiri Jyväskylän seudun yhdistys

Jyväskylä
Navigaatio päälle/pois

Vastaanottaja:
Jyväskylän maalaiskunta/kaavoitus- ja ympäristöpalvelut
Kaavasuunnittelija Pirjo Heinänen

Asia: Palokankeskus III asemakaavan luonnos

Kiitämme mahdollisuudesta esittää mielipiteemme Palokankeskus III asemakaavan luonnoksesta. Kirjalliset vastineet pyydämme lähettämään alla mainittuun osoitteeseen.

Yleistä

Kuten asemakaavan selostuksessa on todettu, III-vaihetta on suunniteltu vuodesta 2000 alkaen laaditun Palokan yleiskaavan (lainvoimainen v. 2004) mukaisesti. Kaavavalmistelun  taustamateriaalina on käytetty vuonna 2000 valmistunutta NCM Keskustakehitys Oy:n raporttia ’Uusien vähittäiskaupan suuryksiköiden sijoittaminen Jyväskylän seudulle’.  Vuoden 2000 jälkeen on kuitenkin Jyväskylän seudulla tehty useita uusia suunnitelmia varsin mittavien kaupallisten keskusten rakentamaiseksi, eli tilanteen voidaan katsoa olleellisesti jo muuttuneen tämän raportin valmistumisen jälkeen. Näistä merkittävin on Etelä-Keljoon suunniteltu Eteläportin alue. Tuleva kuntaliitos muuttaa myös asetelmia. Haluaisimmekin herättää laajempaa keskustelua siitä, onko Palokankeskuksen laajentaminen näiden suunnitelmien valossa järkevää ja taloudellisesti kannattavaa. Suunnitelma perustuu käsitykseen ostovoiman kasvusta ja sen siirtymisestä keskuksen vaikutusalueelle. Onko oletettavaa, että alueen asukasmäärä ja sen ostovoima jatkuvasti kasvavaa? Useamman  ’Suomen suurimpien kaupallisten kokonaisuuksien’ sijoittuminen parinkymmenen kilometrin etäisyydelle toisistaan ei liene edes taloudellisesti kannattavaa.

Kauppakeskuksen laajentamista perustellaan myös kaupassakäyntimatkojen ja autoilun vähenemisellä. Mielestämme tämä seikka on hyvin näennäinen ja ei välttämättä pidä paikkaansa. Autoilun vähentämiseksi ja ilmastonmuutoksen hidastamiseksi tulisi suosia kaupallisia palveluja mahdollisimman lähellä asukkaita, eli myös maakunnassa. Asiakkaiden autoilu kauempaa seutukunnasta lisääntyy alueen houkuttelevuuden myötä. Autoilu lisääntyy lisäksi myös väistämättä paitsi kauppakeskusten välillä, myös niiden sisällä. Jo nyt asiakkaat siirtyvät Palokankeskuksen I ja II vaiheiden (Euromarket ja Kodin I) välillä autolla. III vaiheen valmistuessa autoilu keskuksen eri osien välillä lisääntyy. Ekologisempaa (syntyviä päästöjä vähemmän) olisi rakentaa rakennusmassa mahdollisimman tiiviisti, III-vaihe jopa yhteen I- ja II-vaiheiden kanssa, jolloin kauppakeskuksen yhteinen pysäköintialue käytännössä toimisi.

Maakuntakeskuksissa sijaitsevien kauppakeskuksen lisääntyvä vetovoma vaarantaa seutukunnan pienempien keskusten kaupallisten palveluiden kannattavuuden. Vaikka suunniteltuun laajennukseen tulevia erikoisliikkeitä ei sen vaikutuspiirissä tällä hetkellä välttämättä olekaan, estää suurten yksiköiden olemassaolo pienempien perustamisen. Erikoisliikkeiden houkuttelevuus todennäköisesti vahvistaa myös kauppakeskuksen päivittäistavarakauppaa, mikä on pois maakunnan pienempien keskusten päivittäistavaramyynnistä.

Liite 8  asemakaavan selostusluonnoksen liitteenä on kyseenalainen, sillä se on sisällöltään erittäin pieniä poikkeuksia lukuunottamatta täydellisesti samaa tekstiä kuin varsinainen selostusluonnos. Näin se ei tuo riittävässä määrin esille kauppakeskuksen laajentamisen todellisia taloudellisia vaikutuksia.

Vaikutukset ympäristöön ja viihtyvyyteen

Kaavassa esitetään, että alueelle saisi sijoittaa kaksi, enintään 36 m korkeaa mainostornia. Kun rakennusmassaa sijoitetaan alueelle tiiviimmin, mainospyloneja riittää yksi, johon mahtuvat suunniteltujen 6-9:n toimijan valomainokset. Pyloneiden korkeutta on myös syytä pienentää. Valomainosten määrää on syytä rajoittaa, sillä ne tulevat olemaan hyvin lähellä alueen vieressä sijaitsevia kerrostaloja.

Asemakaavan liittenä on ympäristöpalvelujen laatima selvitys Vasaraisensuosta. Selvityksen mukaan on ”Vasaraisensuo on  kokonaisuudessaan arvokas suoalue ja on suotavaa säilyttää metsälain säädösten mukaisesti täysin luonnontilaisena”. Kaavasuunnitelman mukainen hulevesien hallittukin johtaminen Vasraisensuolla olisi tehtävä erittäin harkitusti, jotta alueen vesitaloutta ei ratkaisevasti muutettaisi ja vaarannettaisi alueella esiintyvien maakunnallisesti uhanalaisen, maakunnallisesti silmälläpidettävän ja harvinaisten kasvilajien esiintymiset. Hulevesiä voitaisiin ehkä johtaa aluelle useammasta kohtaa. Tärkeää olisi myös huolehtia, ettei veden mukana kulkeudu haittaavissa määrin öljyä, hiekkaa tai muuta roskaa. Olisiko jonkinlaisen laskeutusaltaan tms. rakentaminen mahdollista?

Jyväskylän maalaiskunnassa 7.4. 2008
Jyväskylän seudun luonnonsuojeluyhdistyksen puolesta

Silja Parri
hallituksen jäsen

Vastausosoite:

Jyväskylän seudun luonnonsuojeluyhdistys
Marja Kupari
Kortekatu 3
40900 Säynätsalo