Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Keski-Suomen piiri Jyväskylän seudun yhdistys

Jyväskylä
Navigaatio päälle/pois

Muistutus Muuramen kunnalle Härkövuoren alueen soralupa-anomukseen 17. maaliskuuta 2006.

Yhdistys ehdotaa luvan epäämistä perustuen maa-aineslain rajoituksiin, ympäristönsuojelulakiin, lakiin maisemansuojelusta ja ympäristöministeriön suositukseen hiljaisten alueiden säilyttämisestä.

Alueella, jolla on voimassa asemakaava tai oikeusvaikutteinen yleiskaava, on sen lisäksi, mitä 1 momentissa säädetään, katsottava, ettei ottaminen vaikeuta alueen käyttämistä kaavassa varattuun tarkoitukseen eikä turmele kaupunki- tai maisemakuvaa.

Toteamme, että Härkövuori on Muuratharjun korkeimpana kohtana (205 m mpy) osa maisemakokonaisuutta. Hautalahden tilalle haettu ympäristölupa- ja maa-aineslupahakemus merkitsevät toteutuessaan alueellisen luontokokonaisuuden muutosta. Toiminnasta aiheutuva melu häiritsee alueen luonnonrauhaa ja täten myös alueen linnuston ja eläimistön pesimistä ja oleskelua alueella sekä jokamiehen oikeuksin liikkuvia ihmisiä.

Härkökallion aluetta koskeva soranlupahakemus rikkoisi toteutuessaan tämän alueen maisemakokonaisuuden muuttamalla myös peruuttamattomasti erityisesti äänimaisemaa koskevia arvoja. Sillä on myös suuri merkitys suhteellisen luonnonrauhaisena äänimaisemana, jossa virkistyä. Asukkaiden mukaan alueella kuulee mm. huuhkajia ja monia eri lintulajeja. Suhteellisen luonnonrauhainen äänimaisema on myös tärkeää alueen monipuolisen säilymiselle. Ehdotamme koko alueen merkitsemistä maakuntakaavaan maaseutumaiseksi suhteellisen luonnonrauhaiseksi/ tai kaupunkimaiseksi suhteellisen luonnonrauhaiseksi alueeksi, jolloin alue vastaisuudessakin säilysi maisemallisesti ja äänimaisemallisesti ehyenä kokonaisuutena.

Luonnonrauha-alueilla luonnon äänet ovat hallitsevia alueen äänimaisemassa. Ihmisen toiminnasta aiheutuvat äänet ovat satunnaisia ja vähäisiä. Maaseutumaisilla hiljaisilla alueilla luonnon äänet ovat vallitsevia alueen äänimaisemassa. Ihmisen toiminnasta aiheutuvat äänet ovat vaimeita ja ajoittaisia. Alueella kuuluu myös sen toimintaan kuten maa- ja metsätalouden harjoittamisesta tai vesialueella veneilystä aiheutuvia ääniä.

Kaupunkimaisilla hiljaisilla alueilla luonnon äänet ovat kuultavissa ja ne erottuvat hyvin alueen äänimaisemassa. Ihmisen toiminnasta aiheutuvat äänet ovat lähiympäristöä vaimeampia.

Soralupa edellyttää toteutuessaan runsasta raskasta liikennettä. Tämä merkitsee vaikutuksia väestön terveyteen meluhaittojen, tärinän sekä liikenteestä aiheutuvan pölylaskeuman osalta. Liikenteen alueelle kohdistuvat vaikutukset tulee mielestämme selvittää ennen soranottoluvan antamista. Selvitys on osa ihmisiin kohdistuvien vaikutusten arviointiprosessia – erityisesti muistutamme melun ja liikenteen sekä pölyn vaikutuksista lapsiin ja vanhuksiin.

Muistutamme myös, että melulla terveyshaittojen (unihäiriöt – jotka lisäävät herkästi hoidon tarvetta, altistavat uupumiselle jne, sydän-ja verisuonitautiriskin selvä kohoaminen, vaikutukset lasten oppimiseen jne.) lisäksi sosiaalisia haittoja: asuinalueilla, joilla on runsaasti raskasta liikennettä vähenee yhteinen toiminta ja oleilu – esim. lasten yhteiset leikit, lenkkeily, koirien ulkoilutus eli mahdollisuus myönteisiin, ravitseviin sosiaalisiin kontakteihin. Lasten osalta melu vaikuttaa tutkimusten mukaan arviointikykyä heikentävästi: esim. teiden ylitykset jne. muuttuvat riskialttiiksi kun melussa lapsi ei kykene prosessoimaan asioita riittävän hyvin. Melualueista tulee helposti paikallisia ”meluslummeja”, joihin muuttamista vältetään ja joista on vaikea muuttaa pois hintatason laskun takia.

Pyydämme selvittämään miten ympäristönsuojelulliset näkökohdat ja vaikutukset ihmisiin tulevat huomioiduksi.