Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Keski-Suomen piiri Jyväskylän seudun yhdistys

Jyväskylä
Navigaatio päälle/pois

Keski-Suomen maakuntakaavaahdotuksessa unohdettiin alkuperäisen luonnon suojelu, ilmastonmuutos ja energian säästäminen. Turvevetuotanto korostui.

Jyväskylän seudun luonnonsuojeluyhdistys jätti 16.2. 2007 maakuntakaavaehdotuksesta muistutuksen. Muistutuksessa kritisoitiin ehdotuksen yleistä asiatyyliä, jossa korostuivat ensisijaisesti lyhytnäköiset taloudellisen hyvinvoinnin näkökohdat. Yhdistyksen mielestä kaavasuunnitelmassa luonnonvarat oli esitelty pelkästään elinkeinojen, maakunnan kilpailukyvyn ja talouden edistämisen välineinä, ei varjeltavina itseisarvoina eikä arvoina, joilla on merkittävä rooli mm. ihmisten hyvinvoinnille. Ilmastonmuutosta ei kaavaehdotuksessa mainittu kertaakaan. Yhdistys esitti muistutuksessaan, että Keski-Suomen maakunnalle olisi luotava maakuntakaavoituksen kiinteästi liittyen oma ilmastostrategia, sekä muistutti energiansäästön merkityksestä.

 

Luonnonsuojelu

Yhdistyksen kantana on, että keskisuomalaisen luonnon tyypillisten piirteiden suojeluun on kiinnitettävä merkittävästi enemmän huomiota. Kaavan vaikutusten arvioinnissa todetaan, ettei esitetty luonnonsuojelualueverkko ole riittävän laaja kaikkien luontotyyppien ja eliölajien suotuisan suojelutason saavuttamiseksi. Valtakunnallisesti arvokkaat kalliokohteet sekä ekologiset vyöhykkeet tulee lisätä karttoihin.

Turvetuotanto

Kannanotossaan lsy kritisoi kaavaehdotuksen turvetuontantomyönteisyyttä. Maakuntakaavassa esitetyt turpeennoston vaikutukset suoluonnon monimuotoisuudelle oli jätetty tyystin tarkastelematta. Potentiaalisten turvetuotantovyöhykkeiden kartoituksen valmistelussa on huomioon otettu ainoastaan vesistövaikutustarkastelu, mikä ei ole riittävä. Yhsityksen kantana on, että turvetuotantovarauksiin tulisi sisällyttää ainoastaan jo ojitetut suot.

Sähkömagneettinen säteily ja muut ympäristökuormitukseen liittyviä terveysriskejä aiheuttavat toiminnot, kuten liikenne, soranotto, kivenmurskaus tulisi lsy:n kannanoton mukaan merkitä selkeästi maakuntakaavaan. Lukuisten lintulajien, matelijoiden (sammakot, krokotiilit), kalojen, hyönteisten ja myös nisäkkäiden (metsähiirestä hevosiin) on todettu reagoivan maan magneettikenttiin ja käyttävän niitä suunnistamisessa, ravinnon hankinnassa jne. Samoin löytyy erilaisia tutkimuksia siitä, miten ns. sähkösaaste häiritsee magneettiaistin käyttöä. Yllämainitusta syystä erilaisten radio-tv ja kännykkäliikennettä vahvistavien antennien sijainti ja mahdoll. terveydellisesti riskialtis vaikutusalue tulisi merkitä selkeästi, koska ne aiheuttavat ns. sähkösaasteriskin sekä eläimille että ihmisille.

Melu ja liikenne

Yhdistyksen mielestä maakuntakaavaan tulisi merkitä suurimpien liikenneväylien melualueet hyvän hallintotavan ja kansalaisten oikeusturvan vahvistamiseksi, vaikka direktiivin mukaiset liikennemäärät eivät kaikilta osin täyttyisi. Maakuntakaavan vaikutusten arvioinnissa liikenteen (ja sen kasvun) negatiivisista vaikutuksista mainitaan rakentamiskustannukset, melu ja kolaririskit. Erittäin merkitsevää on kuitenkin ottaa huomioon liikenteen aiheuttamien ilmastopäästöjen merkitys ja vaikutus. Liikenteen haittavaikutukset liittyvät monin tavoin ympäristökuormituksen kasvuun: liikennemelun lukuisissa eri tutkimuksissaa todetut fyysisen ja psyykkisen terveyden haitat (sydän- ja verisuonisairauksien riskin kasvu, oppimisvaikeudet, stressi, aggressiivisuus jne.) ilmanlaadun huononeminen, liikenneruuhkat, vihrealueiden häviäminen, talojen rappeutuminen.

Liikenneverkkoja ja -reittejä suunniteltaessa on luotava realistisia vaihtoehtoja raskaan maantieliikenteen kuljetusten siirtämiseksi ratakuljetuksiksi. Joukkoliikenteen kehittämisperiaatetta tulee voimakkaasti vahvistaa. Henkilöjunaliikenteen kehittämistä tulisi korostaa ja kehittämiseen kohdistaa varoja.

Hiljaiset alueet

Hiljaisten alueiden ja suhteellisen hiljaisten alueiden sekä liikennemelualueiden merkitsemättä jättäminen tekee mahdottomaksi arvioida sekä ihmisen että elämistön kannalta terveellisten ja elpymiselle välttämättömien äänimaisemien sijaintia. Hiljaisia alueita on kartoitettu, mutta niitä ei ole merkitty varsin. maakuntakaavaan