Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Keski-Suomen piiri Jyväskylän seudun yhdistys

Jyväskylä
Navigaatio päälle/pois

Asuntomessut ovat olleet tärkeä hanke Jyväskylän kaupungille. Varhaisista suunnitteluvaiheista lähtien on tiedostettu messualueella olevan luonnon monimuotoisuuden kannalta tärkeitä alueita, joiden luontoarvot voivat vaarantua lisääntyneen rakentamisen seurauksena. Koko messuhankkeen teemana on ollut ekologisuus ja alueen lähiympäristösuunnitelman ehdottomana lähtökohtana on kirjattu arvokkaan luonnonympäristön vaaliminen. Koska hanke on kaupungille hyvin tärkeä, alueella toimivat luontojärjestöt eivät halunneet estää messuhankkeen edellyttämän kaavoituksen toteuttamista nopealla aikataululla vaan osallistuivat suunnitteluprosessiin. Hyvällä suunnittelulla pyrittiin turvaamaan luonnon monimuotoisuuden kannalta tärkeimmät kohteet Äijälän rannan alueella. Luontojärjestöjen ja mm. kaupungin ympäristötoimen johtajan kanta oli, että koko Äijälän rannan rantaluhdan ja arvokkaan lehto- ja luhtametsän alue olisi tullut merkitä kaavaan suojelualueena. Kaavassa kuitenkin osa alueesta merkittiin luonnontilaisena säilytettäväksi lähivirkistysalueeksi, jolla vain luonnon ja maiseman hoidon kannalta välttämättömät maisemanhoitotoimet ovat sallittuja. Liikkuminen tällä alueella on kaavamääräyksillä rajoitettu vain pitkospuilla määrättyyn reittiin, ja alueen ja tonttien väliin on kaavamääräysten mukaan rakennettava aita ilman kulkuaukkoa, joka estää mm. puutarhajätteiden viemisen ranta-alueelle.

Viime viikolla yllättäen järjestöjen tietoon tuli havainto koneella toteutetusta puustoraivauksesta juuri Äijälän rannan arvokkaimmalla luontokohteella. Paikan päällä perjantaina 15.11. tehdyssä katselmuksessa, jossa oli mukana sekä järjestöjen, kaupungin että työn tehneen alihankkijan  edustajia todettiin, että valtaosa lehto- ja luhtametsän luonnontilaisuutta ilmentävästä ja luonnon monimuotoisuuden kannalta arvokkaasta puustosta on kaadettu ja kuljetettu koneella alueelta pois. Samalla maapohja on valtaosin rikottu, vaikka maapohjan kulumista oli tarkoitus erityisesti välttää ja muussa toiminnassa maastoon kajoamista onkin erityisesti vältetty. Hakkuussa on räikeästi toimittu vastoin kaavamääräyksiä sekä maisematyölupaa. Jopa suojelualueelta oli poistettu pensaistoa. Kohteen arvo on ollut erityisesti aluskasvillisuuden ja pensaiston lajistossa ja mm. erikokoisen lahopuun määrässä. Kohteen laatu ja luonne on tuotu esiin kaavassa ja sitä varten tehdyissä selvityksissä. Alueen reunasta tontin hankkineille on ollut tieto tarjolla alueen erityisistä luonnonarvoista ja käyttörajoituksista, mutta tätä ei ole kenties ymmärretty päätellen erään rakentajan blogikirjoituksesta.

Suojelualueet ja myös muut luonnon monimuotoisuuden kannalta arvokkaat alueet ovat kuitenkin kaikkien kansalaisten kannalta erittäin tärkeitä. Luonnon monimuotoisuuden säilyttäminen on kansainvälisesti yksi kaikkein tärkeimmistä yhteisesti sovituista ja samalla haastavimmista tavoitteista. On käsittämätöntä, että hyvin pienen ihmisjoukon miellyttämiseksi jätetään noudattamatta lainmukaisessa prosessissa määritettyjä ehtoja.

Asuntomessutaloissa hehkutettu ekologisuus jäi siis seinien sisäpuolelle ja tärkein jäi puuttumaan – luonnon monimuotoisuuden turvaaminen paikallisilla teoilla. Ensi keväänä Äijälän rannassa on turha odottaa tuomien kukintaa ja satakielen laulua. Kaupungin nimikkolintu pikkutikka on todennäköisesti ihmeissään, kun sen elinympäristö muistuttaa nyt lajin kannalta autiomaata.

Keski-Suomen Lintutieteellinen Yhdistys ry ja Jyväskylän seudun luonnonsuojeluyhdistys ry