Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri Keravan yhdistys

Kerava
Navigaatio päälle/pois

Destia Oy:n ympäristö- ja maa-ai­nes­lu­pa­ha­ke­mus

Muistutus Destia Oy:n ympäristö- ja maa-aineslupahakemuksesta kiinteistölle 245-401-8-169, diaarinumero TuuDno-2019-2474

Destian louhinta- ja murskauslupahakemus on ristiriidassa Keravan yleiskaavan kanssa. Hakemuksessa rajatun alueen länsipuoli on yleiskaavan mukaisella työpaikka-alueella TP-3. Alueen itäpuoli (suunnilleen puolet pinta-alasta) on yleiskaavan mukaisella maa- ja metsätalousalueella MU-2, jolla on retkeilyyn ja ulkoiluun liittyviä virkistysarvoja. MU-2 alue on yleiskaavan mukaan tarkoitettu maa- ja metsätalouskäyttöön, jolla virkistysarvot pyritään olennaisin osin säilyttämään. MU-2 alueen käytössä on yleiskaavan mukaan kiinnitettävä huomiota inventoitujen luontokohteiden erityispiirteiden säilyttämiseen.

Hakemuksessa mainitun alueen pohjoispuolella on Koukkukallio ja itäpuolella Koukkusuo, jotka ovat Keravan yleiskaavan mukaan ”luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeitä alueita” ja sisältyvät yleiskaavan MU-2 alueeseen. Destian hakemuksen mukainen alue ulottuu noin 150 metrin päähän Koukkusuosta, kun yleiskaavassa raja on piirretty noin 400 metrin päähän Koukkusuosta.

Koukkusuon itälaitaa kulkee Keinukalliolta lähtevä ja paljon käytetty ulkoilureitti, joka etelään mentäessä yhdistää alueen Sipoonkorven kansallispuistoon ja alue esiintyy joskus samassa kartassakin. Aluetta käytetään paljon marjastukseen ja sienestykseen muun liikunnan lisäksi.

Yhdistys katsoo, että alueella ei tule suorittaa mitään maankäyttöön liittyviä toimenpiteitä ennen kuin aluetta koskeva asemakaava on laadittu ja voidaan arvioida, otetaanko alueen käytössä oikein huomioon maankäyttö- ja rakennuslain 5 pykälässä mainitut ja yleiskaavassa asetetut tavoitteet. Lain mukaan alueiden käytön tavoitteena on edistää: Luonnon monimuotoisuuden ja muiden luonnonarvojen säilymistä, ympäristönsuojelua ja ympäristöhaittojen ehkäisemistä sekä luonnonvarojen säästeliästä käyttöä. Luonnon kannalta kyseisen tilan rajaus on täysin sattumanvarainen, eikä se millään tavoin sovi ympäröivään maastoon. Alueen rajalle tulisi korkeita kallioleikkauksia.

Menettelyä, jossa eri tahot myöntävät samalle alueelle keskenään ristiriitaisia lupia, ei voida mitenkään pitää hyväksyttävänä.

2.2.2021