Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Pohjois-Karjalan piiri Keski-Karjalan luonto

Keski-Karjala
Navigaatio päälle/pois

Vastine Vaasan hallinto-oikeudelle Vapo Oy:n tekemään valitukseen Matolammin tur­ve­tuo­tan­toa­luet­ta koskevasta ym­pä­ris­tö­lu­pa­pää­tök­ses­tä

Asia: Matolamminsuon turvetuotannon ympäristölupa ja toiminnan aloittaminen muutoksenhausta huolimatta, Kitee. Diarinumero  ISAVI/71/04.08/2010

Vaatimus: Keski-Karjalan Luonto ry vaatii valituksen hylkäämistä aiheettomana. Perusteluna viittaamme aikaisemmin lupa-anomukseen antamaamme lausuntoon (liite) ja lisäksi esitämme seuraavaa.

Vesien suojelu

Vesistövaikutusten tarkastelun suuri puute on se, että kuormitusta tarkastellaan vain fosforin, typen ja kiintoaineen osalta. Turvealueiden päästöistä merkittävimpiin kuuluu liukoinen orgaaninen aines eli humus. Luvanhakija ei lupahakemuksessaan eikä valituksessaan tarkastele humuksen määriä tai vaikutuksia mitenkään. Onneksi lupaviranomainen on ottanut lupaharkinnassaan humuksen vaikutukset huomioon.

Liukoisen humuksen happea kuluttava vaikutus lienee yksi suurimmista turpeenoton ekologisista seurauksista. Tämä haittaa erityisesti kalojen kutua ja talvisia elinoloja. Happivajauksesta ja -kadosta seuraa mm ravinteiden  (esim. fosforin ja raudan) liukenemista pohjasta veteen sekä pohjaeläinyhteisöjen muutoksia. Kemiallinen hapenkulutus COD on huomattavasti parempi kuvaaja turvemailta tulevalle kuormitukselle kuin kiintoainemääritykset. Virkistyskäytölle humuksesta aiheutuu haittaa veden samentumisesta ja lietteen kertymisestä.

Valittaja vähättelee turpeenkaivualueen kuivatusvesien aiheuttamaa ravinnekuormitusta Myllypurossa, Sirkkajoessa, Lepikonjoessa ja Ätäskössä. Fosfori on kuitenkin minimiravinne, jonka vähäinenkin lisäys lisää levätuotantoa. Jotta vesienhoitolain mukainen hyvä tila saavutettaisiin Ätäskössä, vesienhoidon suunnitelman mukaan Ätäsköön tulevan fosforikuormituksen tulisi pienentyä 15%. Ätäskön valuma-alueella on tehty viime vuosina maanomistajien ja monien tahojen yhteistyönä vesiensuojelutoimenpiteitä, joilla on saatu parannusta aikaan Ätäskön veden laadussa. Mielestämme turvetuotannon sijoittaminen Ätäskön valuma-alueelle olisi vastoin jo tehtyjä vesiensuojelutoimenpiteitä sekä asetettuja vesienhoidon tavoitteita.

Pöly- ja meluhaitat

Suunniteltu turpeenkaivualue sijaitsee aivan Kiteen keskustaajaman vieressä. Jo kahden kilometrin säteellä kaivualueen reunalta asuu 500 asukasta. Kaivualueelta leviävä melu ja pöly tulee aiheuttamaan kohtuutonta haittaa taajaman asukkaille. Melun ja pölyn leviämistä on vaikea estää, koska parhaat turpeen kuivatussäät ovat kesällä kuivina ja tuulisina aikoina, jolloin turvekentällä tehdään töitä vuorokauden ympäri.

Kiteellä 24.5.2012
Keski-Karjalan Luonto ry