Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Pohjois-Karjalan piiri Keski-Karjalan luonto

Keski-Karjala
Navigaatio päälle/pois

Lausunto Kiteen kaupungille Meijerinrannan oi­keus­vai­kut­tei­sen osayleiskaavan luonnoksesta

Kevyenliikenteen reitti

Kaavaluonnokseen on merkitty ohjeellinen kevyenliikenteen reitti Hutsista pesäpallokentälle asti. Loppuosaltaan reitti kulkee Natura-alueen kautta. Reitti heikentää ja vaarantaa monella tapaa Natura-alueen ja suojelumetsän luontoarvoja. Asiaa on käsitelty hyvin luonto- ja maisemaselvityksessä (kaavaselostus, liite 10) sekä linnustokartoitusraportissa (kaavaselostus, liite 11).

Vastustamme reitin vetämistä Natura-alueen kautta ja ylipäätään vesilaitoksen ja pesäpallokentän välisen suojelumetsän läpi. Reitti olisi parempi linjata Olkonkallioon suunnitellun kosteikon reunaa pitkin Ilmarisentien valmiille kevyenliikenteen väylälle. Linjauksesta on monia hyötyjä: luontoarvoja ei heikennetä, hyödynnetään jo valmiita reittejä ja vältytään tulvivalle kosteikolle rakentamisen kustannuksilta. Toisaalta suojelualueen tarkkailun kannalta nykyinen Ilmarisentien kevyenliikenteenväylä on riittävä: esimerkiksi valkoselkätikan pesinnän seuraaminen onnistui hyvin tieltä.

Asuinkerrostalojen alue AK-1

Asuinkerrostalojen alue AK-1 sijoittuu suurelta osalta alueelle, joka on linnustoselvityksen mukaan arvokasta aluetta. Lisäksi siellä on tavattu erittäin uhanalainen valkoselkätikka. Esitämme, että AK-1 aluetta kavennetaan siten, että rantaan jää huomattavasti luonnoksessa esitettyä leveämpi luonnontilainen vyöhyke, joka merkitään MY-alueeksi. Jos maisematarkastelussa esitetyt voimakkaat harvennukset ja lahopuuston poisto toteutetaan alueella, sen luontoarvot menetetään. Linnustoselvityksessä tärkeäksi alueeksi merkityn alueen rantaosuuden ”avaamiselle” ei ole maisemallisesti tarvetta, koska Kiteenjärven ranta on jo suurimmaksi osaksi avointa kaava-alueen eteläreunasta Postinrannan uimarannalle asti (Kaavaselostus, liite 4. Maisemakuvaluonnos).

Kaavamerkinnät

Vesilaitoksen ja pesäpallokentän välinen metsä (kaavamerkintä M) ja pesäpallokentän ympäristön metsä (kaavamerkintä VU) on hankittu valtiolle suojelualueeksi. Näille molemmille alueille oikea kaavamerkintä on suojelualue, SL. Natura-alue on merkitty kaavaluonnoksessa MY-alueeksi. Parempi merkintä on SL.

Maisematarkastelu

Kaavaselostuksen liitteenä 3 oleva ”Maisematarkastelu – näkymien avaaminen” on hämmentävä. Vesilaitoksen ja pesäpallokentän välisen metsän pohjoisosaa esitetään harvennettavaksi 50% ja rannan pajukkoon esitetään tehtäväksi aukkoja. Toimenpiteellä, jolla halutaan ilmeisesti avata maisemaa Kiteenjärvelle, tuhottaisiin samalla metsän ja Päätyeenlahden Natura-alueen luontoarvoja. Kulkemalla muutama kymmenen metriä Kytänsalmen sillalle päin, Kiteenjärvelle aukeaa maisema esteettömästi. Myös lintutorni on merkitty sopimattomaan paikkaan. Lintutorni — jos sellaisen rakentamiseen päädytään — tulee sijoittaa paikkaan, jossa sille on järjestettävissä vaivaton ja mahdollisimman vähän luontoa rasittava kulku ja josta avautuu näkymiä myös Tohmajärventien länsipuoliselle Päätyeenlahdelle.

Maisematarkastelussa esitetään monelle muullekin alueelle voimakkaita, maiseman avaamiseen tähtääviä puuston harvennuksia, kuolleiden ja lahojen puiden poistoja, aluskasvillisuuden poistoja sekä rantapensaikon harventamista. Lahopuuston poistolla heikennetään mm. uhanalaisen valkoselkätikan ja pikkutikan elinoloja. Näiden tikkojen ravinnosta merkittävä osa elää lahoavassa puussa.

Luontoselvityksen mukaan metsätyypit alueella ovat reheviä. Tällaisilla kasvupaikkatyypeillä voimakkaat harvennukset johtavat vain hyvin tilapäiseen avoimuuteen: kun valon määrä metsän pohjalla lisääntyy, harvennetulle alueelle kasvaa nopeasti pensaikkoa ja korkeita ruohoja. Alueen avoimena ja kulkukelpoisena pitäminen vaatisi siksi jatkuvaa vesakon poistoa.

Kiteellä 3.9.2012

Keski-Karjalan Luonto ry