Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Pohjois-Karjalan piiri Keski-Karjalan luonto

Keski-Karjala
Navigaatio päälle/pois

Lausunto Kiteen keskustan osay­leis­kaa­va­luon­nok­ses­ta

Lausunto Kiteen kaupungille Kiteen keskustan osayleiskaavaluonnoksesta

Päätyeenlahden länsirannalle yhtenäinen suojelualue (SL)

Sepänniemen ja Maljakiven suojelualueiden (SL) väliin jäävät kaupungin omistamat alueet ja Maljakivestä pohjoiseen suojelualueen rajalle ulottuvat alueet on merkitty lähivirkistysalueiksi (VL). Maljakivessä on jo luonnonsuojelualue, joka on merkitty kaavaluonnoksessa lähivirkistysalueeksi. Nämä alueet tulisi merkitä ainakin rantavyöhykkeen osalta yhtenäisenä SL-alueena. Toinen vaihtoehto olisi VL-1 merkintä, jonka kaavamääräyksellä turvataan alueen luonnonolot. Luonnoksessa osoitettu VL-merkintä ilman kaavamääräystä on riittämätön. Luontoselvityksessäkin todetaan ranta-alueen olevan luonnon kannalta merkittävin alue.

Kaavaluonnoksen SL- ja VL-alueet ovat luontoarvoiltaan yhtenäiset. Rantavyöhykkeen riittävä ja yhtenäinen huomiointi tukee myös läheisen Natura-alueen suojelutavoitteita. Nyt lähivirkistysalueeksi merkityn rannan lehtipuustolla on merkitystä alueella pesivälle valkoselkätikalle. Ainakin Natura-alue tulee merkitä suojelualueeksi.

Kuten osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta antamassamme lausunnossa ehdotimme, matkailu- ja harrastusmahdollisuuksien lisäämiseksi Päätyeenlahden rannalle tulee suunnitella uusi paikka lintutornille. Vanha Sepänniemen lintutorni on purettu. Koulut, harrastajat ja matkailu kaipaavat helposti saavutettavaa tornia keskustan alueelle. Lintutornin sijoituspaikka löytynee Kytänsalmen ja pesäpallokentän seutuvilta.

Meijerinrannan osayleiskaavan luontoselvityksen (Kiteen meijerin ja ranta-alueen luonto- ja maisemaselvitys, s. 20) mukaan Sepänniemessä Päätyeenlahden ranta-alueella on metsäkeskukselta saadun tiedon mukaan ”Kuvio 18, puro, muu arvokas elinympäristö”. Päätyeenlahden hoito- ja käyttösuunnitelman laadinnan yhteydessä tehdyllä retkeilyllä paikalla havaittiin luonnontilaisen puron lisäksi tihkupintaa. Alueelle on syytä lisätä luo-merkintä.

Urheilu- (VU) ja virkistysalueet (VL)

VU- ja VL-merkintä vaativat mielestämme ohjaavaa kaavamääräystä, joka ohjaa metsän käsittelyä peitteisenä välttäen avohakkuut. Kaavamääräys on paikallaan varsinkin alueilla, joiden lähellä on asutusta, kevyenliikenteenväyliä, latuja, juoksuratoja, luontopolkuja, pyöräilyreittejä, liikuntapaikkoja, frisbeegolfratoja yms. Näin säilytetään alueiden viihtyisyys ja käytettävyys metsänhoidon taloudellisesta tuloksesta tinkimättä. Myös liikuntapaikkojen ja -reittien hoito helpottuu.

Kaavamääräysten puute korostuu Hutsin alueella, joka on osoitettu noin puoliksi VU- ja VL-alueeksi. Alueesta noin puolet on merkitty asemakaavoitettavaksi myöhemmin. Asemakaavoitettavan alueen olisi hyvä kattaa koko VL-/VU-alue tai tälle alueelle olisi saatava jo tässä vaiheessa riittävä kaavamääräys, jolla turvataan myös Hattumäen ja Hutsin välille sijoittuvat vanhemman metsän alueet. Kaavaselostuksen mukaan suurin osa Hutsin alueesta on kaupungin omistuksessa.

Ulkoilureitin yhteystarve

 Yleisötilaisuuden (18.2.2021) muistiossa vastataan kysymykseen, miksi aikaisemmissa kaavoissa olevaa varausta jalankululle Rantatieltä Savikontielle metsikön läpi ei ole uudessa yleiskaavaluonnoksessa. Vastauksena todetaan:

”Kevyen liikenteen reitti on kaavassa ohjattu Meijerinrannan katuverkon kautta. Maasto on tuossa kohdassa metsikössä hankalaa ja myös luonnonympäristö säilyy, kun reitit menevät muuta kautta. Asia on huomioitu, mutta ratkaistu toisin – ei metsikön läpi.”

Sama ulkoilureitin yhteystarve -merkintä kulkee jäteveden puhdistuslaitoksen ja Rantakentän välisen suojelualueen läpi. Edellä mainituin perustein myös tämä reitti tulisi ohjata valmista katuverkkoa pitkin. Maasto on täällä vielä hankalampaa ja luontoarvot suuremmat. Lisäksi suojelualue näkyy aivan hyvin valmiilta kevyenliikenteen väylältä.

Uhanalaisista lajeista

 Liito-orava

Liito-oravan levähdys- tai lisääntymispaikka voi olla tilapäisesti asumaton vuosia useasta eri syystä. Tästä syystä lähivuosina havaittu, mutta nyt käyttämätön lisääntymis- tai levähdyspaikka on luonnonsuojelulain suojaama.

Muut uhanalaiset lajit

Kaavaselostuksessa todetaan (s. 23)

”Kaava-alueelta on tehty kahdesta paikasta havaintoja erittäin uhanalaisesta lajista, joka on luonnonsuojelulain nojalla rauhoitettu, erityisesti suojeltava ja EU:n luontodirektiivin liitteiden II ja IV laji. Havaintopaikat ovat Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen tiedossa.”

Luonnonsuojelulain mukaan tämänkin lajin lisääntymis- ja levähdyspaikkojen hävittäminen ja heikentäminen on kiellettyä. Luo-merkintä tämän uhanalaisen lajin lisääntymispaikalle ei mielestämme ole riittävä, vaikka usea laki kieltää paikan heikentämisen (vesilaki, metsälaki ja luonnonsuojelulaki). Suojelualuemerkintä olisi riittävä merkintä.

Tohmajärvellä 1.3.2021
Keski-Karjalan Luonto ry

Lausuntomme kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta.