Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Kymenlaakson piiri

Kymenlaakso
Navigaatio päälle/pois

Soidensuojelun saavutukset 2018

Haminan Summansuon ympäristölupa:

Vaasan hallinto-oikeus kumosi luvan Luonnonsuojeluliitto Kymenlaakson ansiosta.

Summansuon luonnontilaisuutta ei oltu selvitetty hakemuksessa, eikä selvittämättömyyttä huomioitu lupapäätöksessä ympäristönsuojelulain edellyttämällä tavalla. Lupaviranomaisen tulee myös punnita muutamissa (mm.  Luonnonsuojeluliitto Kymenlaakson) valituksissa esille tuotujen uusien kalastotietojen merkitys, jos uutta lupaa haetaan.

Hallinto-oikeuden ratkaisu asiassa annettiin jo viime vuoden puolella, 21.12.2017.

 

Kouvolan Sammalsuon ympäristölupa:

KHO kumosi 14.2.2018 päätöksellään Kouvolan Sammalsuon turpeenoton ympäristöluvan Luonnonsuojeluliitto Kymenlaakson valituksen johdosta. Turpeenoton vaikutuksia Sammalsuon alapuoliseen vesistöön ei tunnettu tarpeeksi. Päätös oli kiinnostava vesienhoitolain huomioimisen takia.

Lue KHO:n päätös kokonaisuudessaan:

KHO:n päätös 608/2018

Kouvolan Haukkasuon Vapon turvetuotantoalueen vesienkäsittely:

Kaakkois-Suomen ELY-keskus teki 5.6.2018 päätöksen Vapon Haukkasuon vesienkäsittelystä Luonnonsuojeluliitto Kymenlaakson 19.4.2016 tekemän hallintopakon vireillepanon johdosta.

ELY vaatii Vapoa tekemään ympäristöluvan muuttamista koskevan vireillepanon erityisesti vesienkäsittelyn osalta. Tämän tulee tapahtua 30.10.2018 mennessä. ELY asetti samalla myös 10000 euron uhkasakon.

ELY määräsi myös, että siihen saakka kunnes Aluehallintovirasto määrää uudet lupaehdot vesienkäsittelylle, Vapon tulee ryhtyä välittömästi toimiin pilaantumisen torjumiseksi. ELY edellyttää Vapoa joko neutraloimaan purkuvesiä tai vähentämään kuivatusvesien kemikaalinkäyttöä.

Haminan Ratasuon ympäristölupa:

Luonnonsuojeluliitto Kymenlaakso sai yhdessä usean muun muistuttajan ohella vaikutettua, että Haminan Ratasuon vesienkäsittelymenetelmäksi ei määrätty kemikalointia.

Luonnonsuojeluliitto Kymenlaakso valitti silti Aluehallintoviraston 18.6.2018 päätöksestä, sillä vesienkäsittelyksi määrätyltä kasvillisuuskosteikolta ei vaadittu humuksen osalta puhdistustehoa lainkaan. Kaakkois-Suomen ELY-keskus totesi lausunnossaan, että Ratasuon kasvillisuuskosteikko tulee toimimaan humuksen lähteenä.