Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Lapin piiri

Lappi
Navigaatio päälle/pois

Lausunto Palkisvaara-Kannusvaaran tuu­li­voi­ma­puis­ton YVA-se­los­tuk­ses­ta

Viite            Lausuntopyyntönne LAPELY/1/07.04/2013 07.04.02.00

 

Asia LAUSUNTOPYYNTÖ PALKISVAARA-KANNUSVAARAN TUULIVOIMAPUISTON YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIMENETTELY

Olemme tutustuneet Palkisvaara-Kannusvaaran tuulivoimapuiston ympäristövaikutusten arviointiselostukseen ja toteamme siitä seuraavaa:

1. Arviointiselostuksessa ei ole tarpeeksi monipuolisesti huomioitu ja ymmärretty hankealueen merkittävyyttä Keski-Lapin maakotkakannalle. Hankealue rajoittuu pohjoisessa Uttuvaaran maakotkareviiriin, idässä Venevaaran maakotkareviiriin ja etelässä Hangasselkä-Härkävaaran alueella sijaitsevaan maakotkareviiriin sekä lounaassa sijaitsevaan Oratunturin länsipään maakotkareviiriin. Hankealueen sisällä on yksi, vasta löydetty maakotkan pesä. Lisäksi hankealueella tai sen välittömässä läheisyydessä tiedetään olevan toinenkin pesä, jonka tarkkaa sijaintia ei vielä tiedetä (tieto: Oraniemen paliskunnan poromiehet, mm. Juhani Maijala).

Hyvistä metsäkanalintukannoista johtuen Palkisvaara ja Kannusvaara ovat maakotkille tärkeitä ravinnonhankinta-alueita. Reviirittömät maakotkat, jotka joutuvat häädetyiksi pois varatuilta reviireiltä, ovat viihtyneet Palkisvaarassa ja Kannusvaarassa, koska ne ovat tarpeeksi syrjäisiä, mutta kuitenkin liian lähellä ihmisasutusta, jotta sinne muodostuisi kotkareviiri. Palkisvaara ja Kannusvaara nousevine ilmavirtauksineen ovat hyviä kaartelualueita maakotkille ja muille isoille petolinnuille. Muut vastaavanlaiset hyvät kaartelualueet ovat varattuja, koska ne sijaitsevat varatuilla kotkareviireillä.

2. Merikotkien liikkumista alueella ei ole huomioitu arviointiselostuksessa lainkaan. Alue sijaitsee Luiron soiden ja Viiankiaavan välissä. Kummasakin on omat merikotkareviirinsä. Hyvien tuuliolosuhteiden vuoksi merikotkien lentoreitti kulkee Palkisvaaran ja Kannusvaaran yli. Merikotkahavainnot Orajärvellä ja Kelujärvellä ovat varsin yleisiä. Suunniteltu tuulivoimapuisto sijaitsisi juuri näiden kahden järven välissä.

3. Arviointiselostus ei ole riittävä pöllökartoitusten osalta johtuen kartoitusajankohdan heikosta ravintotilanteesta, jonka seurauksena pöllökannat olivat kaikkialla Keski-Lapissa alhaalla. Muistutamme siitä, että hankealueeseen kuuluva Hangasselän itä- ja länsipää, jotka ovat jyrkkärinteistä hakkaamatonta ikimetsää, samoin kuin Nuolikurun alue ovat potentiaalista huuhkajan pesimäaluetta.

4. Alueen lepakkokantaa ei ole selvitetty riittävässä määrin. Lepakkojen on todettu kuolevan tuulivoima-alueilla paikoin huomattavia määriä. Esimerkiksi hankealueella sijaitseva jyrkkäseinäinen Nuolikuru on potentiaalista lepakkoaluetta, jonka mahdolliset lepakkoesiintymät tulisi selvittää.

 

Lapin Luonnonsuojelupiirin puolesta

 

Sari Hänninen                                                     Tarja Pasma

puheenjohtaja                                                    sihteeri