Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Lapin piiri

Lappi
Navigaatio päälle/pois

Yhteenveto P-S HaO:n päätöksestä 24.8.2015 koskien Mawsonin hakemusta

Pohjois-Suomen hallinto-oikeus on 24.8.2015 tekemällään päätöksellä palauttanut jälleen kerran Tukesin päätöksen sille takaisin. Aikaisemmin hallinto-oikeus on palauttanut Tukesin Viiankiaavan soidensuojelu- ja Natura-aluetta koskevat päätökset. Näitä palautuksia oli kaksi ja nekin liittyivät juuri luonnonsuojelulain Natura-pykäliin. Lapin luonnonsuojelupiiri on tehnyt kantelun eduskunnan oikeusasiamiehelle Tukesin osaamattomuudesta ja puolueellisuudesta.

Nyt tehty palauttamispäätös koski Mawsonin nimeämää Rumavuoman valtausaluetta, joka sijoittuu Rovaniemen kaupungin ja Ylitornion kunnan alueelle. Alueet Rumavuoma 2 – 13 ovat kokonaan tai osittain Mustiaapa-Kaattasjärvi Natura 2000 -verkostoon kuuluvalla alueella, länsi- ja eteläosassa. Valittajia oli yhden yksityisen tahon lisäksi malminetsintäyhtiö Mawson sekä ELY-keskus ja Metsähallitus. Tukesin kuuluttaessa valtauksesta Lapin piirin lisäksi kielteisen lausunnon antoivat 7 yksityishenkilöä, 11 järjestöä, kansalaisliikettä tai yritystä sekä adressi, jossa on 656 allekirjoittajaa. Mawson ja Lapin Kansa ovat väittäneet, että Mawsonin malminetsintähankkeella on laaja tuki Ylitorniolla.

PSHaO:n perusteuissa todetaan seuraavaa: ”Hankkeen vaikutukset Natura-alueen suojeluarvoihin on selvitettävä luonnonsuojelulain 65 §:n edellyttämällä tavalla. Edellä lausutun perusteella Tukesin päätös on lainvastaisena kumottava Natura-alueella kokonaan tai osittain sijaitsevien valtausalueiden Rumavuoma 2–13 osalta ja palautettava asia sanotulta osin Tukesille uuden lupakäsittelyn toimittamista varten.”

Tarkempaa tietoa kiinnostuneille:

Areva on jättänyt lupahakemuksen 27.11.2007. Hakemus on siirretty Mawson Energi Ab:lle 21.5.2010 ja Mawson Oy:lle 20.6.2012. 3.11.2010 ELY-keskus antaa lausunnon, jossa se vaatii Natura-selvityksen tekemistä. Mm. ympäristökeskuksen ja myöhemmin ELY-keskuksen lausunnoista selviää hyvin, että Mawson Energille on kerrottu, että hakemusalueella sijaitsee useita erilaisella statuksella olevia suojelualueita. Tukesin päätöksessä todetaan seuraavaa: ”Ministeriöön toimittamissaan täydennyksissä hakija on korostanut, että tutkimustoimenpiteet eivät ole jatkuvia toimia vaan vähäisiä toimenpiteitä, joista ei aiheudu pysyviä jälkiä tai pysyvää haittaa alueen luonnolle.” 12.12.2012 antamassaan lausunnossa ELY-keskus toteaa seuraavaa: ”Valtaushakemuksen vireillä ollessa Mawson Oy:n edeltäjä Mawson Energi Ab on suorittanut laajoja malminetsintätoimia vuosina 2010-2011 mm. Mustiaavan Kaattasjärven Naturaa-alueella ilman luonnonsuojelulain (106/1996) mukaisia lupamenettelyitä.” Luonnonsuojelurikostuomio koskee vuosia 2010-2011.

Metsähallituksen lausunto 17.12.2012: ”Tutkintapyynnön kohteena olevat tietyt Rompaiden ja Mustiaapa-Kaatasjärven Natura 2000 –alueet sisältyvät Tukesissa käsittelyssä olevan valtaushakemuksn piiriin. Metsähallitus katsoo, että valtaushakemusta ei tutkintapyynnön kohteena olevien alueiden osalta tule ratkaista ennen rikosprosessin päättymistä. Metaähallituksen näkemyksen mukaan hakijan mahdollinen lainvastainen toiminta alueella on hallintolain 6 §:n hyvän hallinnon periaatteiden mukaisesti otettava huomioon valtaushakemust ratkaistessa.” Lapin piiri perusteli omaa valitustaan Mawsonin Kairamaat 2-3 tapauksessa samoin argumentein, mutta Pohjois-Suomen hallinto-oikeus ei ottanut tätä huomioon.

Ote PSHaO päätöksestä

”Lupamääräyksissä 11 ja 12 myönnetään hakijalle oikeus vähäiseen näytteenottoon määrittelemättä vähäistä näytteenottoa. Jää epäselväksi, mitä tämä tarkoittaa. ELY-keskuksen ja yhtiön käsitykset vähäisestä näytteenotosta poikkeavat huomattavasti toisistaan. Lupamääräykset eivät ole tiukkaa suojelua vaativien lajien ja luonnon monimuotoisuuden turvaamiseksi riittäviä.”

Otteita Mawsonin valituksesta

Yhtiö on vaatinut Tukesin päätöksen muuttamista seuraavasti:

Määräyksen 11 ensimmäiseen kappaleeseen lisätään sallittujen tutkimustoimenpiteiden joukkoon tutkimusojien ja kaivantojen tekeminen.
Määräyksen 12 toiseen kappaleeseen lisätään Mustiaapa-Kaattasjärvi Naturaalueella sallittujen tutkimustoimenpiteiden joukkoon syväkairaukset.
Määräyksen 1 voimassaoloaika muutetaan kolmesta vuodesta viiteen vuoteen.
Kaivosviranomaisen päätös ei perustu lakiin. Normaalien ja tavanomaisten malminetsintätöiden kieltäminen valtauspäätöksessä on kestämätöntä ja toiminnanharjoittajan kannalta kohtuutonta. Yhtiö maksaa koko alueesta valtausmaksuja yhteensä 25 000 euroa vuodessa, eikä yhtiölle ole tämän vastineeksi annettu lain mukaisia oikeuksia tutkimustoimenpiteiden suorittamiseen. Päätös ei tue kaivoslain tavoitetta malminetsinnän suorittamisesta viivytyksettä ja nopeasti.

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös 24.8.2015