Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Lapin piiri

Lappi
Navigaatio päälle/pois

Lounais-Lapin erämaata vaalittava

Kirjoitus julkaistu Lounais-Lappi lehdessä 8.4.2020

Suomen Luonnonsuojeluliiton Lapin piiri ry, SLL:n Kemin Seudun ja Rovaniemen yhdistys kannattavat Ylitornion-Pello Luonto ry:n esitystä Lounais-Lapin erämaa-alueesta ja suhtautuvat myönteisesti Rovaniemi-Tervola-Ylitornio kolmion sisään suunniteltuihin uusiin luonnonsuojelualueisiin. Tällä seudulla sijaitsee vain Pisavaaran luonnonpuisto, joka on tutkimuskäytössä, sekä joitain soidensuojelualueita. Uudet suojelualueet täydentäisivät kokonaisuutta ja edesauttaisivat yhtenäisemmän Lounais-Lapin erämaa-alueen jäämisen paikallisten nautittavaksi ja luontoarvojen säilymistä.

Alueen luonto on lajistoltaan rikas ja sisältää paljon vanhoja metsiä – tutkimusten mukaan se vastaa arvoiltaan Oulangan kansallispuistoa. Alueella kasvaa uhanalaisia kasveja, kuten tikankontti ja neidonkenkä sekä näsiä, jota kasvaa ainakin kahdessa paikassa: Karhunpesäkoivikossa ja Särkijärven rantametsässä. Saukko, viitasammakko, maakotka ja monet muut lajit kertovat metsän monimuotoisuudesta.

Kaitajärvi-Palokas-Romppaat ovat paikallisille tärkeitä monessa suhteessa: poronhoito, metsästys, marjastus ja vapaa-ajan vietto. Uudet luonnonsuojelualueet eivät estäisi alueen perinteistä käyttöä, vaan varmistaisivat sen tulevaisuudessakin. Kyseisellä alueella on Naturaan kuuluvia osia kuten Romppaat ja Mustiaapa-Kaattasjärvi. Uusien suojelualueiden myötä myös väliin jäävät arvokkaat metsät ja suot yhdistettäisiin suojeluverkostoon ja syntyisi suurempi ekologinen käytävä turvaamaan lajien säilymistä.

Kansallispuistot ja erämaat ovat Lapissa lisänneet huomattavasti matkailua. Ylitorniolla, Tervolassa ja Rovaniemellä luontomatkailu on vielä vähäistä, sillä luontokohteita ei tunneta niin hyvin. Muun muassa Paljukanlammen laavun ja alueen autiotupien vieraskirjat kertovat kuitenkin paikalle löytäneiden kävijöiden kiinnostuksesta aluetta kohtaan. Hyvin suunniteltu ja reititetty matkailu estää luonnon kulumista ja turvaa monimuotoisuuden.

Mikäli Ylitornion kunnan ylimmän johdon toive uraani-kulta-kobolttikaivoksesta toteutuu, menetetään Ylitornio-Tervolan ja Rovaniemen rajamailla sijaitsevat arvokkaat erämaa-alueet lopullisesti. Uraania sisältävä louhos- ja kaivostoiminta vaarantaisi laajasti sekä matkailun että alueen perinteisen eränkäynnin. Lappiin tullaan puhtaan luonnon, erämetsien, saasteettoman ilman ja puhtaiden kalavesien vuoksi. Näiden merkitys kasvaa entisestään ilmastonmuutoksen edetessä.

Suomen luonnonsuojeluliiton Lapin piiri ry

Seppo Väinönheimo

varapuheenjohtaja

Kemin Seudun Luonnonsuojeluyhdistys ry

Aimo Tervahauta

puheenjohtaja

Suomen luonnonsuojeluliitto Rovaniemi ry

Sari Hänninen

puheenjohtaja