Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Pirkanmaan piiri Nokian yhdistys

Nokia
Navigaatio päälle/pois

Lausunto Natura-arvioinnista koskien Lemminkäinen Infra Oy:n ja Suomen Maa ja Kivi Oy:n maa-ainesten oton vaikutuksia Pinsiön-Ma­ta­lus­jo­keen ja Nokian Kaak­ku­ri­jär­viin.

SLL Nokia
SLL Nokia

Lausunto Natura-arvioinnista koskien Lemminkäinen Infra Oy:n ja Suomen Maa ja Kivi Oy:n teettämästä luonnonsuojelulain 65 § mukaisesta Natura-arvioinnista koskien maa-ainesten oton vaikutuksia Pinsiön-Matalusjokeen ja Nokian Kaakkurijärviin.

Natura-arvioinnin on tehnyt Ahma ympäristö Oy. Natura-arvioinnin taustatietoja on koottu olemassa olevien uusimpien tutkimusten ja viranomaisselvitysten pohjalta ja arvioinnin lähdökohdat on niiden osalta kerrottu kattavasti.

Tutkimusaineistosta puuttuu Pirkanmaalla tehty Geologisen tutkimuskeskuksen ja laajan asiantuntijatahon toteuttama RAMAS-projektin (RAMAS-projekti Pirkanmaalla – esiintyminen, riskinarvointi ja riskinhallinta, 2007). Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää muun muassa arseenin esiintymistä, jolla on vaikutusta
Pinsiö-Matalusjoen ja Kaakkurijärvien Natura-alueille.

Uusimman tutkimuksen ja selvitysten antamasta tiedosta huolimatta Naturaarvioinnissa on puutteita, ristiriitoja ja huomattavia epävarmuustekijöitä, joiden vuoksi hankkeiden todellisten vaikutusten ja seurausten arvionti on vaikeaa ja osin mahdotonta.

Johdanto

Pinsiön-Matalusjoen Natura 2000-alueella elävät erittäin uhanalaiset (EN)
jokihelmisimpukka (Margaritifera margaritifera) ja taimen (Salmo trutta fario) sekä silmälläpidettävä (NT) saukko (Lutra lutra). Pirkanmaalla on jäljellä kaksi jokihelmisimpukan populaatiota, joista Pinsiö-Matalusjoen esiintymä on maamme eteläisin.

Nokian Kaakkurijärvien Natura 2000-alue on silmälläpidettävän (NT) kaakkurin (Gavia stellata) elinympäristö ja pesimäalue. Luonnonsuojelulain 47 § mukaan Euroopan Unionin luontodirektiivin liitteessä II lueteltujen lajien sekä luontodirektiivin liitteessä V lueteltujen lajien sekä lintudirektiivin liitteessä I mainittujen lajien esiintymispaikkoja eli lisääntymis-, levähdys- ja ruokailupaikkoja ei saa hävittää eikä heikentää.

Natura-arviointi koskee luontodirektiivin liitteissä II ja V luetellun jokihelmisimpukan ja saukon sekä liitteen V taimenen sekä lintudirektiivin liitteessä I mainitun kaakkurin kyseisiä lajeja varten perustettuja Natura 2000-alueita. Luonnonsuojelulaki edellyttää lajien suotuisan suojelutason säilyttämistä.

Louhintahankkeiden vesistöihin, maastoon ja suojeltavien lajien elinympäristöihin käytiin tutustumassa Pinsiön-Matalusjoen keski- ja alaosissa, mutta Nokian Kaakkurijärvillä ei tehty katselmusta.

Natura-arviointi on tilaajiensa näköinen, sillä arvioinnissa keskitytään enemmän louhinnan primääristen prosessien kuvailuun kuin uhanalaisiin eliölajeihin kohdistuvien seurausten arviointiin. Natura-arvioinnin johtava peruste ja priorisoija olisi pitänyt olla louhinnan Suomen vastuulajeille aiheutuvien vaikutusten ja seurausten arviointi.

Lue koko lausunto (pdf)