Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Pirkanmaan piiri Nokian yhdistys

Nokia
Navigaatio päälle/pois

Selitys Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle Nokian kau­pun­gin­hal­li­tuk­sen lausunnosta koskien Siuron kirkon ase­ma­kaa­va­muu­tos­ta

SLL Nokia
SLL Nokia

Kiitämme mahdollisuudesta antaa selitys Nokian kaupunginhallituksen lausunnosta (4.8.2014) koskien Siuron kirkon asemakaavamuutosta Nokialla (lähete 4527/14, 01458/14/4103).

Nokian kaupunginhallitus toteaa lausunnossaan, että valituksessamme ei olisi tuotu esiin mitään uutta asiaa tai näkökulmaa, joka ei olisi ollut esillä jo kaavamuutoksen käsittelyn aikana ja johon kaupunki ei olisi jo antanut vastausta tai ottanut kantaa.

Toteamme, että mielipiteitämme on kuultu aiotun kallion louhimisen ja puiden kaatamisen osalta: nämä toimenpiteet on poistettu asemakaavamuutoksesta. Huolemme siitä, että pysäköintipaikan rakentaminen aiheuttaisi kirkonmäen alueelle kulttuurihistoriallisia menetyksiä ja liikenteen turvallisuusriskejä, on kaupunki kuitenkin jättänyt huomiotta. Lausunnossaan Nokian kaupunginhallitus toistaa asiasta jo aiemmin sanomaansa.

Maankäyttö- ja rakennuslain 65 §:n tarkoittaman kuulemisen voi sanoa muodollisesti tapahtuneen. Käytännössä olemme pääosin jääneet ilman perusteluja ja vastauksia. Mielestämme pelkkä kuuleminen ei vastaa maankäyttö- ja rakennuslain henkeä, jonka mukaan osallistamisen tulee olla vuorovaikutteista. Kannanoton jättäneiden kansalaisten ja yhteisöjen tulee saada kunnalta perustellut vastaukset muistutuksiin (maankäyttö- ja rakennuslain 65 §).

Pysäköintipaikan ja moottoriliikenteen tuominen Siuron kirkon kulttuurihistoriallisesti arvokkaaseen ympäristöön aiheuttaa menetyksiä, joita ei ole kaavoituksen eri vaiheissa arvioitu. Arvioinniksi ei riitä retorisen ”ei ole vaikutusta” -lauseen toistelu.

Kaupunki on antanut yhdistyksellemme vastauksia kysymyksiimme kulttuurivaikutuksista, joita pysäköinti kirkon taakse aiheuttaisi. Vastauksissa todetaan, että pysäköidyt autot eivät näy kirkon takaa. Tätä pidetään perusteena näkemykselle, että pysäköinnistä ei ole haittaa.

Piilossa olo katseilta ei poista negatiivisia vaikutuksia kulttuuriympäristön arvoihin. Pysäköintipaikan rakentamisen vaihtoehtona todettiin nykyinen pysäköinti kosken rannalle, mutta vaikutusten tai vaihtoehtojen vertailua ei tehty.

Mielestämme suurempi ongelma on se, että autojen ajaminen kirkon edestä aiheuttaa visuaalista ja meluhäiriötä, muuttaa kirkon ympäristön maisemakuvaa ja alentaa kirkon ympäristön kulttuuriarvoa. Tältä osin asemakaavamuutoksessa on selvä ristiriita maankäyttö- ja rakennuslain ja kirkkolain määräyksiin nähden. Tätä kaupungin edustajat ovat haluttomia näkemään.

Moottoriajoneuvoliikenne on kymmeniä vuosia kulkenut kirkon alapuolella Siurontiellä noin 40 metrin päässä. Kirkon viereen on voitu pysäköidä kaksi tai kolme autoa kerrallaan, käytännössä papin, kanttorin ja suntion kulkuneuvot.

Liikenteen haittojen mittaluokka kohoaa aivan toiseksi, jos kaupunki ohjaa jopa kymmenkertaisen automäärän erittäin kapealle ja jyrkälle kirkkotielle. Tie kulkee kirkon taakse sisäänkäynnin portaita hipoen. Jos tiellä ajetaan autolla, jalankulkijoilla on suuria vaikeuksia pystyä kulkemaan turvallisesti tien laitaa pitkin.

Nokian kaupunginhallitus perustelee pysäköintipaikan tarvetta sillä, että nykyään yleinen pysäköinti sijaitsee 350 metrin päässä Siuronkosken rannalla, 24 metriä alempana. Toteamme, että Siuronkoskelta kulkee kirkon liittymän ohi erillinen kevyen liikenteen väylä, joten kulkeminen kirkolle on turvallista. Aiemmin kirkot rakennettiin korkeille ja näkyville paikoille. Sijainnilla korostettiin kirkon merkitystä ja arvoa.

Kaavaselostuksessa on kerrottu kirkolle johtavan tien kapeus ja jyrkkyys. Teknisinä lukuina ja horisontaalisena piirroksena tien ajo-ominaisuudet ovat vaikeasti hahmotettavia muille kuin ammattilaisille. Jalankulkijoiden turvattomuus ja liikenteen riskit jäävät suunnitelmassa avautumatta. Tältä osin asemakaavamuutos on harhaanjohtava. Kuvasovite olisi kertonut olosuhteet ymmärrettävästi.

Nokian kaupungin lausunnossa sanotaan kirkolle vievän tien turvallisuudesta, että nykyäänkin jalankulkijat kulkevat kirkon edessä autojen kanssa samalla piha-alueella. Tässä jätetään huomiotta pysäköintipaikan mahdollistama autojen määrän lisääntyminen moninkertaiseksi. Tämä tarkoittaa myös turvallisuusriskin moninkertaistumista. Mielestämme riskin hyväksyminen osoittaa vastuuttomuutta.

Kirkolle vievän tien ajonopeus on suunniteltu matalaksi. Ajonopeuden rajoittamisella ei kyetä poistamaan jalankulkijoiden turvattomuutta ja onnettomuusriskejä.

Kaupunginhallitus toivoo, että autot kulkisivat ennen kirkon tilaisuuksien alkua yksisuuntaisesti ylös ja tilaisuuden jälkeen yhtä järjestelmällisesti. Toive ei käytännössä voi toteutua. Kaksisuuntaista vienti- ja hakuliikennettä esiintyy jokaisessa yleisessä tilaisuudessa. Edestakainen liikenne muodostaisi onnettomuusriskin muulloinkin kuin liukkailla keleillä.

Huomautamme, että Nokian kirkko (kaupunkitaajamassa) on myös rakennettu korkealle harjulle. Pysäköintipaikat sijaitsevat 15 metriä kirkkoa alempana 50–200 metrin päässä kirkosta. Siitä huolimatta Nokian kirkon kylkeen ei olla suunnittelemassa autojen pysäköintiä.

Nostamme esiin myös Siurontien ja kirkolle menevän tien liittymän turvallisuusriskit. Kaupunginhallituksen lausunnossa asiasta vaietaan. Risteyksen turvallisuuteen sanotaan kiinnitetyn huomiota, mutta Siurontielle aiotuista hidasteista olisi pitänyt pyytää julkista liikennettä ajavien liikennöitsijöiden lausunto. Liittymä on viiden metrin levyinen eikä sitä ole kyseisessä paikassa mahdollista siirtää tai leventää.

Nokian kaupunginhallitus osoittaa asiantuntemattomuutta vähätellessään pysäköintipaikan rakentamisen ja hulevesien valumisen vaikutuksia Siuron kirkon alapuoliseen lehtoon.

Mielestämme Nokian kaupunginhallitus väheksyy niitä seurauksia ja turvallisuusriskejä, joita Siuron kirkon pysäköintipaikan toteuttaminen aiheuttaisi. Välinpitämättömyys ei vastaa hyvää tapaa hoitaa virkaa tai luottamustoimea.

Näillä lisäyksillä pitäydymme valituksessamme ja uudistamme pyyntömme, että Hämeenlinnan hallinto-oikeus suorittaisi katselmuksen Siuron kirkon asemakaavamuutosalueella.

 

Nokialla 1.9.2014

Timo Lepistö
Nokian luonto ry, puheenjohtaja

Kaija Helle
Nokian luonto ry, sihteeri