Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Pohjois-Karjalan piiri

Pohjois-Karjala
Navigaatio päälle/pois

Luon­non­suo­je­lu­pii­ri valittaa Outokummun Viurusuon ym­pä­ris­tö­lu­vas­ta

Luonnonsuojelupiiri vaatii Itä-Suomen ympäristölupaviraston Vapo Oy:lle myöntämän turpeenottoluvan hylkäämistä kokonaan. Jo vuonna 1995 käynnistynyt Viurusuon turpeennostohanke on jäänyt pahasti ajastaan jälkeen, koska ilmastonmuutos on noussut kaikkea luonnonvarojen käyttöä ohjaavaksi reunaehdoksi. Luonnontilaisen suon energiakäyttö on huonoin mahdollinen ratkaisu, kun hiilidioksidin vapautumista ilmakehään yritetään rajoittaa. Energiayksikköä kohti laskettuna turve on pahin ilmaston pilaaja.

Lupa on ristiriidassa jopa hakijan omien ympäristöperiaatteiden kanssa. Vapo Oy:n vuonna 2006 julkistettu ilmasto-ohjelma toteaa: ”Kohdennamme turveteollisuutta alueille, joilla nykyisiä luontaisia hiilidioksidipäästöjä voidaan vähentää tehokkaimmin.” Sama kannanotto sisältyy Valtioneuvoston 23.11.2006 tekemään periaatepäätökseen. Nykyisiä ohjeitaan noudattaen Vapo Oy siis tuskin voisi hanketta käynnistää.

Viurusuon Iso- ja Pienilammen luonnontilan turvaamiseksi on turpeennostoalueesta rajattu pois kapea suoja-alue. Tämä ”luonnontilaiseksi jäävä” suon osa rajautuisi lopulta neljän metrin korkuiseen pystysuoraan turveleikkaukseen vain sadan metrin päässä Isolammesta. Ajan myötä  koko turvepatjan painumisen ja vedenpinnan alenemisen seurauksena lammet menettäisivät hydrologis-limnologisen erikoislaatunsa. Vesilaki siten estää luvan myöntämisen edes rajoitettuun turpeen ottoon Viurusuolta.

Ympäristölupaviraston tulkinta on, että suon etelälaidan allikkolähteiden vesitalous ja luonnontila eivät tule vaarantumaan, joten hakija ei niiden osalta olisi vesilain 1 luvun 17a §:ssä tarkoitetun poikkeuksen tarpeessa. Luonnonsuojelupiirin mielestä lähteiden virtaamaolosuhteet todennäköisesti tulisivat olennaisesti muuttumaan. Lisäksi turvekentän ja sen alapuolisten perkausten kuormittava vaikutus tulisi pitkäaikaisesti ulottumaan Sysmäjärveen, joka on Natura-ohjelman suojaama.

Lupahakemuksen luontoselvityksissä on vakavia puutteita. Hakija ei ole pitänyt tarpeellisena pääosin 1990-luvun loppupuolella laadittujen luontoselvitysten saattamista ajan tasalle. Viurusuolla on poikkeuksellinen arvo laajan alueen viimeisenä säilyneenä suona, mikä todetaan muun muassa Pohjois-Karjalan suostrategiassa vuodelta 2003. Viurusuo tulisi maakuntakaavan yhteydessä varata luonnonsuojelualueeksi.

Suomen perustuslain 20 § toteaa: ”Vastuu luonnosta ja sen monimuotoisuudesta, ympäristöstä ja kulttuuriperinnöstä kuuluu kaikille”. Luonnonsuojelupiirin käsityksen mukaan tämän tulisi koskea myös valtionyhtiö Vapo Oy:tä.

Joensuussa 17. 12. 2007
Pohjois-Karjalan luonnonsuojelupiiri ry