Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Pohjois-Karjalan piiri

Pohjois-Karjala
Navigaatio päälle/pois

Lausunto Juuan kunnalle Vaikkojärven ranta-asemakaavan ehdotuksesta

Kiitämme lausuntopyynnöstänne. Tuomme tässä lausunnossamme esille muutamia kaavaehdotukseen liittyviä puutteita ja epäkohtia, joihin toivomme uutta näkemystä kaavaratkaisuun. Kaavaan liittyvät luontoselvitykset ovat asiallisesti laaditut.

Löytinen on säilynyt täysin rakentamattomana erämaisena pienvesistönä, tällaisena se tulisi myös säilyttää. Tälle pienelle vesistölle on osoitettu kaavaehdotuksessa 7 rakennuspaikkaa, näiden myötä Löytisen luonnonrauha menetetään lopullisesti. Kaavassa ei ole huomioitu Löytisen koillisrannalla pesivää kuikkaa. Ehdotetut rakennuspaikat sijoittunevat juuri kuikan pesimäreviirille. Kaikki rakennuspaikat tulisi poistaa ja järvi tulisi säilyttää erämaisena luontokohteena.

Vaikkojärven pienten luotosaarien osalta kaavaehdotuksessa on päädytty ratkaisuun, joka ei mielestämme perustu tosi asioihin. Kyseiset kohteet halutaan nähdä päämaankäyttömuodon osalta maa- ja metsätalousalueina, vaikka kyseinen toiminta näillä kohteilla on mahdotonta. Kaavaehdotuksessa pienet luotosaaret on merkitty MY-alueiksi, joille ei kuitenkaan ole esitetty mitään kaavamääräystä. Osa linnustolle arvokkaista luotosaarista on jätetty jopa ilman minkäänlaista kaavamerkintää, esimerkiksi eteläisempi Lehtosaari. Linnustolle arvokkaat luotosaaret tulee merkitä SL- tai luo –merkinnöin riittävin kaavamääräyksin. Selkälokin ja kuikan pesimäluodot ovat aina arvokkaita ja ne tulee huomioida myös kaavoituksessa.

Vaikkojärven Petäjälahden perukkaan on sijoitettu yksi 4/4 rakennuspaikka laulujoutsenen pesän välittömään läheisyyteen. Tämä yksi rakennuspaikka tulee poistaa, näin turvataan koko Petäjälahden linnuston pesimärauhaa.

Kaavaehdotuksessa on Vaikkojärven ranta-alueista suurin osa merkitty M-alueiksi, maa- ja metsätalousalue. Myös Löytisen rannat ovat kokonaan M-aluetta. Kyseiselle merkinnälle tulee olla oma kaavamääräys, jolla ohjataan ranta-alueiden metsänkäsittelyä myös kaavoituksen mahdollistamin keinoin.

Ranta-asemakaavan merkinnöissä on merkintä, istutettava alueen osa, viiva-rasteri. Tätä merkintää ei ole kuitenkaan käytetty kaavakartassa. Korttelialueiden määräyksissä todetaan, että ”rakennuspaikan rakentamaton osa tulee säilyttää luonnontilaisena”. Kyseistä määräystä tulisi korostaa myös omalla merkinnällä joka on kohdistettu korttelialueiden rantavyöhykkeille.

Joensussa 22.03.2010
Pohjois-Karjalan luonnonsuojelupiiri ry
Pohjois-Karjalan lintutieteellinen yhdistys ry