Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Pohjois-Karjalan piiri

Pohjois-Karjala
Navigaatio päälle/pois

Valitus Kuopion hallinto-oikeuden päätöksestä koskien Kontiolahden rantakaavaa

Valitus Korkeimmalle Hallinto-oikeudelle Kuopion hallinto-oikeuden päätöksestä 11/0090/3, joka koskee Kontiolahden  ranta-asemakaavan hyväksymistä. Diaarinumero 01559/10/4104.

Vaatimus

Kuopion hallinto-oikeuden hylkäävä päätös on kumottava. Toistamme valituksessa esittämämme vaatimuksen, että Kontiolahden kunnanvaltuuston päätös rantakaavan hyväksymisestä on kumottava, koska kaavan luontoselvitykset eivät vastaa maankäyttö- ja rakennuslain säädöksiä.

Perusteet

Kuopion hallinto-oikeuden päätös jättää huomioon ottamatta maankäyttö- ja rakennuslain 9 §:n vaatimukset riittävistä selvityksistä, joilla turvataan lain 54 §:n 2 momentin edellyttämällä tavalla luonnonympäristön arvojen säilyminen.

Kuopion hallinto-oikeus ei ole huomioinut ratkaisussaan kaavan linnustoselvityksen puutteellisuutta. Maankäyttö- ja rakennuslaissa säädettyä riittävän selvityksen tasoa ei ole voitu saavuttaa esitetyillä linnustoselvityksillä.

Maastossa suoritettava selvitystyö on olennaisin osa kaavaan liittyvää luonto- ja linnustoselvitystä. Kuopion hallinto-oikeus viittaa perusteluissaan ympäristökeskuksen lausuntoon jossa on todettu, että selvitysalueesta on ollut saatavilla ”melko kattava lähtöaineisto”. Mielestämme lähtöaineisto on ollut vähäinen, eikä se ole ollut riittävää puutteellisten maastotöiden kompensoimiseen. Lähtöaineiston vähäisyyden johdosta olisi maastoselvitykset pitänyt tehdä erityisen huolella. Linnustoselvitysten täydentämistä myös ympäristökeskus selväsanaisesti vaati 11.5.2009 ranta-asemakaavaluonnoksesta antamassaan lausunnossa. Keskeinen syy valitukseemme oli, että konsultti tästä huolimatta ei tietojemme mukaan ollut mitenkään täydentänyt luontoselvityksiä.

Todettakoon, että valituksella halusimme kiinnittää hallinto-oikeuden huomiota myös Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen kaavasta antamaan lausuntoon, jossa ELY-keskus totesi, että heillä ei ollut kaavasta huomautettavaa. Jättäessään huomioimatta sen, että ympäristökeskuksen edellyttämää täydennystä ei ollut tehty, ELY-keskus näkemyksemme mukaan toimi epäjohdonmukaisesti ja väärin.

Kuopion hallinto-oikeus viittaa perusteluissaan työneuvotteluun 13.8.2009, jossa ympäristökeskus on esittänyt, että linnuston lisätietoja selvitetään alueen harrastajilta. Tällaista selvitystä ei kaavanlaatija ole tehnyt ainakaan Pohjois-Karjalan lintutieteellisen yhdistyksen suuntaan. Pohjois-Karjalan lintutieteellisellä yhdistyksellä on maakunnan kattavin linnustotietämys. Yhdistyksen havaintoarkistossa on pelkästään viime vuosilta lähes 200 000 lintuhavaintoa. Havaintoaineisto tukee vahvasti sitä käsitystä, että kaavanlaatijan lähtöaineisto selvitysalueen osalta on ollut varsin puutteellinen.

Tässä tapauksessa maastotyöt suoritettiin kolmen päivän aikana erittäin sopimattoman säätilan vallitessa. Räntäsateessa tehdyt linnustoselvitykset eivät voi koskaan antaa riittävää tietoa alueen linnustosta. Perusteluissaan Kuopion hallinto-oikeus viittaa FCG:n lausuntoon jossa todetaan, että ”maastotöiden aikana vallinneesta säätilasta huolimatta alueelta on tehty havaintoja kattavasti”. Kattavien havaintojen tekeminen räntäsateessa ei ole mahdollista. Tältä osin perustelu on kestämätön.

Oikeudellisessa arvioinnissaan Kuopion hallinto-oikeus toteaa: ”Maankäyttö- ja rakennuslaissa tai sen nojalla annetuissa säädöksissä ei ole säädetty edellä mainittuja säännöksiä tarkemmin luontoselvitysten tekemisestä tai sisällöstä. Tutkimusten ja selvitysten riittävyyttä on arvioitava tapauskohtaisesti kunkin kaavan osalta”. Varsin selkeää ja perusteltua ohjeistusta kaavoituksen luontoselvitysten tekoon on kuitenkin saatavissa esimerkiksi julkaisusta:

Huttunen, Antti ja Pahtamaa, Tuukka, 2002: Luontoselvitykset yleis- ja asemakaavoissa. Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskuksen moniste; 24, 18 s. Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus, Oulu. http://www.ymparisto.fi/download.asp?contentid=6761&lan=fi

Maankäyttö- ja rakennuslain tavoitteisiin kuuluva ekologisesti kestävä kehitys vaarantuu, jos kaavan laatija voi oman harkintansa mukaan jättää luontoselvitykset puutteellisiksi. Jokainen riittämättömiin luontoselvityksiin perustuva kaava on huolestuttava ennakkotapaus, joka voi alentaa rimaa myös seuraavien kaavojen kohdalla. Sen vuoksi katsomme aiheelliseksi jättää tämän valituksen Kuopion hallinto-oikeuden ratkaisusta.

Joensuussa 18.3.2011
Pohjois-Karjalan Luonnonsuojelupiiri ry
Pohjois-Karjalan lintutieteellinen yhdistys ry