Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Pohjois-Karjalan piiri

Pohjois-Karjala
Navigaatio päälle/pois

Lausunto Pielis-Invest / Pielisen Betoni Oy:n ympäristö- ja maa-ai­nes­lu­pa­ha­ke­muk­ses­ta

Lausunto Kontiolahden kunnalle  Pielis-Invest / Pielisen Betoni Oy:n ympäristö- ja maa-aineslupahakemuksesta.

Suunniteltu maanläjityspaikka ja kallionottoalueet Pielisen Betoni Oy:n hankkeessa vaikuttavat Kaakkurinsuohon ja Kaakkurinlampeen, sekä niihin liittyviin pienempiin puro- ja lampivesistöihin. Erityisesti suunniteltu maanläjityspaikka vaikutuksineen kohdistuu suoraan alueen suoluontoon ja on mahdollista, että suunnitellut toiminnat vaikuttavat myös Jukajärven tilaan.

Kaakkurilampien ja niitä ympäröivien suoalueiden pesimälinnustosta on erittäin vähäinen tietämys. Ennen ympäristöluvan myöntämistä alueen luontoarvot tulee selvittää niin, että pystytään arvioimaan hankkeen vaikutukset kattavasti. Alue soveltuu monen suojelullisesti merkittävän lintulajin elinalueeksi.

Joulukuussa 2010 julkaistiin Suomen eliölajien uusi uhanalaisuusarvio. Uhanalaisten lajien lukumäärä on kasvanut erityisesti soilla ja kosteikoilla. Runsaiden suolintulajien, kuten suokukon, liron, keltavästäräkin ja niittykirvisen, väheneminen kertoo ihmisen aiheuttamista suoympäristön muutoksista ja suojelun tehostamistarpeesta.

Luontoselvityksissä ja ympäristöluvan myöntämisessä on huomioitava uusin uhanalaisuusarvio, uhanalaiset ja silmälläpidettävät lajit sekä lintudirektiivi. Päätöksenteossa on kiinnitettävä huomiota myös Jukajärven vedenlaatuun vesipuitedirektiivin velvoitteet huomioiden.

Joensuussa 24.5.2011
Pohjois-Karjalan Luonnonsuojelupiiri ry