Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Pohjois-Karjalan piiri

Pohjois-Karjala
Navigaatio päälle/pois

Lausunto Ruokosten ranta-asemakaavan luonnoksesta

Lausunto Juuan kunnalle Ruokosten ranta-asemakaavan luonnoksesta.

Kiitämme lausuntopyynnöstänne.

KAAVA-ASIAKIRJAT

Esitetyt asiakirjat ovat erittäin epäselvät ja puutteelliset. Luonto- ja maisemaselvityksessä käsitellään osa-alueet 1 ja 2. Kuuluuko osa-alue 2 tähän kaavaan? Kaavakarttoja ei tältä alueelta ole esitetty. Kaavaselostuksessa todetaan muun muassa, että suunnittelualueen merkittävimpiin vesistöihin kuuluu Kiteenjärvi, tätä kohdetta ei kuitenkaan löydy esitetyistä kartoista. Kohde sijainnee osa-alueella 1. Toisaalla tässä kaavassa ohjataan maankäyttöä kaavarajauksen ulkopuolella olevalla alueella (Ökinsuo ja Ökinlammet), näin ei voi menetellä.

LUONTOSELVITYKSET

Kaava-alue koostuu useista kymmenistä vesistökohteista. Luontoselvitykseen liittyvien maastoselvitysten riittävyyttä on vaikea arvioida koska kaavaselostuksessa on ilmeisesti esitetty maastotöihin käytetty kokonaisaika osa-alueille 1 ja 2. Mikä on esimerkiksi osa-alueelle 1 tehdyn maastoselvityksen osuus? Linnuston suhteen selvityksessä ei ole todettu selkälokin pesivän alueella. Selkälokki on kuitenkin pesinyt Ala-Ruokosella vuosia. Kaava vaikuttaa myös Ökinsuon ja Ökinlampien linnustoon, tältä alueelta on tehty havaintoja esimerkiksi kaakkurista (pariutuneet) ja metsähanhista (pesineet). Myös alueella esiintyvien kuikkien pesimäreviirit tulee selvittää ja huomioida ne myös kaavasuunnittelussa.

RAKENTAMISEN MÄÄRÄ JA SIJOITTELU

Kaavaluonnoksessa esitetään ennestään rakentamattomille Ala-Ruokoselle ja Ylä- Ruokoselle yhteensä sata rantarakennuspaikkaa. Näin suurta rakennusmitoitusta ei voida toteuttaa maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) sisältövaatimukset huomioiden. Ala-Ruokosen erämaista luonnetta korostaa siihen rajautuva Keihäsjoen suojelualue. Nämä muodostavat säilyttämisen arvoisen erämaisen luontokokonaisuuden, jonka tulee olla kaavoituksen lähtökohtana. Ala-Ruokosen rannoille ei tule ohjata lomarakentamista. Hyvän suunnittelun myötä alueelle soveltuu retkeilyä tukevaa palvelurakentamista. Tämä kaavaluonnos on laadittu pelkästään tavoitteelle, jossa huomioidaan vain rakentamisen määrän maksimointi. Rakentamisen sijoittelussa tulee ottaa huomioon myös luontoarvot; kuvaavaa tämän hankkeen laadulle on, että esimerkiksi tiedossa olevan kalasääksen pesän läheisyyteen on esitetty korttelialue, joka vaarantaa linnun pesinnän.

VALTAKUNNALLISET ALUEIDENKÄYTTÖTAVOITTEET

Suunnitelma on merkittävässä ristiriidassa myös 2009 tarkennettujen Valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden (VAT) kanssa, kuten seuraavista lainauksista ilmenee. Vuoksen vesistöalue, jonka erämaisia latvaosia suunnittelualue olennaisesti edustaa, on yksi VAT- asiakirjassa mainituista erityisistä aluekokonaisuuksista

Alueidenkäytön suunnittelussa on otettava huomioon ekologisesti tai virkistyskäytön kannalta merkittävät ja yhtenäiset luonnonalueet. Alueidenkäyttöä on ohjattava siten, ettei näitä aluekokonaisuuksia tarpeettomasti pirstota.

Alueidenkäytön suunnittelussa rantaan tukeutuva loma-asutus on suunniteltava siten, että turvataan luontoarvoiltaan arvokkaiden ranta-alueiden säilyminen sekä loma-asumisen viihtyisyys.

Alueidenkäytöllä edistetään rannikkoalueen, Lapin tunturialueiden ja Vuoksen vesistöalueen säilymistä luonto- ja kulttuuriarvojen kannalta erityisen merkittävinä aluekokonaisuuksina. (…) Alueiden erityispiirteet tunnistetaan ja alueidenkäyttö sovitetaan mahdollisimman tasapainoisesti yhteen poikkeuksellisten luonnonolojen, luonnon kestokyvyn ja kulttuuriarvojen turvaamiseksi. (…)Vuoksen vesistöalueella ohjataan matkailua, vesistöjen virkistyskäyttöä ja vesiliikennettä sekä rakentamista ja muuta maankäyttöä siten, että järviluonnon, maiseman ja kulttuuriperinnön erityispiirteet säilyvät.

Viimeistään kaavoitusta ohjaavan viranomaisen on huolehdittava siitä, että alueidenkäyttötavoitteet otetaan huomioon kaikessa kaavoituksessa. Ohjaavan viranomaisen on huoleh- dittava siitä, että tavoitteet on mahdollista toteuttaa nyt ja tulevaisuudessa. Valtakunnallisia alueidenkäyttötavoitteita ei voida saavuttaa ilman laajempaa tarkastelua. Erämaiset vesistöt ovat häviämässä kiihtyvällä vauhdilla. Tästä esimerkkinä vaikkapa tämänkin kaavan läheisyydessä sijaitseva Vaikkojärven alue, jossa erämaiset vesistöt on kaavoitettu ranta- rakennuspaikoiksi. Samaa alueidenkäyttötavoitteiden vastaista kehitystä edustavat myös esimerkiksi Lieksan Mäntyjärven kaavoitus ja Kontiolahden pienvesikaava.

Tämän kaavaluonnoksen asiakirjoista on syytä poistaa asiakirjoihin kuulumaton aineisto ja täydentää kaava-asiakirjoihin kuuluva aineisto.

Joensuussa 17.6.2012
Pohjois-Karjalan luonnonsuojelupiiri ry
Pohjois-Karjalan lintutieteellinen yhdistys ry