Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Pohjois-Karjalan piiri

Pohjois-Karjala
Navigaatio päälle/pois

Lausunto maakuntakaavan neljännen vaiheen osallistumis- ja ar­vioin­ti­suun­ni­tel­mas­ta

Lausunto Pohjois-Karjalan maakuntaliitolle maakuntakaavan neljännen vaiheen osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta.

Pidämme osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa (OAS) esitettyä kaavatyön organisointia jossakin määrin ongelmallisena ja epätasapuolisena, kun työsuunnitelmaa ja osallistettavia tahoja verrataan kaavan sisällöllisiin tavoitteisiin.

Maakuntakaavan neljännessä vaiheessa on tarkoitus käsitellä merkittäviä alueiden käytön linjauksia muun muassa virkistyskäytön osalta. Tässä suhteessa epäilemättä tärkein on Jaamankankaan ja siihen liittyen Kontioniemen varuskunta-alueen tuleva maankäyttö. Kokonaisuutena Joensuun seudun maankäyttöratkaisuja tulee tarkastella valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden (VAT) kehyksessä, mihin OAS toki viittaakin.

Näkemyksemme mukaan kaavatyön organisaatio näyttää kovin kapeasti painottuvan kaupan suuryksiköiden sijainnin suunnitteluun (uusia kauppapaikkoja kokonaan uusille alueille?). Tässä suhteessa huolestuttavalta vaikuttaa se, että perusteilla on erillinen työryhmä, jossa jokaisella suurella kaupan alan yrityksellä on vankka edustus ikään kuin vailla vastapainoa. On ilmeinen vaara, että tällainen työryhmä jakaa uusia markkinapaikkoja keskenään ilman sellaista kontrollia, joka esimerkiksi VAT-tavoitteissa on vakavasti esitetty koskien eheytyvää ja ekologisesti kestävää yhdyskuntarakennetta. Yleinen etu ei voi olla, että kaupan keskusliikkeet yhä suuremmassa määrin siirtävät jakelulogistiikan asiakkaiden ja yksityisautoilun varaan.

Toinen merkittävää huomiota osakseen saava teema näyttää olevan ampumaradat, johon myös on koottu raskaan luokan työryhmä.

Näiden rinnalla luonnon virkistyskäyttö näyttää jäävän täysin sivuosaan.

Luonnonsuojelupiiri esittää, että kaavatyön tasapainottamiseksi perustetaan omalla toimeksiantomäärittelyllään erityinen VAT-työryhmä, joka tarkastelee kaavahankkeessa erityisesti liikennekysymyksiä yleisellä tasolla (ei pelkästään kaupan logistiikkavirtoja) sekä Joensuun seudun luonnon virkistyskäytön tavoitteita ja mahdollisuuksia. Erityishuomio tulee kohdentaa Jaamankankaan maankäytön tavoitteisiin.

Liitteessä 1 mainituista maakuntakaavan osallisista muutama huomio:
Pohjois-Karjalan luonnonsuojelupiiri ry:n ohella paikalliset luonnonsuojeluyhdistykset tulisi ottaa mukaan, samoin Luonto-Liiton Savo-Karjalan luontopiiri. Näillä on merkittävää harrastusta ja asiantuntemusta virkistysalueista.
Yhteisöt ym. –osiossa mainittu Pohjois-Karjalan virkistysreitistöyhdistys tunnetusti on yksinomaan moottorikelkkailuun keskittynyt seura, jonka toimialaa käsillä oleva maakuntakaavan neljäs vaihe ei näytä koskettavan.

Joensuussa 15.3.2013
Pohjois-Karjalan luonnonsuojelupiiri ry