Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Pohjois-Karjalan piiri

Pohjois-Karjala
Navigaatio päälle/pois

Lausunto Pohjois-Karjalan maakuntakaava 2040 OAS:sta

Piiri pitää tarpeellisena maakuntakaavan kokonaistarkastelua.

Lausunto Pohjois-Karjalan maakuntaliitolle Pohjois-Karjalan maakuntakaavan 2040 osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta

Suomen Luonnonsuojeluliiton Pohjois-Karjalan piiri ry (ent. Pohjois-Karjalan luonnonsuojelupiiri ry) kiittää mahdollisuudesta esittää mielipiteensä Pohjois-Karjalan maakuntakaavan 2040 osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan. Piiri pitää tarpeellisena maakuntakaavan kokonaistarkastelua. Muutokset toimintaympäristössä maakunnallisella, kansallisella ja globaalilla tasolla edellisten kaavavaiheiden jälkeen edellyttävät tarkistuksia luonnonvarojen kokonaishallintaan. Tulevat muutokset alueellisen ohjelma- ja suunnitelmaohjauksen painoarvon kasvaessa nostattavat maakuntakaavan erittäin tärkeää osaan muun muassa luonnonvarojen kestävän käytön suunnittelussa, luonnon- ja ympäristönsuojelussa sekä ilmastonmuutoksen hillinnässä ja siihen sopeutumisessa. Lisäksi valtakunnallisten aluei­denkäyttötavoitteiden uudistuksessa tehtävä tarkistus yhä tarkemmin rajatuiksi valtakun­nallisiksi tavoitteiksi voi siirtää joitain valtakunnallisesti tärkeiden kokonaisuuksien hallin­taa maakunnan vastuulle.

Maankäyttö- ja rakennuslain sisältövaatimusten sekä maakuntastrategian kestävyyden vaatimukset tulee näkyä maakuntakaavan uudistustyössä ohjaavina periaatteina. Luon­nonvarojen käytön paineet kasvavat yhä tulevaisuudessa, jolloin maakunnalla on erityis­vastuu kestävyyden hallinnasta niin luonnonvarojen käytössä kuin aluerakenteen suunnit­telussakin paikallis- ja aluetasolla.

Ilmastonmuutoksen hillinnän kannalta piiri toivoo, että maakuntakaavatyössä kiinnite­tään erityistä huomiota kestäviin liikenneratkaisuihin, ilmastovaikutuksilta kestävän alue­rakenteen kehittämiseen sekä kestäviä energiaratkaisuja mahdollistaviin kaavamerkintöi­hin.

Valtakunnallisella tasolla Pohjois-Karjalan erityisnäkökohtina tulisi huomioida edelleen Vuoksen vesistöalue, suojeluverkoston yhtenäisyys ja ekologiset käytävät sekä erämaa-alueet, erityisesti rantojenkäytön suunnittelu pienillä erämaajärvillä.

Piiri pitää erittäin hyvänä, että maakuntakaavapäivityksessä otetaan uusina teemoina mukaan rantojenkäytön periaatteet suurvesistöjen ulkopuolella, ekologisten vyöhykkei­den tarkastelu sekä saimaannorpan elinympäristöjen turvaamiseen osoitettavat merkin­nät, sekä näihin liittyvät selvitykset.

Piiri esittää maakuntakaavan ohjausryhmään edustajikseen varsinaiseksi jäseneksi Kari Antikaista sekä varajäseneksi Heikki Pönkkää. Lisäksi piiri toivoo saavansa edustuksen myös mahdollisiin muihin perustettaviin teematyöryhmiin, jotka koskevat luonnon- ja ympäristönsuojelua sekä energia-j a ilmastonmuutoskysymyksiä.

Joensuussa 11.3.2016
Suomen Luonnonsuojeluliiton Pohjois-Karjalan piiri ry