Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Pohjois-Karjalan piiri

Pohjois-Karjala
Navigaatio päälle/pois

Aloite Haaskakartta -hankkeen toteuttamiseksi

Aloite Pohjois-Karjalan maakuntaliittolle Haaskakartta -hankkeen toteuttamiseksi

Suomen luonnonsuojeluliiton Pohjois-Karjalan piiri esittää alla kuvatun hankkeen käynnistämis- tä maakunnassa nopealla aikataululla.

Metsästyslain 37 §:n 3 momentin mukaan susi on Suomessa rauhoitettu laji. Suomen susikan- nan hoitosuunnitelman (Maa- ja metsätalousministeriö 2015) yhtenä tavoitteena on ehkäistä suden aiheuttamia vahinkoja ennalta sekä kehittää ennaltaehkäisyn menetelmiä aktiivisesti. Haaskanpidon tarkoituksena houkutella eläimiä ravinnon avulla ruokintapaikalle eläimen valo- kuvaamiseksi, katselemiseksi tai metsästämiseksi (pienpedot). Suden ihmisarkuuden on epäilty vähenevän alueilla, joilla on myös suden hyödyntämää haaskaruokintaa. Suden pihavierailujen ja susivahinkojen estämiseksi haaskaruokinnan hallintaa tulisi kehittää.

Esitetyn hankkeen tavoitteena on tuottaa kattavaa tietoa kaikkien maakunnan alueella sijaitse- vien haaskojen hallinnan uudelleenarviointiin sekä haaskojen ilmoitus- ja lupajärjestelyyn. Hankkeessa tarkasteltaisiin sekä luonnonvaraisia eläimiä (ei ilmoitusmenettelyä) että muita haaskaruokintaan käytettäviä sivutuotteita sisältävät (ilmoitusmenettely) haaskat. Hankkeessa kartoitetaan maastossa olevien luvattomien haaskojen määrä ja sijainnit. Hanke edellyttää vi- ranomaisvastuuta muun muassa julkisen aineiston johdosta (haaskarekisteri).

Hankkeen tavoitteet:

  • Kehittää ja toteuttaa ennaltaehkäiseviä keinoja suden suojeluun – Edistää susiin liittyvien ongelmien hallintaa
  • Edistää susivahinkojen ennaltaehkäisyä
  • Kehittää yhteistyötä viranomaisvalvonnassa

Hankkeessa tehtäviä toimenpiteitä:

  • Olemassa olevan aineiston koonti (luvalliset haaskat)
  • Laaditaan haaskakortit jokaiselle haaskalle. Haaskakortin tietoja muun muassa: tarkka sijainti, käyttötarve, käyttöaste, luvat sekä käyttöaika.
  • Maastokartoitukset, yhteydenotot, tiedotus
  • Luvattomien haaskojen priorisointi jatkotoimenpiteiden tehostamiseksi

Hankkeen yhteistyötahot: eläinlääkintä, kunnan ympäristönsuojelu, Luonnonvarakeskus, poliisi, eläintenkoulutustahot.

Joensuussa 17.3.2016
Suomen luonnonsuojeluliiton Pohjois-Karjalan piiri ry.