Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Pohjois-Karjalan piiri

Pohjois-Karjala
Navigaatio päälle/pois

Lausunto Lieksan kaupungille Ohtakankaan ranta-asemakaavan luonnoksesta

Kiitämme lausuntopyynnöstänne ja lausunnon antamiseen annetusta ajasta.

KAAVA-ASIAKIRJAT

Esitetyt asiakirjat ovat sekavat ja osin myös puutteelliset. Erityisesti kaavaselostus sisältää monia epäkohtia, jotka liittyvät kaava-alueen luonnonympäristöön. Kaavaselostuksessa on esitelty ja kuvattu useita sellaisia kohteita, jotka eivät kuulu tähän kaava-alueeseen. Kaikista kaava-alueen kohteista ei löydy linnustotietoja. Luontoselvitys on sekava ja epämääräinen. Asiakirjat sisältävät myös sellaista lajistotietoa, joka ei sijoitu tälle kaava-alueelle. Osallisten kannalta kaavaselostus on erittäin vaikeaselkoinen kokonaiskuvankin hahmottamiseksi.

Kaavakartassa ja –määräyksissä on esitetty osin ristiriitaiset määräykset merkinnöille luo, upm-ml JA upm. Luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeällä alueella ei tule ohjeistaa rakentamista, vaan kaavamääräyksessä tulee yksinkertaisesti kieltää rakentaminen, (viit. kaavakartta/ranta-asemakaavamääräykset/10).

LUONTOSELVITYKSET

Osalla kaava-alueen kohteista ei ole tehty linnustoselvitystä. Siikajärvellä on selvitetty vain noin puolet kaava-alueesta ja esimerkiksi Otsalammen osalta ei kaavaselostuksesta löydy mitään linnustotietoja. Siellä missä linnustoa on selvitetty, selvitykset perustuvat jokaisella kohteella vain yhteen maastokäyntiin. Kun kysymyksessä on kaava-alue, joka sisältää myös rakentamattomia vesistökohteita, tätä selvityksen tasoa ei voi pitää riittävänä. Uusi uhanalaisuusluokitus antaa osaltaan myös perusteet lisäselvityksiin.

MITOITUS

Otamme tarkemmin kantaa kaavan mitoitukseen ja korttelialueiden sijoittumiseen sen jälkeen, kun käytössämme on kattava ja riittävä luontoselvitys koko kaava-alueelta. Suuri Uramolampi ja Otsalampi tulee säilyttää rakentamattomina erämaavesistöinä. Laakeanlammelle osoitettu rakennuspaikka tulee poistaa, suositusten mukaisesti.

KAAVAN JATKOVALMISTELU

Kaavan ehdotusvaiheen kuuleminen tulee tehdä aikaisintaan maastokauden 2016 jälkeen. Muun muassa luontoselvitysten riittävyyden arvioimiseksi tulee osallisille varata mahdollisuus myös maastossa tapahtuvaan tarkasteluun.

Tammikuussa 2016 julkaistiin Suomen lintujen uusin uhanalaisuusarvio. Uhanalaisten lintulajien lukumäärä kasvoi huomattavasti edellisestä, vuonna 2010 tehdystä arvioinnista. Vuonna 2010 uhanalaisia lintulajeja oli 59, vuonna 2016 peräti 87. Kaavan luontoselvitystä on täydennettävä linnustoselvityksellä myös siten, että se vastaa uusinta uhanalaisuusarviota. Kaavan vaikutukset on arvioitava myös luontoarvot huomioiden. Arviointi tulee tehdä riittävän kattavasti myös lajitasolla, esimerkiksi uhanalaisten ja silmälläpidettävien lintulajien osalta.

Suunnitelma on merkittävässä ristiriidassa myös 2009 tarkennettujen Valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden (VAT) kanssa. Vuoksen vesistöalue, jonka erämaisia latvaosia suunnittelualue olennaisesti edustaa, on yksi VAT-asiakirjassa mainituista erityisistä aluekokonaisuuksista. Vesistökohtaisessa mitoituksessa on otettava painokkaammin huomioon Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet niin, että alueen erämainen luonne säilyy.

Tämän kaavaluonnoksen asiakirjoista on syytä poistaa asiakirjoihin kuulumaton aineisto ja täydentää kaava-asiakirjoihin kuuluva aineisto riittävien selvitysten pohjalta.

Lieksassa 27.4.2016
Lieksan Luonnonystävät ry
Suomen luonnonsuojeluliiton Pohjois-Karjalan piiri ry