Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Pohjois-Karjalan piiri

Pohjois-Karjala
Navigaatio päälle/pois

Lausunto Kiteen kaupungille UPM Kymmene Oyj:n ranta-asemakaavan ehdotuksesta

Keski-Karjalan Luonto ja Suomen luonnonsuojeluliiton Pohjois-Karjalan piiri kiittävät lausuntomahdollisuudesta ja saamastaan lisäajasta.
UPM Kymmene ranta-asemakaavaehdotuksen ja Pyhäjärven rantaosayleiskaavan esille laittaminen ja käsittely samaan aikaan on hyvä asia. Myös Natura-arviointi on tehty asiallisesti.

Rakentamisen määrä

Rakennuspaikkojen määrä on mielestämme liian suuri, kun otetaan huomioon Karjalan Pyhäjärven erityiset luontoarvot. Lampialueen erämaisuus on myös otettava rakentamisen määrässä huomioon. Vastaavaa erämaista ja lähes asumatonta aluetta ei ole lähiseuduilla. Myös kansainvälisesti tunnettu kirkasvetinen Valkiajärvi on otettava paremmin huomioon kaavassa.

Toistamme luonnosvaiheen lausuntomme vaatimuksen rakentamisen määrän vähentämiseksi, joka tulee aloittaa luontokohteista. Esimerkiksi Keloniemessä luontoselvityksessä esille nostettuja arvokkaita luontokohteita LK24 ja LK25 ei ole huomioitu mitenkään. Korttelit 10 ja 12 sijoittuvat näille alueille. Kortteleiden 8 ja 9 väliin jäävä luo-kohde (lähde-lähdepuro) on puristettu niin pieneksi, että määräyksen mukainen säilyvyys tulee olemaan hyvin epävarmaa. Vähintään reunimmaiset rakennuspaikat tulee poistaa.

Lampialueella mitoitukseen ei näytä vaikuttavan rannan rakennettavuus. Mitoitusrantaviivaa on kyseenalaisesti ”venytetty” ottamalla mukaan myös heikosti rakennettavat soiset rannat, jotka antavat saman rakennusoikeuden kuin hyvin rakentamiseen soveltuvat rannat. Tämä johtaa liian tiheään rakentamiseen hyvin rakentamiseen soveltuvilla rannoilla. Mielestämme soisten rantojen mitoitusluvun tulee olla 0 rp/m-rkm. Tällaisia soisia rantoja on Puhoslammella, Suuri-Nivungilla, Nuotilammella, Mustanivungilla, Seiväslammella, Mustalammella, Kortelammella, Yläkousalla.

Pyhäjärvellä ja lampialueen kullakin järvellä käytetään samaa mitoitusta. Varsinkin suurimpien järvien rannoilla tulee käyttää vyöhykkeisyyttä, joka perustuu järven eri osien erilaisiin luontoarvoihin ja rakennettavuuteen. Esimerkiksi Suuri-Nivungille ollaan osoittamassa yli 40 uutta rakennuspaikkaa. Järven pohjoisosassa on todettu useita huomionarvoisia lajeja, silmälläpidettäviä ja lintudirektiivin liitteen I lajeja. Silti sinne ollaan sijoittamassa kaksi korttelialuetta. Suomen kirkasvetisimpiin luonnon järviin kuuluvan Valkiajärven arvo tulisi myös ottaa huomioon mitoituksessa. Pelkkä nurmialueiden lannoituskielto ei ole riittävä keino turvata järven luontoarvoja.

Kaavaselosteeseen tulee lisätä tarkastelu, josta ilmenee kuinka paljon nyt nähtävillä olevassa ranta-asemakaavassa on rakennuspaikkoja verrattuna korkeimmassa hallinto-oikeudessa 15.5.2013 hylättyyn kaavaan nykyisellä ranta-asemakaava-alueella. Tarkasteltaessa Pyhäjärven rantaosayleiskaavaehdotuksen alueetta uusien rakennuspaikkojen määrä väheni n 42%.

Rakennusoikeus

Kaavaehdotuksessa osoitetaan kaikille tonteille rakennusoikeutta 200 k-m2. Mielestämme lampialueen järvillä rakennusoikeuden on oltava huomattavasti pienempi kuin Pyhäjärvellä.

Vaikutukset linnustoon

Tässä kaavaehdotuksessa esitetty rakentamisen määrä lampialueilla tulee aiheuttamaan merkittäviä välillisiä haittavaikutuksia alueen pesimälinnustolle. Esitetty rakentamisen määrä edellyttäisi kaavamääräyksen, jolla kielletään vesillä liikkuminen lintujen pesimäaikana (käytännössä koko kesän). Esimerkiksi Suuri-Nivungille osoitetut yli 40 loma-asuntoa tulisivat aiheuttamaan tälle pienelle vesistölle suorastaan kaaottisen tilanteen lintujen pesimärauhaa ajatellen.

Tämä kaavaehdotus ei täytä MRL:n vaatimuksia ja on siten lain vastainen.

Kiteellä 10.5.2016
Keski-Karjalan Luonto ry

Joensuussa 10.5.2016
Suomen luonnonsuojeluliiton Pohjois-Karjalan piiri ry