Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Pohjois-Karjalan piiri

Pohjois-Karjala
Navigaatio päälle/pois

Natura 2000 -verkoston täydentäminen ja tietojen ajan­ta­sais­ta­mi­nen

Esitämme Liperin Pärnävaaran ja Kontiolahden Pitkärannan liittämistä Natura2000-verkoston.

Pohjois-Karjalan ELY-keskukselle Natura 2000 -verkoston täydentäminen ja sen tietojen ajantasaistaminen, Kuuleminen 1.9 -30.9.2016

Esitämme kohteliaimmin Natura2000-verkoston täydentämistä Pohjois-Karjalan osalta kahdella alueella, jotka ovat Liperin Pärnävaara ja Kontiolahden Pitkäranta. Käsityksemme mukaan molemmat alueet hyvin täyttävät Natura-ohjelman alkuperäiset kriteerit, ja niiden poisjääminen ohjelman piiristä on harmillista. Natura-alueen rajauksen suunnittelussa toivomme yhteistyötä parhaan mahdollisen aluerajauksen saavuttamiseksi. Ohessa lyhyet perustelut esityksille:

1. Pärnävaaran kallio-, lehto-ja niittyalue

Noin kymmenen hehtaarin laajuinen kallioalue paahde-ja varjorinteineen ja siihen eteläpuolella liittyvä lehto-ja niittyalue ovat lajistollisesti erittäin arvokas ja monipuolinen kokonaisuus. Alueesta on vastikään ilmestynyt julkaisu (LIITE: Simola & Leivo, Pohjois-Karjalan Luonto 25, 2016), jossa alueen lajistoa ja suojeluyritysten vaiheita kuvataan tarkemmin. Julkaisussa on myös karttaehdotus aluerajauksesta.

Pärnävaaran kasvilajeista lehto-ja tummaneidonvaippa,valkolehdokki,kirkiruoho,pahtarikko ja tunturikiviyrtti ovat luonnonsuojelulain nojalla rauhoitettuja, ja Suomessa uhanalaisiksi luokiteltuja ovat hirvenkello ja vuorimunkki. Jäkälälajistosta vaarantuneita ovat kalliokeuhkojäkälä ja varjojäkälä. Hyönteislajistoon kuuluvat muun muassa erittäin uhanalainen Evagetes subglaber -tiepistiäinen, vaarantuneet Pamponerus germanicus -kärpänen ja harjupussikoi Coleophora colutella;lisäksi kasvatuksesta on saatu peräti kuusi yksilöä vielä tieteellisesti kuvaamatonta Passaloecus­petopistiäislajia (Ali Karhu,suullinen tieto).

Natura-luontotyypeistä Pärnävaaralla ovat käsityksemme mukaan edustettuna ainakin 6210, 6270, 8210, 8220, 9050 ja 9180.

2. Pitkärannan suo-ja harjualue

Alue kuuluu eurooppalaiseen IBA-ohjelmaan (numero FI056), ja jo sen vuoksi sen liittäminen Natura2000-ohjelmaan olisi ollut aikoinaan perusteltua. Pitkärannan suoalue on rauhoitettu luonnonsuojelualueena, mutta IBA-rajaus http://www.birdlife.org/datazone/sitefactsheet.php?id=1324

sisältää myös suon eteläpuolisen harju-ja dyynialueen. Alueen linnustollisia arvoja kuvataan mainitussa linkissä. Kohteelta löytyy myös runsaasti linnustotietoa Tiira -havaintojärjestelmästä, yhteensä lähes 10 000 lintuhavaintoa, aineistot ovat käytettävissä selvitystyöhön.

Pitkärannan alueen Natura-luontotyyppejä ovat ainakin 7140 ja 2180.

Joensuussa 29.9.2016
Suomen luonnonsuojeluliiton Pohjois-Karjalan piiri ry.

Tiedoksi: Ympäristöministeriö

LIITE: Pärnävaara-julkaisu (pdf-tiedosto)