Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Pohjois-Karjalan piiri

Pohjois-Karjala
Navigaatio päälle/pois

Lausunto Vuonislahden osayleiskaavasta

Lausunto Lieksan kaupungille Vuonislahden osayleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta ja kaavaluonnoksesta.

OSALLISET

Vireillä olevan osayleiskaavan tarkistetussa osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa ei ole merkitty osallisiksi  Lieksan luonnonystäviä ja Suomen luonnonsuojeluliiton Pohjois-Karjalan piiriä. Allekirjoittajatahot haluavat olla osallisina erityisesti yleiskaavoituksissa ja ranta-alueiden maankäytön suunnittelussa. Lieksan luonnonystävät ry ja Suomen luonnonsuojeluliiton PohjoisKarjalan piiri ry tulee merkitä osallisiksi toimialaansa koskevissa maankäytön suunnitteluissa.

KAAVA-ASIAKIRJAT

Esitetyt asiakirjat ovat luontoselvitysten osalta sekavat ja osin myös puutteelliset.

Kaavaselostuksen lähtötiedoissa on mainittu ”Linnustoselvitys 2014”.  Kyseistä selvitystä ei kuitenkaan löydy kaava-asiakirjoista. Linnustotietojen osalta selostuksessa viitataan linnustotietoihin, jotka perustuvat Luonto- ja maisemaselvitykseen 2013.

LUONTOSELVITYKSET

Kaavaselostuksessa esitettyjen tietojen perusteella muodostuu käsitys, että kaava-alueen linnustoselvitys perustuu vain elokuussa tehtyyn maastotarkasteluun. Kun ottaa huomioon maastokartoituksen lähtökohtana olleen vanhentuneen uhanalaistarkastelun, ei selvitystasoa linnuston osalta voi pitää missään määrin riittävänä.

Tammikuussa 2016 julkaistiin Suomen lintujen uusin uhanalaisuusarvio. Uhanalaisten lintulajien lukumäärä kasvoi huomattavasti edellisestä, vuonna 2010 tehdystä arvioinnista. Vuonna 2010 uhanalaisia lintulajeja oli 59, vuonna 2016 peräti 87. Kaavan luontoselvitystä on täydennettävä linnustoselvityksellä myös siten, että se vastaa uusinta uhanalaisuusarviota. Pesimälinnuston maastoselvitykset tulee ajoittaa oikeaan ajankohtaan, pääsääntöisesti touko-kesäkuulle.

VAIKUTUSTEN ARVIOINTI

Esitettyjen lähtötietojen ja selvitysten perusteella  kaavan vaikutuksia luonnonympäristöön ei pysty arvioimaan riittävän kattavasti. Luontoselvityksen täydennyksen myötä pystytään huomioimaan kattavammin tarve mahdollisille kaavamerkinnöille ja –määräyksille, luonnolle haitallisten vaikutusten vähentämiseksi.

 

Lieksassa 28.11.2017

Lieksan Luonnonystävät ry
Suomen luonnonsuojeluliiton Pohjois-Karjalan piiri ry