Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Pohjois-Karjalan piiri

Pohjois-Karjala
Navigaatio päälle/pois

Ruokosuon vanhat metsät ja suojeluesitys

1. Perustiedot

Kartoitettu kohde sijaitsee Lieksassa Vapo Oy:n omistamalla kiinteistöllä 422-409-1-17. Tämä on raportti maastokäynnistä 4.11.2018. Esittämämme rajauksen pinta-ala on noin 13 hehtaaria (Kuva 1). Alue on ilmoitettu avohakattavaksi (metsänkäyttöilmoitus annettu 22.11.2018, Kuva 2).

2. Havainnot

Kohteesta reilu 2 hehtaaria (kangasmetsäsaarekkeen pohjois-koillisosa) on säilynyt kuusivaltaisena aarniometsänä. Tällä alueella ei ole merkkejä hakkuista, ja lahopuumäärä nousee paikoin yli sataan kuutiometriin hehtaarilla. Tämä osa kohteesta täyttää myös PEFC-sertifikaatin kriteerin (kriteeri 10c kohta 5) säästettävästä vanhapuustoisesta kangasmetsästä. Kangasmetsäsaarekkeen lounaispuoli on mäntyvaltaista kangasta, jossa on nähtävissä vanhoja hakkuukantoja. Tämäkin osa kohteesta on kuitenkin hyvin luonnontilaisen kaltaista. Rajauksen ojitetut suot ovat varttuneita kuusikoita, jotka täyttävät Metso 1 tai 2 -luokan, ja joilla esiintyy runsaasti järeitä keloja.

Kohteella havaittiin useita uhanalaisia ja luontoarvoja ilmentäviä lajeja, mm. erakkokääpä (VU),
hongantorvijäkälä (VU), aarnisammal (RT), sirppikääpä (NT), rusokantokääpä (NT), pursukääpä (NT), rustikka (NT), kantoraippasammal (NT) ja ryväsjäkälä (NT). Kääväkäsindikaattoripisteitä kertyi kuusivaltaisten metsien lajilistalla 10 jo näin pintapuolisella inventoinnilla, mikä kertoo merkittävistä luontoarvoista. Teimme epäillyn havainnon talvihiiposta (VU), mutta havainto kaipaa vahvistamista.

Kuva 1. Suojeluesitys rajattu vihreällä.
Kuva 2. Alueelle 22.11.2018 ilmoitetut hakkuut.

 3. Esitys

Esitämme, että Vapo suojelee kohteen omalla päätöksellään. PEFC-sertifikaatin kriteerien mukaan valtaosaa kangasmetsäsaarekkeesta ei saa hakata. Suojelun arvoista metsää on tilalla mahdollisesti enemmänkin, mm. hongantorvijäkälää (VU) esiintyi suojelurajauksen ulkopuolellakin.

Savo-Karjalan Luonto-Liiton metsäryhmä, 26.11.2018
Yhteyshenkilö: Joni-Matti Kusmin

 

Kuvia alueelta