Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Pohjois-Karjalan piiri

Pohjois-Karjala
Navigaatio päälle/pois

Täydennys valitukseen turveluvasta KHO

Suomen luonnonsuojeluliiton Pohjois-Karjalan luonnonsuojelupiiri täydentää valituslupa-hakemustaan ja valitustaan uudella, aiemmissa Pahankalansuon-Palokankaansuon turvetuotannon lupakäsittelyissä kokonaan käsittelemättä jääneellä keskeisellä tietoaineistolla tuotanto- ja vaikutusalueen luonnonoloista, jolla on merkitystä valitusluvan myöntämisen ja ympäristöluvan myöntämisedellytysten kannalta.

Metsähallitus aloitti Etelä-Suomen alue-ekologisten suunnitelmien päivityksen maaliskuussa 2019. Pohjois-Karjalassa alue-ekologista suunnittelua tehtiin vuosituhannen vaihteessa. Vuonna 2001 valmistuneessa Nurmeksen alue-ekologisessa suunnitelmassa ovat olleet mukana myös Juuassa, hankealueella Pahankalanlammen ja Palokankaan alueella sijaitsevat Metsähallituksen omistamat alueet. Suunnitelmassa Pahankalanlammen ja Palokankaan luonnontilaiset suoalueet määriteltiin arvokkaiksi luontokohteiksi ja Pahankalanlammin luontokohteen ja Petäisjoen välille luotiin ekologinen yhteys.

Edellä mainitusta huolimatta Metsähallitus vuokrasi alueet, mukaan lukien arvokkaat luontokohteet ja ekologisen käytävän, Kuopion Energialle turvetuotantokäyttöön. Arvokkaiden luontokohteiden ja ekologisen käytävän merkitys ei ole ollut esille tietoaineistona hakemuksessa ja lupakäsittelyssä, alue-ekologisen suunnittelun lopputulokset eivät siten ole vaikuttaneet luvan myöntämisen edellytyksiin. Metsähallitus ei ole ottanut asiaa esiin esim. hakemuksesta antamissaan kannanotoissa. Näin ollen asiaa käsitelleet lupaviranomaiset ja valitustuomioistuimet eivät ole olleet tietoisia asiasta.

Pohjois-Karjalan luonnonsuojelupiiri on mukana alue-ekologisten suunnitelmien päivityksen sidosryhmätyöskentelyssä. Tässä yhteydessä kävi ilmi, että Nurmeksen alue-ekologisessa suunnitelmassa määriteltyjen Pahankalanlammin ja Palokankaan suoalueiden arvokkaan luontokohteen ja ekologisen käytävän statukset ovat edelleen voimassa. Alueet esitellään Metsähallituksen retkikartta.fi aineistossa arvokkaina luontokohteina ja ekologisena käytävänä. Kohteet löytyvät valitsemalla karttatasosta metsätalouden monikäyttömetsät ja sieltä luontokohteet ja muut erityiskohteet (ekologiset käytävät). Kohteiden tiedot löytyvät klikkaamalla nuolta kartalla olevan luontokohteen/erityiskohteen päällä.

Luontokohteiden osalta kartan tiedoissa todetaan, että kyseessä on suoelinympäristö tai kosteikko. Nämä luontokohteet ovat monentyyppisiä soita, soiden metsäsaarekkeita ja tulvamaita. Ekologiseen verkostoon sisältyvät kohteet ovat metsänkäsittelytoimien ulkopuolella, tai niitä käsitellään varovasti niiden erityisluonne huomioon ottaen. Luontokohteet ovat kokonaan toimien ulkopuolella.

Vaasan hallinto-oikeuden päätöksen mukaisesti rajatussa luvassa Palokankaansuon lohkon 5 ojittamaton eteläosa ja Pahankalansuon lohkojen pintavalutuskenttä ovat mukana alue-ekologisen suunnitelman arvokkaissa luontokohteissa. Lisäksi pintavalutuskentälle, Pahankalanlammen arvokkaan luontokohteen reunalle kaivettava oja ja alueen turvelohkot vaikuttavat merkittävästi kuivattavasti arvokkaan luontokohteen vesitalouteen.

Metsähallituksen ympäristöoppaan mukaan rämeillä vaihettumisvyöhykkeen vesitalous vaikuttaa laaja-alaisesti sen reunustaman avosuon tilaan; jos reunaräme on ojitettu tai sillä oleva oja perataan, kuivatusvaikutus voi ulottua pitkälle avosuon puolelle. Lisäksi nevoilla on myös uhanalaista lajistoa (esim. kämmeköitä, sammalia, suolintuja) ja uhanalaisia suotyyppejä. Tärkeintä näiden lajien kannalta on säilyttää suon vesitalous (veden ja ravinteiden) pääsy suolle ja avoimuus.

Turvetuotanto tuhoaisi kokonaan arvokkaaksi luontokohteeksi määritellyn Palokankaansuon lohkon 5 eteläosan. Pahankalansuon turvetuotanto ja tuotantoalueen ja luontokohteen väliin kaivettava oja olisivat vastoin alue-ekologisessa suunnittelussa luontokohteille asetettua toimenpidekieltoa, koska niiden kuivatusvaikutus voi ulottua pitkälle arvokkaan luontokohteen puolelle. Lisäksi Pahankalansuon lohkojen turpeennoston pölypäästöt vaikuttavat myös heikentävästi Pahankalanlammen arvokkaan luontokohteen luonnonarvoihin. Edelleen turvetuotantokentän ravinnepäästöt ja vesitaloudellinen muutos tuhoaisivat arvokkaaseen luontokohteeseen kuuluvan pintavalutuskentän luonnonoloja.

Ekologisten yhteyksien osalta retkikartan tiedoissa todetaan, että ”ekologisten yhteyksien tarkoituksena on ylläpitää eliölajien leviämismahdollisuuksia suojelualueiden ja monikäyttömetsien luontokohteiden välillä”.  Metsähallituksen ympäristöoppaan mukaan ekologisille käytäville on esitetty metsänkäytön rajoituksia ja ohjeistusta metsänhoidolle siten, että yhteyksien toimivuutta voidaan turvata ja parantaa. Pahakalansuon pintavalutuskentältä Petäisjoelle suunniteltu purkuoja kulkee pääosin samalle alueelle perustettua ekologista käytävää pitkin. Lupakäsittelyssä ei ole tietoaineiston puutteiden vuoksi voitu arvioida, miten purkuojan kaivaminen vaikuttaa ekologisen käytävän tavoitteeseen ylläpitää eliölajien leviämismahdollisuuksia suojelualueiden ja monikäyttömetsien luontokohteiden välillä.

Yhteenvetona edellä esitetystä luonnonsuojelupiiri katsoo, että Pahakalansuon-Palokankaansuon turvetuotanto Vaasan hallinto-oikeuden päätöksen mukaisella tavalla vaikuttaa haitallisesti tai tuhoavasti Metsähallituksen määrittelemiin arvokkaisiin luontokohteisiin ja ekologiseen käytävään. Nämä kokonaan uudet tiedot hankkeen haitallisista vaikutuksista vahvistavat luonnonsuojelupiirin esittämiä vaatimuksia valitusluvan hyväksymisestä ja ympäristöluvan kumoamisesta Pahankalansuo-Palokankaansuon turvetuotannolle.

Joensuussa 15.3.2019
Suomen luonnonsuojeluliiton Pohjois-Karjalan piiri ry.

Asia koskee Vaasan hallinto-oikeuden päätöstä 19.09.2018, nro 18/0351/1