Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Pohjois-Karjalan piiri

Pohjois-Karjala
Navigaatio päälle/pois

Lieksan Ohtakankaan ranta-asemakaava

Lieksan kaupungille lausunto Ohtakankaan ranta-asemakaavaehdotuksesta

Voidaan todeta, että tämä kaava on edennyt luonnosvaiheesta parempaan suuntaan. Kaavaehdotus perustuu kuitenkin vielä osin puutteellisiin tietoihin. Luontoselvityksen päivittämisen tarve on ilmeinen ja rakennuspaikkojen sijoittelua tulisi muuttaa luonnolle aiheutuvien haitallisten vaikutusten vähentämiseksi. Kaavan tulee perustua kattavampaan vaikutusten arviointiin. Vaikutusten arvioinnissa on huomioitava kattavammin muutokset luonnonympäristössä, välittömät ja välilliset vaikutukset.

PIENTEN VESISTÖJEN KAAVOITTAMISEN PERIAATTEET

Lieksan kaupunki on laatinut, edistyksellisesti, pieniä vesistöjä ja erämaa-alueita koskevat yleiset kaavoitusta ohjaavat periaatteet. Näiden periaatteiden keskeisin tavoite on löytää keinoja maankäytön suunnitteluun ja toteutukseen niin, että kaavoituksesta aiheutuisi mahdollisimman vähän haittaa luonnonympäristölle. On huomioitava, että tässäkin elinympäristössä luonnon monimuotoisuus köyhtyy ja lajien uhanalaistuminen lisääntyy. Yhden kaava-alueen osalta haitalliset vaikutukset luonnonympäristöön voivat tuntua vähäisiltä. Lukuisten kaavojen myötä haitalliset vaikutukset kymmen- sata- jopa tuhatkertaistuvat ja kiihdyttävät lajikatoa pienten vesistöjen elinympäristössä. Tässä kaavaehdotuksessa on huomioitu näitä periaatteita jossain määrin. Luonnolle aiheutuvien haittojen vähentämiseksi tulisi rakennuspaikkojen sijoittelu perustua mahdollisimman kattavaan tarkasteluun. Useita vesistöjä käsittävä kaava-alue antaa mahdollisuuden myös seudulliseen tarkasteluun.

LUONTOSELVITYS ja VAIKUTUSTEN ARVIOINTI

Kaavan tulee perustua luontoselvitykseen, jossa huomioidaan uusin uhanalaistarkastelu.  Uusin uhanalaistarkastelu antaa kaavoitukselle ajankohtaista tietoa myös uhanalaisuuden syistä. Esimerkiksi linnuston huomioiminen kaavassa ei tule perustua pelkästään havaittuihin lintulajeihin. Kaavoitusta varten tehdyt linnustoselvitykset ovat vain yhden pesintäkauden tilan arviointia, usein vain yhteen maastokäyntiin perustuvia. Selvityksessä on huomioitava myös luonnonympäristön sopivuus uhanalaisille tai uhanalaistuville (silmälläpidettävät) lintulajeille. Pelkästään havaittuihin lintulajeihin perustuen kaavan vaikutusten arviointi jää hyvin puutteelliseksi. Muutokset linnuille sopivissa elinympäristöissä ovat merkittävin uhanalaistumisen syy.

SUURI URAMONLAMPI

Ehdotamme, että tälle vesistölle osoitetut kaksi rakennuspaikkaa siirrettäisiin Pitkäjärvelle kortteleiden 4 ja 5 yhteyteen. Näin toimien luonnolle ei aiheutuisi haittaa ja ratkaisu tukisi osaltaan koko alueen kaavoittamisen periaatteita.

OTSALAMPI

Kohteelta poistetut rakennuspaikat on hyvä ratkaisu. Kaavan toteutumisen myötä rakentamattoman pienenkin vesistön merkitys kasvaa, esimerkiksi linnustolle.

SIIKAJÄRVI

Ehdotamme, että korttelin 9 kaksi rakennuspaikkaa siirrettäisiin kortteleiden 10 ja 11 yhteyteen. Kortteli 9 sijoittuu ainoana järven pohjoisosaan. Luhtainen vastaranta sijaitsee vain noin 80 metrin etäisyydellä rakennuspaikoista. Elinympäristönä tämä Varislahden ympäristössä sijaitseva alue on monelle lintulajille sopivaa. Alle sadan metrin etäisyydelle sijoittuvat rakennuspaikat luovat häiriön, joka estää monen häiriöherkän lajin pesinnät. Rakennuspaikkojen siirron myötä puolet järven rannoista säilyttäisi rauhallisuuden välittömien häiriötekijöiden osalta.

Lieksassa 24.5.2019
Lieksan Luonnonystävät ry
Suomen luonnonsuojeluliiton Pohjois-Karjalan piiri ry