Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Pohjois-Karjalan piiri

Pohjois-Karjala
Navigaatio päälle/pois

Lieksan Parreen ranta-asemakaava

Lausunto Lieksan kaupungille Parreen ranta-asemakaavan ehdotuksesta

PIENTEN VESISTÖJEN KAAVOITTAMISEN PERIAATTEET

Lieksan kaupunki on laatinut, edistyksellisesti, pieniä vesistöjä ja erämaa-alueita koskevat yleiset kaavoitusta ohjaavat periaatteet. Näiden periaatteiden keskeisin tavoite on löytää keinoja maankäytön suunnitteluun ja toteutukseen niin, että kaavoituksesta aiheutuisi mahdollisimman vähän haittaa luonnonympäristölle. On huomioitava, että tässäkin elinympäristössä luonnon monimuotoisuus köyhtyy ja lajien uhanalaistuminen lisääntyy. Yhden kaava-alueen osalta haitalliset vaikutukset luonnonympäristöön voivat tuntua vähäisiltä. Lukuisten kaavojen myötä haitalliset vaikutukset kymmen- sata- jopa tuhatkertaistuvat ja kiihdyttävät lajikatoa pienten vesistöjen elinympäristössä. Tässä kaavaehdotuksessa on huomioitu näitä periaatteita jossain määrin Pieni-Saarvan rakennuspaikkojen poiston myötä.

LUONTOSELVITYS ja VAIKUTUSTEN ARVIOINTI

Kaavan tulee perustua luontoselvitykseen jossa huomioidaan uusin uhanalaistarkastelu.  Uusin uhanalaistarkastelu antaa kaavoitukselle ajankohtaista tietoa myös uhanalaisuuden syistä. Esimerkiksi linnuston huomioiminen kaavassa ei tule perustua pelkästään havaittuihin lintulajeihin. Kaavoitusta varten tehdyt linnustoselvitykset ovat vain yhden pesintäkauden tilan arviointia, usein vain yhteen maastokäyntiin perustuvia. Selvityksessä on huomioitava myös luonnonympäristön sopivuus uhanalaisille tai uhanalaistuville (silmälläpidettävät) lintulajeille. Pelkästään havaittuihin lintulajeihin perustuen kaavan vaikutusten arviointi jää hyvin puutteelliseksi. Muutokset linnuille sopivissa elinympäristöissä ovat merkittävin uhanalaistumisen syy.

KONTIOLAMPI

Kohteesta luodaan virheellinen käsitys, että sillä ei ole merkitystä juuri millekään lintulajille. Johtopäätös ja arvio perustuvat pelkästään 6 vuotta vanhaan yhteen maastokäyntiin. Tuolloin todettiin neljästätoista lajista, että ne ”pesinevät lammen piirissä”. Lammen pohjoisosan yllä lentävästä kaakkuriparista tehtiin johtopäätös, että laji ei pesi kohteella. Johtopäätös siirtyi kaavasisältöön käsityksenä, että alue ei ole kaakkurille sopivaa pesimäympäristöä. Todellisuudessa kohteen matalat luhtarannat ovat erittäin sopivia kaakkurin pesintään. Elinympäristötarkastelun pohjalta kohde on rakentamattomana hyvin sopiva monelle lintulajille, esimerkiksi metsähanhelle.

Ehdotamme, että rakentamattomalle Kontiolammelle ei sijoitettaisi rakennuspaikkoja. Kohteen merkitys luonnolle korostuu, kun monet seudun pienvesille laaditut kaavat toteutuvat.

Lieksassa 24.5.2019
Lieksan Luonnonystävät ry
Suomen luonnonsuojeluliiton Pohjois-Karjalan piiri ry