Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Pohjois-Karjalan piiri

Pohjois-Karjala
Navigaatio päälle/pois

Kuopion energia oy:n turpeennosto ja turpeenpoltto ristiriidassa Kuopion kaupungin ja Suomen il­mas­to­ta­voit­tei­den kanssa

Kuopion Energia Oy:n ympäristölupa-ja toiminnanaloittamislupa turvetuotannon aloittamiseksi Juuan Ruostesuolla hylättävä

Kuopion Energia Oy hakee ympäristönsuojelulain mukaista ympäristölupaa ja toiminnanaloittamislupaa turvetuotantoon Pohjois-Karjalan Juuassa sijaitsevalle Ruostesuolle. Vaikutusalueen luonnonsuojelujärjestöt ovat jättäneet yhteisen muistutuksen lupahakemuksesta. Allekirjoittajina muistutuksessa ovat Suomen luonnonsuojeluliiton Pohjois-Karjalan piiri, Pohjois-Savon luonnonsuojelupiiri, Joensuun seudun luonnonystävät, Kuopion Luonnon Ystäväin Yhdistys ja Koillis-Savon luonnonystävät.

Yhdistykset osoittavat muistutuksessaan, ettei ympäristölupahakemuksen mukainen turvetuotanto täytä luvan myöntämisen ehtoja, joten lupahakemus on hylättävä. Lisäksi yhdistykset vaativat seuraavia toimenpiteitä:

  • Hankealueella ja sen lähialueella olevien luonnontilaisten pienvesiluontotyyppien (Ruostelampi ja Ritopuro) luonnontilan vaarantamiseen on haettava vesilain mukaista poikkeuslupaa.
  • Turpeenotto alueella yhdessä muiden hankkeiden kanssa voi vaikuttaa heikentävästi alueen Natura-alueiden suojeltaviin luontotyyppeihin ja eliölajeihin, joten hankkeelle tulee tehdä Natura­ vaikutusten arviointi.
  • Ruostesuon turpeenoton ja sen vaikutusalueen turpeennostoalueiden yhteisvaikutukset vastaanottavissa vesistöissä ovat niin merkittävät, että Ruostesuon turvetuotanto olisi tullut käsitellä YVA-lain mukaisessa käsittelyssä.
  • Yhdistykset edellyttävät, että muistutuksessa vaadittavia lisäselvityksiä varten järjestetään maastotarkastukset ja niihin kutsuttava mukaan myös yhdistysten edustajat.

Perustelut yhdistysten vaatimuksiin löytyvät muistutuksesta:
https://staging.sll.fi/pohjois-karjala/2020/03/26/lausunto-kuopion-energian-ruostesuon­turpeentuotantoalueen-ymparistolupahakemuksesta/

Kasvihuonekaasupäästöt otettava osaksi ympäristölupaa

Ilmastonmuutoksella on vain vähän merkitystä ympäristönsuojelulain mukaisessa turvetuotannon lupaharkinnassa, vaikka lain tarkoituksena on myös torjua ilmastonmuutosta (YSL 1:2 §). Turpeennoston sekä turpeenpolton ilmastovaikutuksia ei voida sivuuttaa ympäristöluvassa enää tänä päivänä. Turpeenpolton loppuminen on myös tämänhetkisen hallitusohjelman tavoitteena. Yhdistysten mielestä tavoiteaikataulun tulisi kuitenkin olla kireämpi ja ilmastotavoitteiden tulisi ohjata jo nyt käsiteltäviä ympäristölupia, koska nyt luvan saavien turvetuotantoalueiden käyttöikä tulisi olemaan reilusti yli tavoitevuoden 2030. Tyypillisesti turvetuotantoalueen elinkaari on noin 30-35 vuotta. Avaamattomien, jo luvan saaneiden turvetuotantoalueiden ottaminen käyttöön on myös tässä valossa vastuutonta.

Turpeenpoltto muodostaa tällä hetkellä noin 20 % maamme energiasektorin hiilidioksidipäästöistä. Lisäksi turpeennostoalueilta ja turpeen säilytyksestä vapautuu ilmaan suoraan kasvihuonekaasupäästöjä. Turpeen osuus energiankulutuksesta on kuitenkin vain 6 %.

Ruostesuon turpeennostohankkeen ilmastonpäästöjen vaikutuksia pystytään arvioimaan nykyisen ympäristönsuojelulain tulkinnan mukaisesti vain välillisesti uhanalaisten riekon, taimenen ja harjuksen osalta, joiden yhtenä uhanalaisuuden syynä ja uhkatekijänä on ilmastonmuutos. Suoria ilmastovaikutuksia ympäristöluvan myöntämisen perusteissa ei tarvitse tuoda esille.

Kuopion kaupungin vastuu arvokkaan Ruostesuon turvetuotantoon avaamisesta ja kaupungin ilmastopäästöjen kasvusta

Kuopion Energia -konserni on kokonaisuudessaan Kuopion kaupungin omistuksessa. Kuopion kaupunki on laatimassa uutta ilmasto-ohjelmaa vuodesta 2020 eteenpäin. Tällä hetkellä kaupungin nettisivuilla ei lainkaan mainita, että samaan aikaan esitettyjen kasvihuonepäästöjen vähentämisen ja ilmoitetun ilmastomuutoksen hidastamiseen tähtäävän pitkäaikaisen toiminnan kanssa kaupungin omistama energiayhtiö on vielä avannut, tulee avaamaan sekä nyt vielä hakee uusia turpeenottoalueita turpeen polttoon Haapaniemen voimalaitoksella. Kuopion kaupungin ilmasto-ja ympäristövaikutuksissa eivät myöskään näy Juuan turvekenttien kasvihuonekaasupäästöt tai haitalliset vaikutukset esimerkiksi kalataloudellisesti arvokkaalle Vaikkojoelle ja tai Vaikon alueen metsähanhille.

-Yhdistyksen esittävät, että aluehallintovirasto pyytää Kuopion Energian omistajalta Kuopion kaupungilta lausunnon siitä, vastaako turpeenotto ja -poltto kaupungin ilmasto-ja ympäristötavoitteita.

Metsähallitus vuokraa uusia soita turvetuotantoon vastoin ilmastotavoitteita

Kuopion Energia on vuokrannut Juuassa sijaitsevat, käytössä olevat ja ympäristöluvan saaneet turpeenottoalueet Metsähallitukselta. Ilmastopoliittiset tavoitteet eivät ole vaikuttaneet mitenkään Metsähallituksen soiden vuokraamiseen turvetuotantoon eikä vuokraustoiminnassa ole otettu huomioon vaikutuksia Metsähallituksen arvokkaisiin luontokohteisiin, vaikka niitä on lähes kaikilla vuokratuilla alueilla.

-Yhdistykset esittävät, että aluehallintovirasto pyytää Metsähallitukselta lausunnon siitä vastaako Ruostesuon vuokraus turvetuotantoon Metsähallituksen ilmasto-ja ympäristöpoliittisia tavoitteita.

Suomen luonnonsuojeluliiton Pohjois-Karjalan piiri
Pohjois-Savon luonnonsuojelupiiri
Joensuun seudun luonnonystävät
Kuopion Luonnon Ystäväin Yhdistys
Koillis-Savon luonnonystävät