Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Pohjois-Karjalan piiri

Pohjois-Karjala
Navigaatio päälle/pois

Tiedote val­ko­pos­ki­han­hien ampumisesta poikkeusluvilla

Merikotkan säikyttämiä valkoposkihanhia. Kuva: Kari Antikainen

Pohjois-Karjalan ELY-keskus hakee poikkeuslupaa valkoposkihanhien ampumiselle. POKELY:n lupahakemus kohdentuu samalle alueelle ja samalle syksylle kuin Varsinais-Suomen ELY-keskuksen antama lupa kahdelletoista tohmajärveläiselle viljelijälle.

Suomen luonnonsuojeluliiton Pohjois-Karjalan piiri katsoo, että POKELY:n lupahakemus on tarpeellinen ja toivottu toimenpide. Valkoposkihanhien ampuminen olisi tämän luvan myötä osa laajempaa tutkimushanketta ja kaikki ampuminen tapahtuisi viranomaisvastuulla. Näin menetellen ampumisista saadaan paras mahdollinen tutkimushyöty.

Varsinais-Suomen ELY-keskuksen antama poikkeuslupa viljelijöille on tässä tilanteessa perusteeton. Maanviljelijöille annettu lupa sisältää myös sellaisia lupaehtoja luvanhaltijoille, joiden toteuttaminen kuuluisi viranomaissektorin vastuulle.

Luonnonsuojelulailla toimeenpannun Euroopan parlamentin ja neuvoston lintudirektiivin (2009/147/EY) 1 artiklan nojalla valkoposkihanhi on suojeltu laji. Samaisen direktiivin 9 artiklassa annetaan jäsenvaltiolle mahdollisuus poiketa lajin suojelusta viljelmille koituvan vakavan vahingon estämiseksi, jollei muuta tyydyttävää ratkaisua ole. Luonnonsuojelulain 49.4 §:n mukaan ELY-keskus voi yksittäistapauksessa myöntää luvan poiketa esimerkiksi valkoposkihanhen rauhoitussäännöksistä lintudirektiivin 9 artiklassa mainituilla perusteilla.

Suomen luonnonsuojeluliiton Pohjois-Karjalan piiri toivoo, että maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä selventäisi kaikille mitä tällä hetkellä ja tässä tilanteessa EU-lainsäädäntö määrää, ministerinkin esittämään vaatimukseen aloittaa suojametsästys eli kiintiömetsästys.

Joensuussa 3.6.2020
Suomen luonnonsuojeluliiton Pohjois-Karjalan piiri ry