Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Pohjois-Karjalan piiri

Pohjois-Karjala
Navigaatio päälle/pois

Lausunto Kolin matkailualueen py­sä­köin­ti­rat­kai­suis­ta

Suomen luonnonsuojeluliiton Pohjois-Karjalan piiri kiittää mahdollisuudesta esittää huomionsa Kolin pysäköintiratkaisuvaihtoehdoista. Piiri olisi mielellään esittänyt näkemyksensä yhtenä sidosryhmänä, mutta kutsua ei esitetty. Piiri kummeksuu yleissuunnitelman aikataulua, jossa esitetään, että yleissuunnitelmaluonnos on hyväksyttynä 30.11.2020, jolloin kommentointiaika päättyy. Toivottavasti kommentit huomioidaan, kun niitä on erikseen pyydetty.

Piiri pitää hyvänä toimeksiannon linjausta, ettei kansallispuiston sisäpuolelle tavoitella lisärakentamista. Piiri muistuttaa, että kaikista Kolin Natura-alueelle sekä sen vaikutusalueelle sijoittuvista hankkeista tulee tehdä Natura-arviointi. Lähtökohta, ettei Metsähallitus voi tarjota ratkaisua kaikkiin Kolin alueen parkkiongelmiin on myös huomioitava. Metsähallituksen ei tule suosia yhden matkailutoimijan tarpeita muiden toimijoiden ja kyläläisten kustannuksella. Piirin näkemyksen mukaan kansallispuistossa tulisi jatkossa sallia vain esteettömyyden kannalta välttämätön pysäköinti ja turha autoliikenne kansallispuistoalueelle tulisi lopettaa. Piiri kannattaa toteutettavia yhteiskuljetuksia kylältä puistoon.

On hyvä, että Kolin alueella vierailu nähdään suunnitelmassa kokonaisvaltaisena kokemuksena, johon liittyy käveleminen alueella, joka ei ole ongelma valtaosalle kävijöistä. Jo Kolille lähestyminen on osa Koli-elämystä eikä siihen sovi massiivinen kauas näkyvä rakentaminen vaaran rinteille. Ohjeistus Kolin alueella ja verkossa on ollut pitkään puutteellista ja tähän voidaan helposti vaikuttaa ilman mittavia investointeja. Suunnitelmaselosteessa todetaan, että kansallispuisto olisi syynä liikenteen ja pysäköinnin pullonkaulaan. Kansallispuiston suosioon lienee vaikuttanut suojelustatusta enemmän alueen kulttuurihistoria sekä myös se, että Kolin aluetta on markkinoitu hyvin voimakkaasti jo pitkään maakunnan kärkikohteena.

Piiri esittää suunnitelmasta seuraavat yksityiskohtaiset huomiot

  • Piiri kannattaa Kolin kylälle sijoittuvaa alue 3:a sopivaksi pysäköintiin ja esittää sitä ensisijaiseksi ratkaisuksi parkkiongelmaan yhdistettynä yhteiskuljetuksiin ja toimiviin opastuksiin kävelyreiteistä. Tukiparkkiin suunniteltu 210 henkilöautoparkki täyttää jo toimeksiannon tavoitteen. Kolin kylän parkkialueet eivät myöskään vaadi Natura-arviointia
  • Piiri on lausunut yhdessä Lieksan luonnonystävien kanssa Lieksan kaupungille Ylä-Kolintie 25:n osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta 21.5.2020. Ylä-Kolintie 25:n suunnitelmista sekä siihen liittyvistä kevyen liikenteen suunnitelmista tulisi esittää tarkat havainnekuvat ja teettää maisema- ja ympäristövaikutukset arvioinnit hyvissä ajoin sen selvittämiseksi, onko kyseinen hanke ylipäätään mahdollinen. Tontin sijainti ja maastonmuodot tulisivat vaatimaan maansiirtotöitä, joilla on vaikutusta myös välittömässä läheisyydessä olevaan Naturaalueeseen. Merkittävään rooliin nousevat myös tieliikenteen turvallisuuskysymykset, talviolosuhteetkin huomioiden. Kyseinen tontti kokonaisuudessaan on varsin jyrkässä Kolivaaran rinteessä. Tontin kaltevuus on 17–18 %, ja Ylä-Kolintien pituuskaltevuus on runsaan kilometrin matkalla Jeron risteyksestä P2-P3-parkkialueille tasaisesti noin 8 %. Jyrkkä nousu jatkuu myös kohdassa, jossa tie sivuaa parkkialueeksi kaavailtua kiinteistöä. Kaltevuus sinänsä on yhdystie-tasoiselle tielle hyväksyttävää, mutta liittymien osalta tasoliittymän maksimaalinen ohjearvo (3 %) tulisi reippaasti ylittämään Väyläviraston (ent. Liikennevirasto) tiesuunnittelun tekniset ohjearvot (julkaisu Tiesunnittelun tekniset mitoitusperusteet – Liikenneviraston tutkimuksia ja selvityksiä 50/2012 (pdf)).
    • Suunnitelman lähtökohtana on kaksinkertaistaa alueen pysäköintipaikat, piiri huomauttaa, että kaksinkertaistaminen on mahdollista myös ilman Ylä-Kolintie 25:n massiivista paikoitusaluetta (arviolta 200 henkilöautopaikkaa). Uusien parkkipaikkojen painopiste tulee olla Kolin kylällä.
  • P1-, P2- ja P3- parkkialueiden muutostyöt tasoitus- ja maansiirtotöineen kansallispuiston alueella eivät ole piirin näkemyksen mukaan tarpeellisia. Puomiratkaisu on hyvä estämään turha liikenne yläpihalle. Parkkimaksujärjestelmä on hyvä keino hillitä turhaa parkkeerausta huipuille ja pysäköintiä koskevan tiedotuksen tulee olla riittävää.
  • Kolin kylä sekä alue 1 ja alue 2 ovat myös Lieksan kaupungin omistuksessa. Suunnitelmasta ei selviä alueen 1 minigolfradan käyttöastetta. Alue 2:n kohdalla ratkaisun heikkoudeksi esitetty tontin maastonmuoto pitäisi myös tuoda esille Yläkolintie 25 paikoitusvaihtoehdossa.
  • Kolin urheilukenttä, jota käytettiin kokeiluluontoisesti kesän 2020 matkailua tukevana lisäparkkina, on selvityksenarvoinen vielä nopeamman retkeilymahdollisuuden päässä puiston ydinalueista. Parkkialueen käytössä ilmenneet ongelmat johtuvat huonosta suunnittelusta eivätkä voi olla perusteena jättää kyseistä vaihtoehtoa tarkastelun ulkopuolelle.
  • Sataman, sataman tukiparkki 1:n ja 2:n sekä rinneparkin lisäparkit ja uudelleenjärjestelyt toisivat suunnitelman mukaisesti yli 300 parkkipaikkaa lisää, eli Kolin kansallispuiston ydinalueen ympärillä olisi tällöin jo vähintään nelinkertainen määrä paikoitustilaa nykytilanteeseen nähden. Sataman tukiparkit eivät jo rakennetulle alueelle sijoittuessaan aiheuttaisi merkittäviä ympäristöhaittoja. Näiden alueiden lisäksi ovat vielä kansallispuiston sisällä, kansallispuiston imagolle tärkeät pienet reittipysäköintialueet, jotka ohjaavat puiston saavutettavuutta ilman kaikkien siirtymistä autoilla ensin huipulle.

Joensuussa 27.11.2020
Suomen luonnonsuojeluliiton Pohjois-Karjalan piiri ry