Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Pohjois-Karjalan piiri

Pohjois-Karjala
Navigaatio päälle/pois

Esitys en­nal­lis­tet­ta­vien suoalueiden varraamiseksi maakuntakaavaan

Luonnonsuojelupiiri esittää Pohjois-Karjalan maakuntahallitukselle ennallistettavien suoalueiden varraamista Pohjois-Karjalan maakuntakaava 2040, 1.  vaihemaakuntakaavaan.

Suomen luonnonsuojeluliiton Pohjois-Karjalan piiri teki oikeudenmukaisen siirtymän rahaston (JTF) Pohjois-Karjalan aluetyöryhmälle 19.1.2021 liitteen 1 mukaisen esityksen turvetuotannon nopean vähenemisen myötä poistuvien työpaikkojen korvaamisesta. Työkohteiksi esitetään ilmastomuutoksen torjuntaan, vesiensuojeluun ja luonnon monimuotoisuuden edistämiseen tähtääviä ojitettujen soiden ennallistamistöitä, kosteikkojen perustamistöitä sekä entisten turvekenttien, lintuvesien ja valuma-alueiden kunnostustöitä.

Esitys perustuu hallitusohjelman, ympäristöministeriön HELMI-elinympäristöohjelman ja sen valmistelussa olevan jatkohankkeen sekä maa- ja metsätalousministeriön SOTKA-hankkeen tavoitteisiin liittyen ilmastonmuutoksen torjuntaan, luonnon monimuotoisuuden edistämiseen ja vesiensuojeluun. Niiden mukaiset työt ovat keskeisenä lähtökohtana Suomen maaraportin 2020 liitteen D Oikeudenmukaisen siirtymän rahastoa (2021–2027) koskevissa investointiohjeissa Suomelle(https://op.europa.eu/en/publicationdetail/-/publication/ade6a29b-5945-11ea-8b81-01aa75ed71a1/language-fi).

Esityksessä tuodaan esille myös, että yllä kuvattuja kunnostustöitä on Pohjois-Karjalassa toteutettu jo melko laajasti ja onnistuneesti. Töissä käytetty konekalusto ja pääosin myös työt vastaavat turveyrittäjien töitä, joten esitetyillä koulutus- ja konekaluston kehitystyöllä siirtyminen erilaisiin kunnostustöihin olisi mahdollista toteuttaa hallitusti, laaja-alaisesti ja vieläpä nopealla aikataululla. Esityksen mukaan kunnostustyöt ja niiden myönteiset ilmastovaikutukset tulee olla tärkeänä osana valmisteltaessa maakunnan ilmasto- ja energiaohjelman toteuttamissuunnitelmaa. Lisäksi vuodelle 2040 ulottuvan maakuntakaavan maakäytön (turve ja arvokkaat suot) jatkosuunnittelussa ojitettuja soita ja lopetettuja turvekenttiä esitetään ohjattavaksi kaavan ennallistamisvarauksiksi.

Maakuntaliitosta on vastattu piirille, että koska maakuntakaavan OAS on hyväksytty maakuntahallituksessa viime syksynä, ei soiden ennallistamista tulla esittämään omana merkintänään maakuntakaavassa, eikä ennallistaminen myöskään tarvitse toteutuakseen maakuntakaavamerkintää. Asia tullaan käsittelemään osana kaavan ilmastovaikutusten arviointia.

Turpeen käytön väheneminen on tapahtunut odotettua nopeammin, eikä sen tuomia haasteita turveyrittäjien ja muiden alan työtekijöiden tai kaavan maankäytön kannalta ole piirin käsityksen mukaan pystytty arvioimaan riittävästi. Soiden ennallistamista voidaan kaavanvalmistelijoiden mukaisesti tehdä nykyisellä tavalla ilman kaavavarauksia, mutta laaja-alaisempien turvetöitä korvaavien ennallistamistöiden suunnittelu ja toteuttaminen parantuisi oleellisesti, mikäli aluevarauksia olisi mukana maankäyttöä ohjaavassa kaavoituksessa. Maakuntakaavoitus ohjaa myös alempaa kaavoitusta, mikä edistäisi ilmastonmuutoksen torjuntaa tukevien töiden aluevarauksien esittämistä myös kaikessa kaavoituksessa.

Maakuntakaavoituksen mukainen ohjaus helpottaisi työkohteiden hankintaa, kunnostustöitä tekevien yrittäjien, ennallistamisyrityksen, kunnostustöiden suunnittelijoiden töiden suunnittelua ja toteutusta sekä myös maanomistajien harkintaa hyväksyä omistamiaan ojitettuja, metsätalouden käyttöön soveltumattomia soitaan ennallistamiskäyttöön.

Suomen luonnonsuojeluliiton Pohjois-Karjalan piiri vetoaa maakuntahallitukseen, että esityksen mukaiset hallituksen ja eri ministeriöiden ilmastonmuutoksen torjunnan tavoitteita tukevia, kunnostustöihin soveltuvia alueita voidaan maakuntakaavan jatkovalmistelussa varata myös kaavakohteiksi.

 

Joensuussa 22.1.2021
Suomen luonnonsuojeluliiton Pohjois-Karjalan piiri

LIITE 1 Suomen luonnonsuojeluliiton Pohjois-Karjalan piirin esitys turveyrittäjille sopivista korvaavista työpaikoista