Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Pohjois-Pohjanmaan piiri

Pohjois-Pohjanmaa
Navigaatio päälle/pois

Mielipide Pyhännän Pahanevan tur­ve­tuo­tan­to­hank­keen ym­pä­ris­tö­lu­pa­ha­ke­muk­sen täy­den­tä­mi­ses­tä

Pohjois-Pohjanmaan luonnonsuojelupiiri ry
pohjois-pohjanmaa(at)sll.fi

7.4.2009

Pohjois-Suomen ympäristölupavirasto
kirjaamo.psy(at)ymparisto.fi

Viite: Lausuntopyyntö 17.3.2009

Dnro: Psy-2008-y-19

Hakija: Vapo Oy

Asia: Pahanevan turvetuotantoalueen ympäristölupa ja toiminnan aloittamislupa, Pyhäntä

Hakemuksen täydentäminen toistamiseen

Hakija on supistanut suunniteltua turpeennostoalaa välttääkseen hankkeensa kielteiset vaikutukset pohjavesialueelle. Muokatussa suunnitelmassa vain pintavalutuskenttä sijaitsee vielä pohjavesialueella. Nostokenttää kiertävä eristysoja on vedetty muutamia kymmeniä metrejä poispäin pohjavesialueen rajasta.

Luonnonsuojelupiirin mielestä suunnitelman muutokset ovat niin vähäisiä, että Pahanevan kuivatus turpeenkaivuuta varten on edelleen riski pohjaveden laadulle ja määrälle. Kuten luonnonsuojelupiiri on aiemmissa mielipiteissään huomauttanut voimakas pohjaveden pintaa laskeva ojitus pohjavesialueen välittömässä läheisyydessä saattaa arvaamattomasti vaikuttaa pohjaveden virtauksiin ja purkautumiseen pintaan. Vapo ei täydennyksessään ota asiaan kantaa, mistä on pääteltävissä, että yhtiö ei pysty vaikutuksia ennakolta luotettavasti arvioimaan.

Ympäristönsuojelulain tavoitteena on muun muassa ehkäistä ympäristön pilaantumista ja tehostaa ympäristöä pilaavan toiminnan vaikutusten arviointia ja huomioon ottamista kokonaisuutena. Lupa Pahanevan kuivatukseen ja turpeennostoon olisi vastoin ympäristönsuojelulain ennaltaehkäisyn ja varovaisuus- ja huolellisuusperiaatteita. Toiminnan harjoittaja ei ole esittänyt sellaista suunnitelmaa, jonka voisi päätellä poistavan riittävän luotettavasti pohjaveden pilaantumisen vaaran. Vedenhankintaan soveltuvan pohjavesiesiintymän hyväksikäyttämismahdollisuuksien huonontuminen on vesilailla kielletty (VL 1 luku 15 ja 18 §§). Jos Pahanevan kuivatus ja sen turpeiden nosto saattavat vähentää pohjaveden käyttökelpoisuuta, lupa noin 30 hehtaarin luonnontilaisen suon kuivattamiseksi turpeenkaivuuta varten loukkaisi yleistä etua sekä vesilain että ympäristönsuojelulain vastaisesti.

Toisin kuin Vapo väittää vastineessaan (17.2.2009) ympäristöluvan myöntämiselle on myös kaavoituksellinen este. Suo sisältyy maakuntakaavassa Pyhännän arvokkaiden luontokohteiden aluevaraukseen. Suo on luonnontilainen, sijaitsee arvokkaan harjualueen vieressä ja alueella on virkistyskäyttöä ohjaavia rakennelmia. Suon tilalla on siten suuri merkitys kaavan luonnon monikäyttöaluetta koskevan suunnittelumääräyksen toteutumisessa.

Suon kuivatus olisi niinikään maankäyttö- ja rakennuslain alueidenkäyttötavoitteiden vastainen. Alueidenkäytössä on otettava huomioon pohja- ja pintavesien suojelutarve ja käyttötarpeet. Pohjavesien pilaantumis- ja muuttamisriskejä aiheuttavat laitokset ja toiminnot on sijoitettava riittävän etäälle niistä pohjavesialueista, jotka ovat vedenhankinnan kannalta tärkeitä ja soveltuvat vedenhankintaan. Pahanevalla ei voida sovittaa yhteen myöskään suojelu- ja tuotantotarpeita. Luonnontilaisen suon kuivatus turpeenottoon on yksiselitteisesti niin monimuotoisuuden kuin ilmastonsuojelun vastaista. Turpeenottoa koskevan erityistavoitteen pyrkimyksenä on ohjaamalla turpeenottoa jo ojitetuille tai muuten luonnontilaltaan merkittävästi muuttuneille soille ehkäistä ennakolta turpeen käytöstä monimuotoisuudelle, vesistöille ja ilmastolle sekä virkistyskäytölle aiheutuvia haittoja. Jotta tavoite toteutuisi, sen tulee vaikuttaa merkittävästi lupaharkinnassa.

Pahanevan kuivatukselle ei ole YSL 6 ja 42 §§:n mukaan luvan myöntämisen edellytyksiä. Sitä tosiasiaa eivät mitkään suunnitelman hienoviritykset voi muuttaa.

Mauri Huhtala
varapuheenjohtaja

Merja Ylönen
sihteeri