Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Pohjois-Pohjanmaan piiri

Pohjois-Pohjanmaa
Navigaatio päälle/pois

Vastinekirjelmä Vapo Oy:n valitukseen Saarisuon tur­ve­tuo­tan­toa­lu­een ym­pä­ris­tö­lu­pa­pää­tök­ses­tä

Pohjois-Pohjanmaan luonnonsuojelupiiri ry
pohjois-pohjanmaa(at)sll.fi

20.4.2009

Pohjois-Suomen ympäristölupavirasto
kirjaamo.psy(at)ymparisto.fi

Vaasan hallinto-oikeudelle

Viite: Dnro Psy-2006-y-194

Asia: Vastinekirjelmä Vapo Oy:n valitukseen Saarisuon turvetuotantoalueen ympäristölupapäätöksestä, Vaala, Utajärvi

Pohjois-Pohjanmaan luonnonsuojelupiiri ry vaatii Pohjois-Suomen ympäristölupaviraston hylkäävän päätöksen pitämistä voimassa. Luvan myöntämiselle ei ole oikeudellisia edellytyksiä.

Perustelut

Yhdistys viittaa aikaisemmin lausumaansa (mielipide 19.2.2007 lupahakemuksen johdosta, vastine Vapon vastauksiin 4.5.2007 sekä mielipide täydennyksestä 8.9.2008) ja toteaa, että hakijan valitus ympäristölupaviraston ratkaisusta ja uusi rajausesitys ei oleellisesti muuta hankkeen haitallisia ympäristövaikutuksia, eikä edellytä lupaviraston päätöksen muuttamista. Suunniteltu turpeennostoala pienenisi vain noin 4 prosenttia, joten sen vaikutus koko kentän vesistöpäästöihin olisi vähäinen.

Kuivatuksen vaikutusten vähentämiseksi Haapolampeen valittaja esittää uusia ehdotuksia. Leveämmän kaistan jättäminen turpeennostoalueen ja Haapolammen väliin voisi vähentää vaaraa lammen vesipinnan laskusta suotautumalla. Toisaalta märän turpeen painuminen metrejä syvien veto-ojien vaikutuksesta voi olla niin suurta, että Haapolammen vedet karkaavat ojiin pintaa pitkin. Valituksessa esimerkkitapaukseen viitaten esitetty arvio, että suon pinta voisi tehokkaan kuivatuksen vaikutuksesta laskea enintään 80 metrin päässä ojituksesta ei pidä paikkaansa todella märän ja paksun turvekerroksen ollessa kysymyksessä.

Karttaliitteessä taas on esitetty aivan virheellistä tietoa Haapolammen nykyisestä valuma-alueesta ja mahdollisten turvekuivatusten siinä aiheuttamista muutoksista. Valittaja arvelee, että suoralla sadannalla olisi merkittävä osuus Haapolammen vesitalouteen. Väite ei perustu ainakaan maastotietoon.

Haapolammen nykyinen valuma-alue on esitetty kartassa huomattavasti todellista pienempänä. Räikkäniemestä avosuolle päätyvä metsäoja (näkyy valittajan karttaliitteessä) tuo edelleen vesiä Saarisuolle laajalta ojitusalueelta sekä suon länsilaidan kivennäismailta. Itse asiassa suon länsi-lounaislaidan metsäojat ovat kasvamassa umpeen sen takia, että luontaisen vedon järjestäminen muualle ei ole onnistunut ojitusvaiheessa, vaan vedet valuvat pääosin suon länsiosista ojituksista huolimatta edelleen vähitellen Haapolampeen. Kesän 2007 maastokäynneillä (23.8.2007 ja katselmus 29.8.2007) todettiinkin erityispiirteenä suon säilyttäneen luontaisen vesitaloutensa hyvin. Liitteinä olevat kuvat osoittavat myös, että Saarisuon länsiosien metsäojien kuivatusteho on heikko.

Kun metsäojitukset todellisuudessa ovat pienentäneet Haapolammen luontaista valuma-aluetta vain vähän, Vapon suunnittelemat turvekuivatukset tulisivat kokonaisuudessaan sijoittumaan lammen valuma-alueelle ja metrejä syvät veto-ojat tulisivat ohjaamaan pääosan Haapolampeen nyt tulevasta vesimäärästä muualle. Dramaattisia muutoksia lammen vedenkorkeuksiin ei voida kompensoida eristysojien kääntämisellä, vaan seurauksena tulisi olemaan vesilain 15 §:n kieltämiä muutoksia Haapolammessa.

Turvepölyn vaikutukset Haapolampeen valittaja uskoo ehkäistyvän sillä, että turvesuon laitamille kasvaa mahdollisesti joskus pölyä sitova puusto. Mahdollisesti kasvaakin, mutta vasta sitten kun Saarisuon turpeet on jo aikoja sitten kärrätty poltettavaksi. Luonnonsuojelupiiri ei yhdy valittajan käsitykseen siitä, että Haapolammen vedenlaadun huononeminen ei olisi luvan epäämisperuste.

Hakija toistaa myös valituksessaan vaatimuksen siitä, että Kainuun 3. seutukaava on ratkaiseva suon maankäytön määrittelyssä ja esittää jopa, että kaavan toteutumista pitäisi edistää. Luonnonsuojelupiiri on samaa mieltä kuin Pohjois-Suomen lupavirasto siitä, että ajantasaisempi maakuntavaltuuston 7.5.2007 hyväksymä maakuntakaavaehdotus ei tue Saarisuon ottamista turvetuotantoon. Kaavan suunnittelumääräyksissä on otettu huomioon maankäyttö- ja rakennuslain turpeenottoa koskevat alueidenkäyttötavoitteet soveltaen niitä seudullisesti. Kaava on parhaillaan ympäristöministeriön vahvistettavana. Kaavatyön kuluessa alueidenkäyttötavoitteet on tarkistettu ja niiden sanoma sijainnin ohjauksen välttämättömyydestä turpeenoton haittojen lievittämiseksi on vain vahvistunut. Samansuuntaisesti vaikuttavat vesiensuojelun suntaviivat vuoteen 2015 sekä vesienhoitolain vaatimus vesistöjen pysyvästi hyvästä tilasta vuoteen 2015 mennessä. Keskeisiltä osiltaan luonnontilainen ja reunaojituksista huolimatta hyvin vesitaloutensa lähes häiriintymättömänä säilyttänyt Saarisuo ei ole alueidenkäyttötavoitteen tarkoittama ojitettu tai muuten luonnontilaltaan merkittävästi muuttunut suo, jollaiselle turpeenkaivuuta tulisi ohjata.

Mauri Huhtala
varapuheenjohtaja

Merja Ylönen
sihteeri

Liitteet: [ei tässä]

Kuva 1: Saarisuokatselmus.jpg 29.8.2007 (Mauri Huhtala)

Kuva 2: Saarisuokatselmus.oja.jpg 29.8.2007 (Mauri Huhtala)

Kuva nro 1 on otettu Räikkäniemestä Saarisuolle laskevan ojan päästä ja kuva nro 2 mainitusta ojasta luoteeseen suuntautuvan lähimmän ojan varresta.