Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Pohjois-Pohjanmaan piiri

Pohjois-Pohjanmaa
Navigaatio päälle/pois

Mielipide merialueen osayleiskaavan OA-suun­ni­tel­mas­ta

Pohjois-Pohjanmaan luonnonsuojelupiiri ry
pohjois-pohjanmaa(at)sll.fi

14.5.2009

Hailuodon kunta

Oulunsalon kunta

Hailuodon kunnanhallitukselle ja Oulunsalon yhdyskuntalautakunnalle!

Viite: Hailuodon ja Oulunsalon liikenneyhteyden ja tuulivoiman kehittäminen

Asia: Mielipide merialueen osayleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta

Osayleiskaavoitus liittyy Hailuodon liikenneyhteyden kehittämistä ja Oulunsalo-Hailuoto tuulipuistoa koskeviin hankkeisiin, joista on ympäristövaikutusten arviointi meneillään. Hankkeet ovat erilliset, mutta vuorovaikutteiset. Kaavoituksessa käytetään hyväksi tuulivoima- ja liikennehankkeiden ympäristövaikutusselvityksiä.

Arviointiohjelmat ovat paraikaa nähtävillä, joten hankkeiden lopulliset vaihtoehdot eivät ole vielä selvillä. Hankevastaava esittää liikenneyhteyttä koskevassa hankkeessa selvitettäviksi ja vertailtaviksi vaihtoehdoiksi lauttaliikenteen säilyttämistä nykyisentasoisena, lauttaliikenteen palvelutason kehittämistä ja kiinteää liikenneyhteyttä penkereineen ja siltoineen. Tuulivoimapuisto esitetään toteutettavaksi Oulunsalon Riutunkarin ja Hailuodon Huikun väliselle merialueelle kahden puolen liikenneväylää ja osittain sen yhteyteen riippuen liikenteen toteutustavasta.

Maakuntakaavan tuulivoimavaraukset

Maakuntakaavassa on tuulivoimaa koskevia merelle sijoittuvia aluevarauksia sekä rannikolla olevia kohdemerkintöjä en-tv. Merkinnät osoittavat maa- ja vesialueita, jotka soveltuvat usean myllyn muodostaman ryhmän keskitettyyn rakentamiseen. Kaavaselostuksen mukaan rannikolta on osoitettu kohdemerkinnällä neljä merialueen aluevarauksia suppeampaa aluetta, joista yksi sijaitsee Oulunsalon Riutunkarin kärjessä. Kaavaselostuksen mukaan rannikon kohdevaraukset mahdollistaisivat noin 100 MW:n tehon rakentamisen, kun taas merialueen tuulipuistojen kapasiteetiksi on arvioitu tuhansia megawatteja. Tekninen kehitys on kasvattanut yksittäisten myllyjen kokoa. Teholuvuin ilmaistu ero merialueen aluevarauksen ja rannikon kohdevarauksen välillä on kuitenkin olennaisen suuri.

Oulunsalo-Hailuoto -tuulipuistoa koskevan arviointiohjelman mukaan Riutunkarin ja Huikun välille liikenneyhteyden molemmin puolin on suunniteltu 66-75 voimalaa, jos kiinteä yhteys toteutuu ja 54-63, jos nykyistä liikennöintiä jatketaan. Myllyt sijoitettaisiin useampaan riviin Oulunsalon ja Hailuodon väliselle merialueelle.

Kaavoittajan on arvioitava, vastaako maakuntakaavan Riutunkarin puolella oleva kohdemerkintä hankesuunnitelman mukaista vaihtoehtoa vai onko hankkeessa kyse enemmänkin merialueelle sijoittuvasta tuulipuistoalueesta, jollaisen sopivuutta kyseiselle paikalle ei maakuntakaavoituksen yhteydessä ole selvitetty eikä sellaista ole kohdemerkinnällä tarkoitettu ottaen huomioon myös muut lähialueiden aluevaraukset, kuten kulttuuriympäristön tai maiseman vaalimisen kannalta valtakunnallisesti tärkeää aluetta koskeva aluevaraus tai Liminganlahden kansainvälisesti arvokkaan lintuvesialueen suojelumerkintä. Tällöin merialueen osayleiskaava olisi maakuntakaavan vastainen.

Tuulivoimaa koskevan merkinnän puuttuminen Oulun seudun yleiskaavasta 2020 viittaa myös siihen, että tuulivoimahanke suunnitellussa muodossa ei ole kaavoilla vahvistettujen maankäyttöä koskevien varausten mukainen.

Tuulivoiman rakentamista koskeva hanke on kaupallinen energiantuotantosuunnitelma. Kaavoittajan tulee arvioida hankkeesta riippumattomasti sen kaavallinen soveltuvuus.

Selvitettävät vaikutukset ja käytettävät menetelmät

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa on oikein havaittu, että osayleiskaava-alue on osa linnuston kannalta tärkeää osakokonaisuutta ja että suunnitelmilla voi olla merkittäviä haitallisia vaikutuksia linnuston olosuhteisiin. Suunnitelman mukaan kaavoituksessa ilmeisesti tukeudutaan kuitenkin täysin ympäristövaikutusten arviointimenettelyn tuottamaan aineistoon. Arviointisuunnitelmassa ei lupauksista huolimatta mainita mitään siitä, mitä tietoa ja miten kaavatyön avuksi hankitaan. Valitettavasti myöskään Oulunsalo-Hailuoto tuulipuistohanketta koskevassa arviointiohjelmassa ei kerrota, miten esimerkiksi vaikutuksia linnustoon selvitetään. Muuttoa ei suunnittelualueen kautta kuvata ja muuttoreitit todetaan selvitettävän ” mahdollisuuksien mukaan” (lajit, määrät ja lentokorkeudet). Pesimälinnuston osalta nykytilan kuvauksessa keskitytään jostain syystä suunnittelu- ja vaikutusalueesta sivussa olevan Akionlahden linnustoon.

Kaavoituksen ja hankekohtaisten ympäristövaikutusten arviointimenettelyjen aikataulut ovat aivan yhteneväiset. Hankekohtaiset arviointiselostukset valmistuvat ohjelmien mukaan vuodenvaihteen 2010 kahden puolen. Selvitykset laaditaan pääosin yhden maastokauden 2009 aikana. Osayleiskaavan luonnos ja muu valmisteluaineisto asetetaan suunnitelman mukaan nähtäville marras-joulukuussa 2009. Kaavaehdotus puolestaan valmistuu maaliskuussa 2010 ja on nähtävillä maalis-huhtikuussa 2010. Kaavoittaja ei siten varaudu edes siihen, että selvitykset osoittautuvat riittämättömiksi.

Esimerkiksi linnuston osalta käytännössä vain yhden kevät- ja syysmuuttokauden seuranta antaa liian suppean kuvan muuttoreitin merkityksestä. Monet lintulajit muuttavat säiden mukaan korkealla tai hyvinkin matalalla, rannikon läheisyydessä, kaukana merellä tai juuri Oulunsalon ja Hailuodon välistä. Osa lajeista lepäilee Siikajoen, Liminganlahden ja Hailuodon välisellä suojaisalla ja matalalla merialueella ja osa myös Haukiputaan edustalla. Lepäilypaikkojen välinen siirtyminen tulee myös ottaa huomioon. Valmista, systemaattisesti kerättyä ja tallennettua tietoa ei ole saatavilla.

Selvityksille korkea laatuvaatimus

Linnustovaikutukset ovat olennainen asia arvioitaessa hankkeen toteuttamiskelpoisuutta. WPD Finlandin Suurhiekan tuulipuistohankkeen ympäristövaikutusten arviointimenettelyn linnustoa koskeva selvitystaso on minimivaatimus. Samaten vastaavaa asiantuntevaa ja laadukasta selvittämistä vaativat vesistövaikutukset ja vaikutukset Liminganlahden tilaan eri vaihtoehtovariaatioissa. Aikataulu voi joustaa, koska kaavamuutoksella ei mitään todellista kiirettä ole.

Kaavan tulee perustua riittäviin selvityksiin. Kaavoittajan tulee olla selvitysten puutteista tietoinen ja valmistautua täydentämään arviota tai vaikuttamaan ympäristövaikutusten arviointimenettelyyn selvitysten asianmukaisuuden varmistamiseksi.

Kokonaisvaikutusten tarkastelu

Osallistumis- ja arviointiohjelmassa todetaan, että liikenneyhteyden ja tuulipuiston sekä muiden tuulivoimahankkeiden yhteisvaikutuksia tarkastellaan arviointimenettelyssä. Luonnonsuojelupiiri on samaa mieltä, että yhteisvaikutusten arviointi on erittäin tärkeää. Pelättävissä kuitenkin on, että se jää hankekohtaisissa arvioinneissa raapaisun tasolle ja koskee lähinnä hankkeiden rajapintoja. Se ei vastaa vaatimustasoa, joka pitää täyttää, jotta kaavoitus voi edetä.

Luonnonsuojelupiirin mielestä kaikkien vireillä ja tiedossa olevien tuulivoima- ja niihin liittyvien sähkönsiirtohankkeiden kokonaistarkastelu on tehtävä koko Perämeren osalta niin ja toteuttaa puistojen rakentaminen parhaiksi valikoituvilla alueilla. Haitattomimmiksi osoittautuville alueille tulisi voida rakentaa tuulipuistoja yhteistyöhankkeina nykyisen kaoottisen erillisten hankkeiden kilpajuoksun sijaan. Osa tarkastelussa olevista alueista sopii tuulivoimapuistojen sijoituspaikoiksi tiedossa olevien selvitysten ja valistuneiden arvelujen perusteella hyvin, mutta osa puolestaan selvästi huonosti. Yksi erityisen herkkä alue on Oulunsalon ja Hailuodon välinen merialue.

Tekeillä oleva merialueen osayleiskaavoitus on ennenaikainen ainakin tuulivoiman osalta. Liikenneyhteyden parantamisessakin on lauttavaihtoehdon kehittäminen varteenotettava, jolloin kaavamuutoksille ei ole samanlaista tarvetta kuin kiinteän yhteyden mallissa.

Merja Ylönen
aluepäällikkö