Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Pohjois-Pohjanmaan piiri

Pohjois-Pohjanmaa
Navigaatio päälle/pois

Vastaselitys Oulun kaupungille mo­ni­toi­mi­kes­kus­va­li­tuk­ses­ta

Pohjois-Pohjanmaan luonnonsuojelupiiri ry
pohjois-pohjanmaa(at)sll.fi

22.7.2009

Korkein hallinto-oikeus
korkein.hallinto-oikeus(at)oikeus.fi

Asia: Vastaselitys Dnro 1229/1/09 (pyynnön päiväys 7.7.2009)

Yhdistys toteaa vastineenaan Oulun kaupungin selityksen johdosta seuraavaa:

Oulun kaupunki väittää selityksessään, että ympäristöarvojen säilymisen turvaaminen on otettu kaavamääräyksissä huomioon. Kaavamääräyksissä ei kuitenkaan anneta mitään määräyksiä luontoarvojen säilymisen ja vesistövaikutusten kannalta oleellisen vesitalouden säilymiseksi nykytilassaan. Merkinnät, joihin kaupunki selityksessään luontoarvojen turvaamiseksi viittaa, eivät sisällä mitään vesitaloutta koskevaa ohjetta.

– LL lentoliikenteen alue

Jos kaava vahvistetaan esitetyssä muodossa, kaavammerkintä LL lentoliikenteen alue toteutetaan oletettavasti rakennusteknisesti siten kuin se on järkevää, mahdollista ja edullista ottaen huomioon sen käytön ja ylläpidon sekä lentoliikenteelle asetetut turvallisuusvaatimukset. Kaavamääräyksellä velvoitetaan ainoastaan välttämään pohjavesien pilaantumista. Kaavavarauksen mukainen toteutus tapahtuu varauksessa osoitetun tarkoituksen ehdoilla, joka tarkoittaa maanmuokkausta ja kuivatusjärjestelyjä toimintojen sovittamiseksi märkään maastoon.

– MU maa- ja metsätalousvaltainen alue, jolla on erityistä ulkoilun ohjaamistarvetta

Kaavamerkintä ei jälleen ota mitään kantaa vesitalouden säilymiseksi alueella. Merkintä muistuttaa ainoastaan ulkoilun ohjaamisesta, jota varten on kaavaan merkitty ulkopilureitti. Sen toteuttamiskelpoisuus on kuitenkin kyseenalainen ja toteuttamistapa tuntematon.

– Alue, jolla on säilytettäviä ympäristöarvoja

Rasterointi osalla MU-alueesta osoittaa kaavamääräyksen mukaan aluetta, jolla on metsälain 10 §:n mukainen erityisen arvokas elinympäristö. MRL 43.2 §:n nojalla alueella ei saa suorittaa sellaisia metsätaloustoimia, joilla vaarannetaan kohteen suojeluarvojen säilyminen. Alueella on voimassa myös MRL:n 128 §:n mukainen toimenpiderajoitus.

Kuten erinäisistä asiakirjoista käy ilmi Kauvonsuo ja Mäkisuo ovat luonnontilaisia tai lähes luonnontilaisia avosoita, joilla kasvaa valtakunnallisesti ja alueellisesti uhanalaisia lajeja, joiden suojelua säätelee luonnonsuojelulaki. Lajien säilyminen alueella on riippuvainen kasvupaikkojen vesitalouden tilasta. Kaavaselostuksessa olevasta kartasta 3 käy ilmi, että alueella on myös metsälain errityisen tärkeä elinympäristö. Sen sijaan vesilain mukaisesta luonnontilaisen pienveden turvasta ei mainita mitään.

Kaavaselostuksen kartassa 2 on suunnittelualueen kasvipeite kuvattu metsätaloudellisena luokitteluna. Alue on toki talousmetsäaluetta, mutta sen muuttuessa monitoimikeskukseksi alueen luontoarvojen turvaamista ei voida tehdä metsätalouden keinoin eikä metsälain nojalla kuten ei alueen muokkaamistakaan. Toimenpiderajoitus puunkaatamiselle on epäolennainen ja myöhässäkin sikäli, että alueella on tehty hakkuita maankäytönmuutosta ennakoiden. Lupa maanrakennustöille tarvitaan, mutta kaavamääräys ei sitä mitenkään ohjeista. Mäkisuon pohjoisosaan on lisäksi merkitty tielinja, jonka rakentaminen edellyttää jälleen kuivatusta ja maanmuokkausta.

Luonnonsuojelupiirin näkemyksen mukaan kaupungin vastine vain vahvistaa sitä käsitystä, että kansainväliseksi moottoriurheilun kilpailu- ja harrastusalueeksi yhä uusine toimintoineen kasvanut suunnitelma ei vastaa maakuntakaavan varauksen sisältöä eikä sen toteuttamisen ympäristövaiktuksia ole oikein ymmärretty ja otettu huomioon. Selitys ei anna miltään osin syytä tarkistaa yhdistyksen kantaa.

Pohjois-Pohjanmaan luonnonsuojelupiiri ry

Mauri Huhtala
varapuheenjohtaja

Merja Ylönen
sihteeri