Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Pohjois-Pohjanmaan piiri

Pohjois-Pohjanmaa
Navigaatio päälle/pois

Mielipide moot­to­riur­hei­lu­kes­kuk­sen ym­pä­ris­tö­lu­pa­ha­ke­muk­ses­ta

Pohjois-Pohjanmaan luonnonsuojelupiiri ry
pohjois-pohjanmaa(at)sll.fi

23.10.2009

Oulun seudun ympäristötoimi liikelaitos
ymparisto(at)ouka.fi

Viite: YMPVI 762/2009

Asia: Mielipide moottoriurheilukeskuksen ympäristölupahakemuksesta

Vaatimus

Pohjois-Pohjanmaan luonnonsuojelupiiri ry vaatii lupahakemuksen hylkäämistä. Hakemus ei täytä ympäristönsuojelulain 5 §:n ja ympäristönsuojeluasetuksen 9, 10, 11 ja 12 vaatimuksia ja on 41 ja 42 §§:n vastainen. Lisäksi on otettava huomioon toimivaltaisuuden siirtotarve lupaharkinnassa asian laajuuden ja merkittävyyden takia.

Perustelut

1. Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen jääviys

Oulun seudun ympäristötoimi liikelaitos on kyseisessä asiassa väärä lupaviranomainen. Lupahakemuksen tulisi käsitellä valtion ympäristölupaviranomainen.

Ympäristölupaviranomaisena kunnassa toimii kunnan ympäristönsuojeluviranomainen, joka tässä tapauksessa on Oulun seudun ympäristötoimi liikelaitos. Ympäristönsuojelulain asetuksen mukaan ulkona sijaitseva moottoriurheilurata kuuluu kunnan ympäristönsuojeluviranomaisessa käsiteltäviin lupa-asioihin. Hakija OuluZone kiinteistöyhtiö on kuitenkin Oulun kaupungin 50-prosenttisesti omistama osakkuusyhteisö. Lupahakemuksen on allekirjoittanut Oulun kaupungin lakimies Jorma Pietilä. Jotta kaupunki ei olisi yleisen edun puhevaltaa käyttävänä (YSL 21 §) lupaviranomaisena omassa asiassaan, lupaharkinta tulee siirtää valtion lupaviranomaiselle, tässä tapauksessa joko Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskukselle tai Pohjois-Suomen ympäristölupavirastolle.

Ympäristönsuojelulain 5 luvun 31 §:n mukaan toimivaltainen lupaviranomainen on ympäristölupavirasto, jos 1) toiminnalla saattaa olla merkittäviä ympäristövaikutuksia tai asian ratkaiseminen ympäristölupavirastossa on muuten perusteltua toiminnan laatu tai luonne huomioon ottaen; 2) toiminta edellyttää ympäristöluvan lisäksi lupaa vesilain 2-9 luvun nojalla tai vesilaissa säädetyn muun kuin purkujohtoa koskevan tai 10 luvussa tarkoitetun käyttöoikeuden perustamista ja lupahakemukset on 39 §:n mukaan käsiteltävä yhteiskäsittelyssä; tai 3) alueellinen ympäristökeskus on luvan hakija taikka edistänyt merkittävästi hankkeen toteuttamista.

Alueellinen ympäristökeskus ratkaisee muun kuin 1 momentissa tarkoitetun lupahakemuksen, jos 1) toiminnan ympäristövaikutukset kohdistuvat huomattavassa määrin toiminnan sijaintikuntaa laajemmalle alueelle tai asian ratkaiseminen alueellisessa ympäristökeskuksessa on muusta syystä perusteltua; 2) lupa on tarpeen 28 §:n 2 momentin 1 kohdan perusteella; tai 3) lupa on tarpeen 29 §:n nojalla.

Moottoriurheilukeskus on Oulun kaupungin hanke, jonka tarkoituksena on alunperin ollut löytää moottoriurheiluharrastukselle toimipaikka, jotta melua aiheuttava harrastus voitaisiin siirtää uuden asutuksen tieltä. Hanke on suunnittelun aikana muuttanut muotoaan ja kasvanut tarkoitukseltaan jopa pohjoismaiseksi moottoriurheilun sekä urheiluammunnan ja harrasteilmailun kilpailukeskukseksi, jota kutsutaan alkuperäisen moottoriurheilukeskuksen sijaan monitoimikeskukseksi.

Yksistään moottoriurheilun toimintojen kirjo olisi laaja. Ympäristönsuojelulain aseutuksessa puhutaan ulkona sijaitsevasta moottoriradasta, kun monitoimikeskukseen suunnitellaan rakennettavan useita erilaisia ratoja motocross-, rallicross-, karting-, roadracing-, jokamiesluokan, enduron, rallisprintin, speedwayn, off roadin, trialin, moottorikelkkailun ja kiihdytysajojen harrastamiseksi ja kilpailujen järjestämiseksi. Toiminta olisi ympärivuotista. Lupaa eri toimintojen suorittamiseen haetaan kesäajalle joka päivälle klo 9-21 väliseksi ajaksi ja talvella samaten joka päiväksi klo 11-18 väliseksi ajaksi.

Moottoriurheiluratojen toteuttaminen on ensimmäinen rakentamisvaihe. Toisessa vaiheessa on tarkoitus rakentaa ammunnan vaatimat tilat ja viimeisenä ilmailun tarvitsemat rakenteet.

Ympäristönsuojeluaseutuksen 6 §:n 2 momentin mukaan alueellinen ympäristökeskus ratkaisee sellaisen YSL:n 2 §.ssä tarkoitetun toimintakokonaisuuden ympäristöluvan, jos toiminnan jokin osa kuuluu alueellisen ympäristökeskuksen toimivaltaan, ellei toiminta kuulu 5 §:n mukaan ympäristölupaviraston toimivaltaan.

Lounais-Suomen ympäristökeskus on toiminut lupaviranomaisena esimerkiksi Kankaanpään urheiluautoilijoiden ympäristölupa-asiassa, joka koski jokamiesluokan moottoriurheiluradan toimintaa Jämijärven lentokentällä (ympäristölupapäätös Dnro 0201Y0064-111 11.1.2007).

Kuten jäljempänä esiteään moottoriurheilukeskuksen kuivatus- ja vesiensuojelujärjestelyt vaatinevat vesilain mukaisen luvan. Sekin huomioon ottaen hankkeen lupaharkinnan siirto valtion lupaviranomaiselle on perusteltua.

2. Alueen kaava on vahvistamatta

Hakemuksessa annetaan ymmärtää, että alueen maankäyttö on ratkaistu sillä voimassa olevalla osayleiskaavalla. Ylikiimingin valtuuston 3.10.2007 hyväksymän seudullisen monitoimikeskuksen osayleiskaava on kuitenkin edelleen vahvistamatta. Päätöksestä on muun muassa Pohjois-Pohjanmaan luonnonsuojelupiiri valittanut, koska järjestö on pitänyt alueelle suunniteltuja toimintoja ylimitoitettuina ja aluetta osin sille suunnitelluille toiminnoille sopimattomana. Valitus on korkeimman hallinto-oikeuden käsittelyssä. Ennen luvan hakua olisi pitänyt odottaa oikeuden päätöstä. Ainakaan lupaviranomainen ei saa tehdä päätöstä ympäristöluvasta ennen korkeimman hallinto-oikeuden päätöstä. Sen sisältö on oltava tiedossa, jotta voidaan päätellä, onko monitoimikeskusta mahdollista toteuttaa suunnitellulle paikalle ja esitetyssä muodossa. Maankäytöllisesti mahdollinen kokonaisratkaisu on oltava tiedossa, vaikka lupahakemus koskee vain moottoriurheilun toimintoja ja niiden sijoituspaikkojen rakentamista. Sen lisäksi on mahdollista, ettei lopullinen kaava mahdollista ainakaan kaikkien suunniteltujen moottoriratojen rakentamista.

3. Hakemuksen asiakirjat puutteellisia

Ylikiimingin kunta on Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskuksen oikaisukehotuksesta päättänyt 3.12.2007 muun muassa, että seudullisen monitoimikeskuksen osayleiskaavan palvelun ja hallinnon alueelle (P) lisätään kaavamääräys, jonka mukaan alueen toteuttaminen vaatii käyttösuunnitelman tai asemakaavan laadintaa. Alueelle ei ole tietääksemme laadittu asemakaavaa. Hakemuksen liitteenä ei myöskään ole käyttösuunnitelmaa.

Hakemuksen liitteinä on yleissuunnitelmakartta sekä suunnitelmakartat eri moottoriurheilulajien vaatimista suorituspaikoista. Niiden merkinnät ovat kuitenkin hyvin niukkoja. Hakemuksessa todetaan, että moottoriurheilukeskuksen rakentaminen vaatii alueen osittaista kuivattamista. Maaston ominaispiirteet on kuitenkin häivytetty eikä rakentamisen vaatimia kuivatusjärjestelyjä vesiensuojelutoimineen esitetä kartoilla tai muutoinkaan. Vesiensuojelutoimiksi mainitaan laskeutusaltaat ja pintavalutus. Niiden sijaintia ja mitoitusta ei esitetä. Kartoissa on himmeästi merkitty jonkin verran ojastoa, mutta niistä ei voi päätellä kuiavtuksen ympäristövaikutuksia.

Ympäristövaikutusten arviointiselostuksessa todetaan, että hankkeen haittoja voidaan vähentää säilyttämällä luonnontilaisten soiden vesitalous. Yhteysviranomaisen lausunnossa seudullisen monitoimikeskuksen arviointiselostuksesta (PPO-2004-L-239-53 30.3.2005) todetaan, että alueella on merkitystä luonnon monimuotoisuuden kannalta. Merkittävimpiä luontoarvoja edustaa Mäkisuon pohjoisosan letto ja sen lajisto. Mikäli hanke toteutuu, tavoitteena on oltava arvokkaan lajiston ja luontotyyppien säilyttäminen mahdollisimman luonnontilaisina. Kaavaselostuksen mukaan vaikutukset luontoarvoihin eli pääosin Mäkisuon ja Kauvonsuon kasvillisuuteen ja pinta- ja pohjavesiin jäävät vähäisiksi haittojen lieventämistoimenpiteillä.

Kaavaselostuksen lupauksista huolimatta osayleiskaavassa ei ole annettu mitään määräyksiä, joilla ympäristövaikutusten arvioinnin esilletuoma ehdotus haittojen lieventämisestä ylläpitämällä luonnontilaisten soiden vesitaloutta käytännössä toteutettaisiin. Jotta kuivatusten vaikutukset alueen monimuotoisuusarvoihin otettaisiin huomioon, kuivatusjärjestelyt pitäisi viimeistään ympäristölupahakemuksessa suunnitella ja kuvata tarkasti, jotta luonnontilaisten Mäkisuon ja Kauvonsuon vesitalous turvattaisiin. Alueelle suunnitellut toiminnot pitää kokonaisuutena ottaa huomioon, sillä kuivatusjärjestelyt tehtäneen kokonaisuuden ehdoilla. Moottoriurheilupaikkojen rakentaminen ei sisällä mitään tietoja vesitalouden säilyttämisestä joillain alueilla. Myös moottoriurheilun sijoituspaikat sijoittuvat osittain luonnontilaisille suoalueille ja alueille, joilla on kuivatustarvetta.

Lupahakemuksessa ei anneta tietoja paitsi kuivatuksen aiheuttamasta kuormituksesta myöskään haitallisten aineiden päästömääristä eikä niiden vaikutuksista vesistöihin. Siltä osin hakemus ei täytä ympäristönsuojeluasetuksen 9 §:n vaatimusta, jonka mukaan lupahakemuksen tulee sisältää tiedot toiminnan päästöjen laadusta ja määrästä veteen, ilmaan ja maaperään.

Moottoriurheilun toiminnot sijoittuvat Pikku-Martimojoen valuma-alueelle, joka laskee Iijokeen. Ampumaurheilupaikkojen rakentamisesta aiheutuvat kuivatusvedet laskisivat osin Pikku-Martimojoen ja osin Vähäojan kautta ja lentotoiminnan Vähäojan ja Kauvonojan kautta matalaan ja rehevöityneeseen Loukkojärveen ja edelleen Kiiminkijokeen, joka vesistönä on suojeltu osana Natura 2000 -verkostoa. Moottoriurheilun sijoituspaikkojen suunnitelmakartoissa esitetään Vähäojaa kuitenkin yhdeksi laskuojaksi. Ympäristövaikutusten arviointiselostuksen mukaan Vähäoja on osittain vesilain 17 a §:n mukainen luonnontilainen pienvesi, jonka muuttaminen vaatii vesilain poikkeusluvan. Se koskee myös puron virtaamien manipulointia ja kuormituksen kasvattamista. Kaavassa Vähäojan varteen on merkitty kaivettavaksi allas pelastuspalvelun toimintoja varten, joka tarkoittaisi uoman muuttamista. Altaan on suunniteltu toimivan myös kuivatusvesien saostusaltaana. Allas sijoittuisi lettosuolle, jollainen on tuoreen Suomen luontotyyppien uhanalaisuusselvityksen mukaan on suotyypeistä uhanalaisimpia (Suomen ympäristö 8 / 2008).

Hankkeen vesistövaikutuksia ei arvioitu riittävästi vaikutustenarviointimenettelyn kuluessa, kuten yhteysviranomainen toteaa lausunnossaan. Sen mukaan hankkeen vesistövaikutuksia on ollut vaikea arvioida, koska ei ole esitetty mitään kuormitusarviota tai edes ojitettavien alueiden pinta-alatietoja. Yhteysviranomaisen lausunnossa todetaan, että hankkeen ympäristölupahakemuksessa on annettava tarkemmat, ympäristönsuojeluasetuksen 11 §:n mukaiset tiedot. Hakijan on esitettävä vesiensuojelusuunnitelma, jotta kuivatuksen ja öljy- ynnä muiden päästöjä aiheutuvien mahdollisten haittojen vaikutuksia ja vesiensuojelutoimien riittävyyttä voidaan arvioida ja ottaa luvan harkinnassa kantaa.

4. Melun leviäminen

Ympäristönsuojelulain 43 §:n mukaan ympäristöluvassa on annettava tarpeelliset lupamääräykset, joilla ehkäistään, vähennetään tai selvitetään pilaantumista, sen vaaraa tai pilaantumisesta aiheutuvia haittoja. Määräykset voivat koskea muun ohella päästöjä sekä niiden ehkäisemistä ja rajoittamista. Pykälän 3 momentin mukaan lupamääräyksiä annettaessa on otettava huomioon toiminnan luonne, sen alueen ominaisuudet, joilla toiminnan vaikutus ilmenee, toiminnan vaikutus ympäristöön kokonaisuutena, pilaantumisen ehkäisemiseksi tarkoitettujen toimien merkitys ympäristön kokonaisuuden kannalta sekä tekniset ja taloudelliset mahdollisuudet toteuttaa nämä toimet.

Oulun Ylikiimingin kaupunginosan ja Kiimingin kunnan rajalle suunniteltu monitoimikeskus on Suomessa ennakkotapaus. Vastaavaa harrastus- ja kilpailutoimintaan liittyvää melu- ja pakokaasupäästöjen lähteiden kasaumaa ei aiemmin ole toteutettu..Alue on maaseutumainen ja osin erämainen. Alueen ainoa melun lähde on toistaiseksi valtatie nro 20.

Loma-asumiseen käytettävillä alueilla, leirintäalueilla, taajamien ulkopuolella olevilla virkistys- ja luonnonsuojelualueilla ympäristömelun ohjearvo on päivällä 45 desibeliä. Melun vaikutusalueella sijaitsevat muun muassa Iso Kalliosuon ja Satamosuon Natura-alueet sekä Martimojoen ja sen sivujoen arvokas pienvesistö.

Hakemuksen liitteinä olevien melun leviämistä kuvaavien karttojen mukaan 45 desibelin ylittävä melu leviää laajalle alueelle. Haitta olisi myös jatkuva. Sitä voi lievittää vain säätämällä rajoituksia ja kieltämällä melua tuottavat toiminnot jonakin tai joinakin päivinä kokonaan ja vuorokauden tunteina.

5. Lopuksi

Haittoja voi myös ehkäistä kieltämällä kaikki tai osan ehdotetuista toiminnoista. Hakemuksen mukaan harrastustoiminnan lisäksi alueella pidettäisiin useita kymmeniä moottoriurheiluun liittyviä kilpailuja vuodessa. Tavoitteena on myös kasvattaa alueen toimintaa ammunnan ja harrasteilmailun tapahtumilla. Hankkeen toteuttamiseksi on perustettu OuluZone kiinteistöyhtiö ja päärahoittajana on Oulun kaupunki. Hanke on taloudellisesti ja toiminnallisesti epävarmalla pohjalla. Ennen kaikkea se on pahojen ympäristövaikutustensa takia vanhentunut eikä sovi enää ainakaan esitetyssä ylimitoitetussa muodossaan ilmastonmuutoksen torjunnan tärkeyttä korostavaan aikaan.

Pohjois-Pohjanmaan luonnonsuojelupiiri ry

Esko Saari
puheenjohtaja

Merja Ylönen
sihteeri