Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Pohjois-Pohjanmaan piiri

Pohjois-Pohjanmaa
Navigaatio päälle/pois

Mielipide OuluZonen ampumaradan ym­pä­ris­tö­lu­pa­ha­ke­muk­ses­ta Oulun Kokkokankaalle

Pohjois-Pohjanmaan luonnonsuojelupiiri ry
pohjois-pohjanmaa(at)sll.fi

10.9.2010

Oulun seudun ympäristötoimi
liikelaitoksen johtokunta
ymparisto(at)ouka.fi

Asia: Mielipide OuluZonen ampumaradan ympäristölupahakemuksesta Oulun Kokkokankaalle

Vaatimus

Pohjois-Pohjanmaan luonnonsuojelupiiri ry vaatii lupahakemuksen hylkäämistä.

Hakemus ei täytä ympäristönsuojelulain 5 ja 40 §§:n ja ympäristönsuojeluasetuksen 9, 10 ja 11 vaatimuksia ja on ympäristönsuojelulain 42 §:n vastainen.

Lisäksi on otettava huomioon toimivaltaisuuden siirtotarve lupaharkinnassa asian laajuuden ja merkittävyyden takia. Toimivaltainen lupaviranomaisen tulee olla aluehallintovirasto.

Perustelut

Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen jääviys

Ympäristölupaviranomaisena kunnassa toimii kunnan ympäristönsuojeluviranomainen, joka tässä tapauksessa on Oulun seudun ympäristötoimi. Ympäristönsuojelulain asetuksen mukaan ulkona sijaitseva moottoriurheilurata kuuluu kunnan ympäristönsuojeluviranomaisessa käsiteltäviin lupa-asioihin. Hakija, OuluZone kiinteistöyhtiö Oy on kuitenkin Oulun kaupungin omistama. Oulun kaupunki on 29.4.2010 valtuuttanut kiinteistöyhtiönsä hakemaan kustannuksellaan ympäristölupaa sekä rakennus- ja toimenpidelupaa ampumaurheilukeskusta varten Oulun kaupungin Joloksen kaupunginosassa sijaitsevalle tilalle. Valtuutuksen ovat allekirjoitaneet kaupungingeodeetti ja maanhankintainsinööri.

Jotta kaupunki ei olisi yleisen edun puhevaltaa käyttävänä (YSL 21 §) lupaviranomaisena omassa asiassaan, lupaharkinta tulee siirtää valtion lupaviranomaiselle, tässä tapauksessa Pohjois-Suomen aluehallintovirastolle.

Ympäristönsuojelulain 5 luvun 31 §:n mukaan toimivaltainen lupaviranomainen on aluehallintovirasto, jos 1) toiminnalla saattaa olla merkittäviä ympäristövaikutuksia tai asian ratkaiseminen aluehallintovirastossa on muuten perusteltua toiminnan laatu tai luonne huomioon ottaen; 3) toiminta edellyttää ympäristöluvan lisäksi lupaa vesilain 2-9 luvun nojalla tai vesilaissa säädetyn muun kuin purkujohtoa koskevan tai 10 luvussa tarkoitetun käyttöoikeuden perustamista ja lupahakemukset on 39 §:n mukaan käsiteltävä yhteiskäsittelyssä.

Moottoriurheilukeskus on Oulun kaupungin hanke, jonka tarkoituksena on alunperin ollut löytää moottoriurheiluharrastukselle toimipaikka, jotta melua aiheuttava harrastus voitaisiin siirtää uuden asutuksen tieltä. Hanke on suunnittelun aikana muuttanut muotoaan ja kasvanut tarkoitukseltaan jopa pohjoismaiseksi moottoriurheilun sekä urheiluammunnan ja harrasteilmailun kilpailukeskukseksi, jota kutsutaan monitoimikeskukseksi.

Yksistään moottoriurheilun toimintojen kirjo olisi laaja. Ympäristönsuojelulain aseutuksessa puhutaan ulkona sijaitsevasta moottoriradasta, kun monitoimikeskukseen suunnitellaan rakennettavan useita erilaisia ratoja moottoriurheilun harrastamiseksi ja kilpailujen järjestämiseksi. Kyseisellä uudella hakemuksella haetaan lupaa järjestää alueella ammuntaa useissa eri lajeissa sekä hararstuksena että kilpailutoimintana.

Monitoimikeskuksen vesienjohtamisjärjestelyt vaativat vesilain mukaisen luvan. Sekin huomioon ottaen hankkeen lupaharkinnan siirto aluehallintovirastolle on perusteltua (39 §).

Hankekokonaisuuden lupaharkinta

Korkeimman hallinto-oikeuden päätöksessä 26.5.2010 (taltionro 1287) todetaan, että osayleiskaavalla ei ratkaista sitä, voidaanko alueelle sijoittaa ampumaratoja. Ampumatoiminnan harjoittamisen edellytykset ratkaistaan viime kädessä ympäristöluvassa.

Ampumaurheilukeskuksen ympäristölupahakemus on osa suurempaa hankekokonaisuutta. Samalle alueelle suunnitellaan sijoitettavan myös moottoriurheilukeskus ja harrasteilmailukeskus. Moottoriurheilukeskuksen ympäristölupahakemus on niinikään vireillä.

Jos ympäristön pilaantumisen varaa aiheuttavien toimintojen yhteisvaikutus on lupaharkinnan kannalta huomattava ja näiden toimintojen ympäristölupa-asiat ovat vireillä samassa lupaviranomaisessa, asiat on käsiteltävä ja ratkaistava samanaikaisesti (ympäristönsuojelulain 40 §). Jos YSL 35 §:n 4 momentissa tarkoitettuja toimintoja koskeva lupa-asia on pantu vireille eri lupahakemuksilla, hakemukset on käsiteltävä ja ratkaistava samanaikaisesti ottaen huomioon toimintojen muodostama kokonaisuus. Ampumaurheilukeskus on osa monitoimikeskusta, kuten hakemuksessa todetaan. Se on YSL 40 §:n toimintakokonaisuus, jonka ympäristövaikutuksia ja jätehuoltoa on tarpeen tarkastella yhdessä.

Hakemuksen asiakirjat ovat puutteellisia

Ylikiimingin kunta on Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskuksen oikaisukehotuksesta päättänyt 3.12.2007 muun muassa, että seudullisen monitoimikeskuksen osayleiskaavan palvelun ja hallinnon alueelle (P) lisätään kaavamääräys, jonka mukaan alueen toteuttaminen vaatii käyttösuunnitelman tai asemakaavan laadintaa. Osayleiskaavaa ei ole vahvistettu eikä alueelle ole laadittu asemakaavaa. Sellainen ei ole myöskään vireillä nykyisessä Oulun Joloksen kaupunginosassa.

Vaikka kaavallinen tilanne on epäselvä ja keskeneräinen, hakemuksessa esitetään tarkka rakennussuunnitelma. Se sisältää myös toimintoja, joita ei ole käsitelty ympäristövaikutusten arvioinnissa tai joista ei ole mainintaa osayleiskaavaehdotuksessa. Sekä ammuntalajeja että niihin liittyvää kilpailutoimintaa on ympäristölupahakemuksessa huomattavasti enemmän kuin, mitä on ollut prosessin aiemmissa selvitysvaiheissa.

Lupahakemuksen suunnitelmasta ei selviä riittävästi muun muassa se, miten yleisötilat ja pysäköinti järjestetään ja mitkä ovat niiden ympäristövaikutukset. Osayleiskaavassa ei ole niitä koskevia määräyksiä.

Ampumaradan perustamisessa on maaperän pilaamisen estäminen keskeistä. Hakemus ei anna siitäkään riittäviä tietoja. Ympäristönsuojelulain mukaan maaperän pilaamiskielto (7 §) on kuitenkin ehdoton.

Hakemuksessa todetaan, että rakennettavilta alueilta poistetaan pintamaat ja luodikkoradoilta poistetaan lisäksi puusto. Maarakentamisessa hyödynnetään mahdollisimman paljon monitoimikeskuksen alueelta löytyviä maamassoja. Toisaalta ampumaradoilla maaperän turvekerrosten katsotaan toimivan luotien keräämisalustana. Maaperän pohjustamista ei suunnitella. Sen sijaan oletetaan, että pintamaita joudutaan aika ajoin vaihtamaan.

Alueen maaperä, johon ampumaradat rakennettaisiin, on soista, mikä tarkoittaa myös korkeaa pohjaveden pinnan tasoa. Pääosin ampumakeskuksen ympäristö on pidettävä kuivana, mikä vaatinee merkittävää ympäristön muokkausta ja vesienjohtamista. Osittainen kyuivatuksen ylläpito on vaikea toteuttaa. Hakemuksen perusteella on pääteltävissä, että suunnitelma on keskeneräinen eikä se vastaa maaperän pilaantumisen estämistä koskevilta osin uusilta hankkeilta vaadittavaa tasoa.

Vesistökuormituksesta ei ole myöskään riittävää paikkatietoa. Yhteysviranomaisen lausunnossa (PPO-2004-L-239-53) todetaan, että ympäristölupahakemuksessa hankkeen vaikutuksista vesistöön on annettava tarkemmat tiedot. Hakemuksessa esitetään, että vedet johdetaan alueelta Vähäojaan ja edelleen Karvonojaan ja Loukkojärveen. Rakentamisaikana vesiä johdetaan mahdollisesti myös ”altaaseen”. Vesienjohtamis- ja puhdistussuunnitelma on liian ylimalkainen luvan myöntämiseksi. Jälleen kerran jää myös ottamatta huomioon alueen kuivatuksen ja vesienjohtamisen aiheuttama kokonaisvaikutus alapuoliseen vesistöön, joka kuuluu Kiiminkijoen Natura-alueeseen.

Melutaso ylittää ohjearvot

Ampumatoiminnan aiheuttama ohjearvot ylittävä melu ulottuisi useita kilometrejä ampuma-alueen ulkopuolelle melusuojauksesta huolimatta. Melutason arviointi on tehty ammuntaurheilua varten. Sitäkin koskevat ohjearvot ylittyvät laajalla alueella, kuten 60 dB:n arvo suojelualueilla. Varsinaiset melua koskevat ohjearvot ylittyvät sitäkin reilummin. Läheisillä suojelualueilla melun ohjearvona on korkeintaan 45 dB:n taso päiväaikaan.

Melun arvioinnissa ei edes ole otettu huomioon kilpailutoiminnasta johtuvia muita melupäästöjä (liikenne, kuulutukset ja yleisötapahtuman aiheuttama melu) eikä ole arvioitu sitä melutasoa, joka aiheutuu, kun alueella on samanaikaisesti myös moottoriurheilun harrastustoimintaa tai kilpailutoimintaa. Useimmat tapahtumat sijoittuvat kaikissa harrastustoiminnoissa kesäaikaan. Päällekkäisyys olisi vääjäämätöntä.

Luvan myöntämiselle ei edellytyksiä

Luvan myöntämiselle ei ole edellytyksiä, koska toiminnasta aiheutuisi ympäristönsuojelulain 42 pykälän vastaisesti yhdessä muiden toimintojen kanssa terveyshaittaa ja merkittävää muuta ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa, pykälissä 7 ja 8 kielletty seuraus sekä erityisten luonnonolosuhteiden huonontumista.

Esko Saari
puheenjohtaja

Merja Ylönen
sihteeri